dr Wiktor Wolman

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej


Kontakt

E-mail: wwolman[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • W pracy naukowej koncentruję się na problematyce podmiotu moralnego i jego rodzajów. Głównym problemem badań naukowych jest dziecko i jego otoczenie. W ramach tak skoncentrowanego obszaru badań zajmuję się analizą struktury i funkcji dzieciństwa. Ponadto interesuję się wartościami i zasadami, jakie wynikają ze stanu dzieciństwa, takimi jak: odpowiedzialność, wyobraźnia, sprawiedliwość, sumienie,  zabawa i wolność, oraz konsekwencjami jakie mają one na funkcjonowanie otoczenia dziecka.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  doktorat: 2012. doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

  magisterium: 2009. magister filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Najważniejsze publikacje

  2007:

  • „(Nie) karać śmiercią, Forum Penitencjarne”, (pod red.) J. Cegielska, nr 9 (113), Wrzesień 2007,

  2010:

  • „Koncepcja wychowania w filozofii J. Deweya”, Disputationes, nr 2, Warszawa 2010,
  • „Prawa człowieka w polskim systemie polityczno-prawnym na przykładzie polskich konstytucji”, Disputationes, nr 3, Warszawa 2010,
  • „Technika – człowiek twórcą czy jej narzędziem”, w: „Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym”, (pod red.) H. Ciążela, wyd. APS, Warszawa 2010,

  2011:

  • „Ja, Ty i To trzecie. O miłości w małżeństwie i rodzinie”, w: „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”, (pod red.) S. Bębas i E. Jasiuk, t. II, wyd. WSH w Radomiu, Radom 2011,
  • „Korczakowskie inspiracje praw dziecka”, w: „Prawa człowieka i świat wartości”, (pod red.) R. Moń i A. Kobyliński, wyd. UKSW w Warszawie, Warszawa 2011,

  2012:

  •  „Odpowiedzialność za Drugiego fundamentem relacji pomocowej według Emmanuela Levinasa”, w: „ Pomoc jako zachowanie prospołeczne społeczne:, (poe red.) Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa, Lublin 2012,
  •  „Godność dziecka fundamentem sprawiedliwości społecznej” w: „Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka” (pod red.) Józefa Bałachowicz, Warszawa 2013,
  •  „Zniewolone dzieciństwo – czym skorupka za młodu nasiąknie.” w: „Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne” (pod red.) Warzywoda-Kruszyńska W, Łódź 2012,

  2016:

  • The Category of Person. The Dispute Over the Moral Norm Between the Lvov-Warsaw School and the Catholic School of Lublin, w: Around the Lvov-Warsaw School, Anna Drabarek (red.),wyd. APS

  2018   

  • “Kodeks etyczny pracownika socjalnego. Między moralnością a instytucjonalnością, w: „Praca socjalna”, nr 5, Wrzesień-Październik 2018,

   

fotografia osoby Wiktor Wolman