Wymagania rekrutacyjne

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Dodatkowym warunkiem w rekrutacji na kierunek logopedia jest uzyskanie pozytywnej oceny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Ma ona na celu ocenę predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy. Ocenie podlega umiejętność nawiązania kontaktu interpersonalnego (także kontaktu wzrokowego), swobodna wypowiedź kandydata, sposób przeczytania fragmentu tekstu, realizacja sylab, wyrazów lub zdań podczas powtarzania po bezpośrednim wzorze. Oceniana jest poprawność wymowy, jakość głosu, realizacja akcentu i intonacji, tempo i płynność mówienia oraz reakcje słuchowe (w badaniu orientacyjnym). Możliwe jest także zaproponowanie dodatkowych prób oceniających motorykę narządów artykulacyjnych (warg, języka, żuchwy i podniebienia miękkiego). Próby te polegają na odtworzeniu przez kandydata ruchów wymienionych części aparatu wymowy po ich zaprezentowaniu przez członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie kandydata na kierunek logopedia.

Nowa Matura (od roku 2005)*
Wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru.
Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy.
Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.
Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

Stara Matura (do roku 2004)**
Wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników z 4 egzaminów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej. Oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

ocena liczba punktów rekrutacyjnych
do 1991 roku po 1991 roku
6   200
5 200 180
4 160 150
3 80 100
2   60

 

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) na kierunku/specjalności logopedia, dających przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne w zakresie dydaktyki zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890 z późn. zm.), średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w trakcie kwalifikacyjnej rozmowy merytorycznej.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych kierunków i specjalności w katalogu na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona:
0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena końcowa ukończenia studiów + liczba punktów (0–5) uzyskanych w ramach kwalifikacyjnej rozmowy merytorycznej

Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych w trakcie kwalifikacyjnej rozmowy merytorycznej:
1) 0 punktów – brak odpowiedzi lub odpowiedź wskazująca na brak orientacji w podanym zagadnieniu lub też u kandydata stwierdzono wady artykulacyjne;
2) 1 punkt – kandydat ma podstawową ogólną orientację w danym zagadnieniu;
3) 2 punkty – kandydat ma podstawową (choć niewystarczającą) wiedzę o danym zagadnieniu;
4) 3 punkty – kandydat ma podstawową wiedzę o danym zagadnieniu;
5) 4 punkty – kandydat ma rozszerzoną wiedzę o danym zagadnieniu;
6) 5 punktów – kandydat ma pełną wiedzę o danym zagadnieniu.

Zakres tematyczny kwalifikacyjnej rozmowy merytorycznej na kierunek logopedia obejmuje:
1) definicję i krótką charakterystykę następujących zaburzeń mowy: różne typy dyslalii, dyzartria, afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia ośrodkowego/korowego (alalia), zaburzenia mowy u osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia mowy u osób z niedosłuchem, zaburzenia mowy u osób ze spektrum autyzmu, jąkanie;
2) charakterystykę rozwoju językowego dziecka w normie;
3) charakterystykę podsystemu fonetyczno-fonologicznego języka polskiego.

 

______________________________________
* Nowa Matura – egzamin maturalny, który jest przeprowadzany od 2005 roku. Wyniki nowej matury są w procentach. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej są osobnymi dokumentami.

** Stara Matura - egzamin dojrzałości, który był przeprowadzany do 2004 roku. Wyniki starej matury były podawane w formie ocen. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej stanowiły jeden dokument.