Przemysław Radwański

Instytut: Instytut Edukacji ArtystycznejBiogram

 • Stanowisko: asystent

  Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Teorii i Historii Sztuki

  E-mail: przemko@aps.edu.pl

  Kariera naukowa

  magister kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (1985)

  Zainteresowania naukowe

  • Teoria kultury
  • Animacja i organizacja życia kulturalnego
  • Edukacja

  Animacja kultury

  Uczestnictwo w działaniach instytucji teatralnych:

  • teatr amatorski o wysokim udziale kreacji zbiorowej (1972-74)
  • Instytut Aktora – Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego (1975-76)
  • Teatr Gardzienice (1988-89)
  • Teatr Węgajty (1989)

  Praca w instytucjach organizacji życia kulturalnego:

  • olsztyńska IPTB Pracownia (1980-81)
  • Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski (1986-1991)
  • Ośrodek Kultury Alternatywnej (1990) – kierownik programowy
  • Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO-OKO (1991-2000) – kierownik programowy
  • Muzeum Marii Grzegorzewskiej i Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007) – współprojektowanie i organizacja

  Instytucjonalna działalność edukacyjna

  Projektowanie i realizacja programów edukacyjnych:

  • Edukacja w Naturze (1993-2010) – w 1999 r. program wyróżniony nagrodą Ministra Środowiska i Prezesa NFOŚiGW Złoty Liść
  • Mała Szkoła ośrodkiem rozwoju wsi (1999-2005)
  • Zielony Certyfikat (2000-2010)
  • Program dla Nieletnich Uchodźców (2005) –  Dom Dziecka nr 11 w Warszawie

  oraz organizacja

  • Forum Inicjatyw Oświatowych (1998-2005) – we współpracy z Sejmową Komisją Edukacji (cyklu 10 konferencji pozarządowych organizacji oświatowych)

  Najważniejsze publikacje

  • (2012) Kształtując sposób życia podług wartości, [w:] I. Rabinovitz, Idąc po człowieczej stronie". Materiały z warsztatu, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
  • (2012) Twórczość. Wartość. Dom, [w:] Rytuał życia. Dom, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, s. 7-13.
  • (2012) Dalecy bliscy. Przybywajcie! To święto spotkania, [w:] Dalecy bliscy, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, s. 9-19.
  • (2010) Problematyka pasyjna w twórczości Jerzego Grotowskiego, [w:] Okruchy Atlantydy - kapliczki Warmii, M. Janota Bzowska (red.), Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa, s. 57-61.
  • (2010) Edukacja jako animacja, [w:] Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii, A. Chmielnicka-Plaskota (red.), Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Warszawa, s. 227-243.
  • (2004) Wprowadzenie. Dlaczego Zielony Certyfikat?, s. 6-12, [w:] Zielony Certyfikat – placówka oświatowa jako ośrodek zrównoważonego rozwoju, P. Radwański, H. Waszkiewicz (red), Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Warszawa.
  • (2002) O planowaniu działań, Program Mała szkoła ośrodkiem rozwoju wsi, Budowanie programu Małej szkoły, O zarządzaniu (współautorstwo), [w:] Jak założyć stowarzyszenie i prowadzić Małą Szkołę, A. Komorowska, P. Radwański (red), Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa.
  • (2000) Poradnik nauczyciela-lidera i instruktora edukacji dla ekorozwoju w zreformowanej szkole i przedszkolu. Edukacja w Naturze – szkoła i przedszkole jako ośrodek rozwoju zrównoważonego, cz. 1, P. Radwański, H. Waszkiewicz (red.), Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Warszawa.
  • (1998) Całościowa edukacja ekologiczna czyli o podmiotowości w nauczaniu, [w:] Informator o inicjatywach i organizacjach pozarządowych w oświacie 1998. II Forum Inicjatyw Oświatowych, Stowarzyszenie Słuchaczy i Absolwentów Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, Warszawa, s. 23‑28.

