Dla kandydatów na studia

 Akademiki w roku akademickim 2022-2023 dla kandydatów na I rok studiów

Kwaterowanie w D.S. Sarna, Jelonek, Rogaś

Kwaterowanie w D.S. Stara zabudowa 

Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia oraz kandydaci na I rok jednolitych studiów magisterskich otrzymali informację o przyznaniu miejsca w Domu Studenta w IRK lub telefonicznie.

Aby ubiegać się o miejsce w Domu Studenta należy wypełnić wniosek o akademik, który znajduje się na stronie internetowej APS w zakładce - studenci - akademiki - formularz do pobrania.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć wraz z dokumentami na studia podczas procedury rekrutacyjnej.

 

Przyznawanie miejsc w Domach Studenta

 

  1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta Akademii Pedagogiki Specjalnej przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Akademii uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 
  2. Student ubiegający się o miejsce w Domu Studenta obowiązany jest do złożenia w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów wypełnionego wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta (załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. Terminy składania wniosków umieszczane są w formie ogłoszeń w USOSweb oraz na stronie internetowej APS.
  4. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia oraz kandydaci na I rok jednolitych studiów magisterskich składają dokumenty o miejsce w Domu Studenta wraz z dokumentacją wymaganą w procedurze rekrutacyjnej.
  5. Miejsce w Domu Studenta przyznaje Komisja Socjalno-Bytowa.
  6. Komisja Socjalno-Bytowa umieszcza listę osób (ich numery albumów), którym przyznano miejsce w Domu Studenta na stronie internetowej Akademii najpóźniej do 30 czerwca.
  7. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia oraz na I rok jednolitych studiów magisterskich otrzymują informację mailem za pośrednictwem IRK.
  8. Małżeństwa studenckie mogą ubiegać się o przyznanie pokoju małżeńskiego.
  9. Matki z dziećmi mogą ubiegać się o przyznanie pokoju dla matki z dzieckiem.
  10. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o przyznanie pokoju dostosowanego do wózka inwalidzkiego.