dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Tyflopedagogiki


Kontakt

E-mail: mwalk[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893505


Główne obszary badawcze

 • funkcjonalna ocena wzroku i wspomaganie rozwoju widzenia małych dzieci słabowidzących (0-6 lat), specyfika funkcjonowania wzrokowego i poznawczego dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia, rozwijanie orientacji przestrzennej i umiejętności samodzielnego poruszania się małych dzieci z dysfunkcją wzroku, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną rozwój percepcji wzrokowej u dzieci ze SPE.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2019)

  doktor nauk humanistycznych: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (1999)

  Najważniejsze publikacje:

  Sobek J., Walkiewicz-Krutak M. (2022). „Trudne macierzyństwo” kobiet wychowujących dzieci przedwcześnie urodzone. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 3(57), 75–100.

  Walkiewicz-Krutak M., Rosa A. (2022). Zaburzenia widzenia a mózgowe porażenie dziecięce. Okulistyka po Dyplomie, 1(12), 43–46.

  Walkiewicz-Krutak M., Rosa A. (2021). Mózgowe uszkodzenie widzenia - terminologia, etiologia i konsekwencje funkcjonalne. Okulistyka po Dyplomie, 4(11), 40–47.

  Walkiewicz-Krutak M. (2020). Zaburzenia funkcji wzrokowych u dzieci w wieku szkolnym oraz ich wpływ na naukę czytania i pisania. Forum Pedagogiczne, 2, 61–74.

  Walkiewicz-Krutak M. (2020). Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku w zakresie rozwijania orientacji w przestrzeni i samodzielnego przemieszczania się oraz czynności życia codziennego na przykładzie działalności organizacji pozarządowych. J. Kuczyńska-Kwapisz, M. Dycht, E. Śmiechowskiej-Petrovskij (red.), Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych (s. 155-171). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

  Walkiewicz-Krutak M. (2019). Aktywna i pasywna echolokacja jako element percepcji słuchowej i orientacji przestrzennej osób niewidomych. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 34, 11-25.

  Walkiewicz-Krutak M., Paplińska M. (2019). The specific nature of difficulties in visual perception resulting from childhood brain tumors. Szkoła Specjalna, 4, 268-277.

  Walkiewicz-Krutak, M. (2018). Mózgowe uszkodzenie widzenia u małych dzieci. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Walkiewicz-Krutak M. (2017). Niepełnosprawność wzroku współwystępująca z mózgowym porażeniem dziecięcym – wybrane aspekty oceny widzenia funkcjonalnego małych dzieci. W: B. Antoszewska, I. Myśliwczyk (red.), Jest człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji. Poznań-Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.

  Walkiewicz-Krutak M. (2017). Selected aspects of developing the ability to use vision in students with low vision. W: M. Wlazło, K. Kaliszewska (red.), Special Pedagogy, Conception and the Reality, V, Special Education – new discoveries. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.


  Projekty badawcze:

  Projekt badawczy „Profil funkcjonowania dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia” (projekt zrealizowany ze środków APS, 2014-2015).

  Projekt badawczy „Pilotażowe opracowanie koncepcji i weryfikacja narzędzia badawczego - testów screeningowych (scrining rozwojowy) małych dzieci w wieku 6-32 miesięcy” (projekt realizowany ze środków APS, 2016-2017).

  Projekt badawczy „Specyfika percepcji wzrokowej u dzieci z zaburzeniami widzenia o etiologii okulistycznej i mózgowej” (projekt realizowany ze środków APS, 2018-2019).


  Pełnione funkcje:

  Kierownik Zakładu Tyflopedagogiki

  Sekretarz czasopisma „Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo”

  Kierownik Studiów Podyplomowych „Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących”

  Kierownik Studiów Podyplomowych „Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Wsparcie Rodziny” realizowanych na zlecenie MEiN (2 edycja)

fotografia osoby Małgorzata Walkiewicz-Krutak