   Projekty badawcze

  • „Idąc po człowieczej stronie”. Materiały z warsztatu Israela Rabinovitza profesora wizytującego w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2014) – kierowanie projektem dokumentacji warsztatu i jego interpretacji w formie publikacji multimedialnej.
  • Rytuał życia. Dom (2011) Instytut Edukacji Artystycznej APS – współuczestnictwo w projektowaniu i realizacji projektu badawczego pleneru malarskiego i rzeźbiarskiego w Klebarku Wielkim.
  • Dalecy Bliscy (2010). Instytut Edukacji Artystycznej APS – współuczestnictwo w projektowaniu i realizacji projektu badawczego pleneru malarskiego i rzeźbiarskiego w Klebarku Wielkim.
  • Okruchy Atlantydy – kapliczki Warmii (2009). Instytut Edukacji Artystycznej APS – współuczestnictwo w projektowaniu i realizacji projektu badawczego pleneru malarskiego i rzeźbiarskiego oraz konferencji w Klebarku Wielkim.
  • Mała Szkoła. Lokalne stowarzyszenia wobec problemów oświatowych. Badanie pilotażowe (2000). Federacja Inicjatyw Oświatowych ze środków MEN – organizator badań.
  • Ocena sytuacji społecznej w gminach wiejskich w Polsce południowo-wschodniej (1999). Fundacja Batorego i Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – organizator badań i przygotowania raportu na zlecenie Banku Światowego.
  • Informacje o doświadczeniach i inicjatywach samorządów i społeczności lokalnych w przededniu i w pierwszych miesiącach reformy oświaty (1999). Federacja Inicjatyw Oświatowych ze środków MEN – organizator badań.
  • Badanie zjawiska zamykania szkół „Mała Szkoła - wielka szansa” (1999). Federacja Inicjatyw Oświatowych ze środków Fundacji im. Stefana Batorego – organizator badań.
  • Badanie potrzeb, powinności, cech stylowych życia mieszkańców oraz systemu organizacji życia kulturalnego Miedziowego Zagłębia Lubińskiego (1976-79). Międzywydziałowe Studium Kultury Współczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego – członek zespołu badawczego.

  Współpraca międzynarodowa

  • Koordynacja pobytów profesorów wizytujących w Instytucie Edukacji Artystycznej (od 2012):
   • Israel Rabinovitz, Kaye Academic College of Education, Beer-Sheva, Izrael
   • Bruno Koper, Université de Vincennes à Saint-Denis (Uniwersytet Paris 8), Saint-Denis, Francja
   • Małgorzata Zak, Real Escuela Superior de Arte Dramático (Królewska Wyższa Szkoła Sztuk Dramatycznych) Madryt, Hiszpania
   • Klaus-Ove Kahrmann, Universität Bielefeld, Bielefeld, Niemcy
   • Rudolf Schäfer, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (Universytet Sztuki i Projektowania Halle), Halle, Niemcy
  • Professional Improvement of Teachers of Small Schools and Kindergartens – co-operations with Netherlands 2004/2005 r. (Doskonalenie zawodowe nauczycieli Małych Szkół i Małych Przedszkoli – współpraca z Holandią) w ramach Programu Leonardo da Vinci wspólpraca z Fontys University i Stichting Katholiek Ondrwijs Gemeente.

  Pełnione ważne funkcje

  • założyciel-fundator Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej (1992), członek Rady Fundacji (od 1992); prezes zarządu (1994-2000).
  • współzałożyciel Federacji Inicjatyw Oświatowych (1999); wiceprezes zarządu (1999-2003).
  • organizator V Międzynarodowego Zgromadzenia Ośrodków Holistycznych (Kazimierz Dolny 1994).
  • realizator szkoleń w zakresie tworzenia i zakładania organizacji pozarządowych i ośrodków animacji podczas VI Międzynarodowego Zgromadzenia Ośrodków Holistycznych (Moskwa 1995) i Zgromadzenia Ośrodków Holistycznych Rosji (Wołogda 1995).
  • trener i konsultant planowania strategicznego i zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych (od 1996)
  • współorganizator od II do XII Forum Inicjatyw Oświatowych (1998-2005, 10 ogólnopolskich konferencji ruchu pozarządowych organizacji oświatowych) we współpracy z Sejmową Komisją Edukacji
  • współtwórca i współrealizator, koordynator szkoleń i badań programu Mała Szkoła ośrodkiem rozwoju wsi (1999-2005), w ramach którego na terenie Polski powstało ok. 250 stowarzyszeń rozwoju wsi i szkół prowadzonych przez te stowarzyszenia (nagroda główna Pro Publico Bono 2001)

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  • wędrówka górska, wodna, leśna
  • muzyka współczesna
  • śpiew
 - ikona sylwetki