Uczelnia

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce

Z inicjatywy i staraniem Marii Grzegorzewskiej w 1922 r. ówczesne Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podjęło decyzję o połączeniu Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Fonetycznego im. Jana Siestrzyńskiego, powołując Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS). Dyrektorem PIPS została Maria Grzegorzewska, sprawującą tę funkcje do śmierci w roku 1967.

Podstawowym zadaniem Instytutu było kształcenie czynnych nauczycieli, przygotowujące ich do zajmowania się dziećmi niepełnosprawnymi, a także kształcenie specjalistów do pracy w szkołach specjalnych dla dzieci głuchych, niewidomych, upośledzonych umysłowo i „moralnie zaniedbanych”. Zarazem jednostka była zobowiązana do rozwijana badań podejmujących problematykę pedagogiki specjalnej.

W latach 1922–1939 Instytut ukończyło (na studiach stacjonarnych i eksternistycznych) 688 osób. Zajęcia dla studentów PIPS prowadziły – poza samą Marią Grzegorzewską – m.in. tak wybitne osobistości polskiej pedagogiki jak Józefa Joteyko, Janusz Korczak, Janina Doroszewska, Halina Jankowska, Natalia Han-Ilgiewicz. W okresie II wojny światowej działalność ta została przerwana, większość wykładowców i pracowników zginęła, a budynek został zniszczony.

Dzięki wysiłkom Marii Grzegorzewskiej PIPS wznowił działalność już 15 maja 1945 r. Ponowna organizacja pracy napotykała jednak liczne przeszkody tak materialne, jak i kadrowe (brak wykładowców). W marcu 1950 r. Instytut został przekształcony w Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej, a jego działalność z polecenia ówczesnych władz oświatowych została ograniczona do zadań dydaktycznych. W 1950 r. wprowadzono nowy kierunek studiów, przygotowujący nauczycieli do pracy z dziećmi kalekimi i przewlekle chorymi oraz uruchomiono studia zaoczne i podyplomowe.

Sytuacja Instytutu uległa poprawie na skutek politycznej „odwilży” w drugiej połowie lat 50. W 1956 r. jednostka powróciła do nazwy Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, zwiększając także liczbę kształconych studentów i na nowo podejmując działalność naukowo-badawczą. W 1955 r. wydłużono tok studiów do dwóch lat. Istotną rolę w rozwoju pedagogiki specjalnej odegrał fakt powołania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Pedagogiki Specjalnej i powierzenie jej kierownictwa profesor Marii Grzegorzewskiej.

Na początku lat 70., w związku z reorganizacją systemu kształcenia specjalnego, wprowadzono daleko idące zmiany także w kształceniu pedagogów specjalnych w PIPS. Najpierw (1970) wydłużono czas studiów do trzech lat, a następnie (1973) dodatkowo o dalszy rok.

W 1970 r. PIPS został przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej, a sześć lat później, w 1976 r., już jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, uzyskał uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim. Na początku lat 80. wprowadzono dla pedagogiki specjalnej pięcioletni tok studiów i otwarto nowe kierunki kształcenia. W 1989 r. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS im. Marii Grzegorzewskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 2000 r. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała nazwę Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

W 2003 r. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji zmienił nazwę na Wydział Nauk Pedagogicznych, co bardziej adekwatnie oddawało zakres aktywności dydaktycznej i naukowej środowiska. Od roku akademickiego 2005/2006 Uczelnia realizuje założenia Procesu Bolońskiego - wprowadzono system punktów kredytowych ECTS oraz kształcenie w trybie studiów dwustopniowych. Od roku akademickiego 2006/2007 w APS uruchomiony został Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, a także poszerzono studia o dwa nowe kierunki, tj. edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych (na Wydziale Nauk Pedagogicznych) oraz pracę socjalną (na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych). W tym samym roku Wydział Nauk Pedagogicznych APS otrzymał pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Poczynając od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych uruchomiony został kierunek socjologia, a od 2008/2009 kierunek psychologia. Od roku akademickiego 2009/2010 Wydział Nauk Pedagogicznych APS prowadzi także studia doktoranckie, co zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego oznacza realizację pełnego cyklu kształcenia akademickiego. W 2018 r. Instytut Edukacji Artystycznej Wydziału Nauk Pedagogicznych został przekształcony w Kolegium Edukacji Artystycznej na prawach wydziału i stanowi samodzielną jednostkę Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Obecnie na wszystkich kierunkach APS studiuje blisko 6000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnia prowadzi także wiele studiów kwalifikacyjnych i podyplomowych. W ramach programu Erasmus APS utrzymuje kontakty z 48 uczelniami zagranicznymi. Jednostki uczelni aktywnie uczestniczą w realizacji przedsięwzięć badawczych z obszarów takich dyscyplin jak pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w dziedzinie nauk społecznych:

5 kwietnia  1989 r.

Ówczesny Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS im. Marii Grzegorzewskiej uzyskał  uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika.

25 września 2006 r.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów rozszerza uprawnienia Wydziału Nauk Pedagogicznych APS  do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

26 stycznia 2015 r.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych APS otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie socjologia.

29 lutego 2016 r.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi Stosowanych Nauk Społecznych APS uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.


Dziedzina i dyscypliny w których uprawnienia zostały przyznane są zgodne z klasyfikacją wynikająca z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

 

Dyrektorzy PIPS:

 • Prof. dr Maria Grzegorzewska (1922–1967)
 • Doc. dr Otton Lipkowski (1967–1970)
 • Doc. dr Szczepan Larecki (1970–1976)

Rektorzy WSPS:

 • Doc. dr Szczepan Larecki (1976–1981)
 • Doc. dr hab. Włodzisław Sanocki (1981–1982)
 • Prof. dr hab. Czesław Matusewicz (1982–1984)
 • Prof. dr hab. Karol Poznański (1984–1990)
 • Prof. dr hab. Adam Frączek (1991–1994)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (1994–1999)
 • Prof. dr hab. Karol Poznański (1999–2000)

Rektorzy APS:

 • Prof. dr hab. Karol Poznański (2000–2002)
 • Prof. dr hab. Adam Frączek (2002–2008)
 • Dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk (2008–2016)
 • Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (2016-2020)
 • Dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS (od 2020)