Perspektywy zatrudnienia:

Ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna daje Absolwentowi/Absolwentce kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia jako:

  • Pedagog szkolny 235912;*
  • Wychowawca w placówkach oświatowych (np. wychowawca świetlicy szkolnej, wychowawca internatu)*, wychowawca w placówkach wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej 235914;
  • Asystent rodziny 341207;
  • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 263508;
  • Prowadzący rodzinny dom dziecka 531106;
  • Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 341290;
  • Wychowawca małego dziecka 234202;
  • Opiekun w żłobku / klubie dziecięcym 531107;
  • Pozostali specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 234290;
  • Wykładowcy na kursach (edukator, trener) 35915;

* zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pełne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela następuje po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia