Umowy zlecenia - Dydaktyka

 

Informacje ogólne: umowę zlecenie na prowadzenia zajęć dydaktycznych ( nie dotyczy pracowników APS zatrudnionych na umowę o pracę) ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalne zawiera się co najmniej 14 dni rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, które mają być realizowane na podstawie tej umowy. Kierownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek poinformowania Prowadzące osoby zgłoszonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych o obowiązku dostarczenia stosownych dokumentów. 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. Kształcenia Podanie musi być zaakceptowane przez kierownika zakładu/katedry lub kierownika jednostki międzywydziałowej.
  2. dyplom (jego odpis lub poświadczoną kopię) potwierdzający uzyskane wykształcenie, na podstawie którego ustala się stawkę godzinową, zgodnie z aktualnym zarządzanie Rektora APS oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach
  3. dane personalne, oraz oświadczenie o kompetencji i doświadczeniu zawodowym (druk dostępny w pokoju 3076) *dotyczy osób , które wnioskują o zatrudnienie na umowę cywilno-prawną po raz pierwszy

 

Druki potrzebne przy rozliczeniu umowy i wypłacie wynagrodzenia.

  • rachunek (załącznik Nr 16 do Zarządzenia Rektora APS Nr 294/2021 )
  • karta rozliczeń zajęć dydaktycznych (załącznik Nr 3 do Zarządzania Rektora APS Nr 294/2021) druki dostępne w pokoju 3076

 

Biuro Planowania Kształcenia
budynek C. parter, pokój 3076
tel. 22-589-36-35

W sprawach umów-zleceń prosimy o kontakt e-mailowy z:

  • p. Małgorzatą Łotowską (mlotowska@aps.edu.pl) - Instytut Pedagogiki oraz Instytut Edukacji Artystycznej
  • p. Martyną Masłowiecką (mmaslowiecka@aps.edu.pl) - Instytut Psychologii oraz Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
  • p. Iloną Buczak (ibuczak@aps.edu.pl) - Instytut Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Filozofii i Socjologii

celem umówienia się na spotkanie.