dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Surdopedagogiki


Kontakt

E-mail: mkupisiewicz[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3529


Główne obszary badawcze

 • badania nad terminologią pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej; jakość życia dorosłych osób z uszkodzonym narządem słuchu w przestrzeni publicznej; specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami słuchu; specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dzieci z wadą słuchu; edukacja ekonomiczna dzieci o normalnym przebiegu rozwoju umysłowego, zaliczanych do upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz dzieci niesłyszących; kompetencje komunikacyjne dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:  

  habilitacja: pedagogika, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

  doktorat: pedagogika, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  magisterium pedagogika, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

   

  Najważniejsze publikacje:

  Kupisiewicz, M. (2020). Sprostać wyzwaniom – uczeń z wadą słuchu w edukacji inkluzyjnej. Studia z Teorii Wychowania4(33), 87-112.

  Kupisiewicz, M. (2019). Nie ma jednego najlepszego rozwiązania. Indywidualne podejście i odpowiedzialne odnajdywanie drogi do skutecznego komunikowania się z osobami z uszkodzonym narządem słuchu. W: R Nowakowska-Siuta, T.J. Zieliński (red.),  Odwaga odpowiedzialności (s.  217-230). Warszawa: Wyd. ChAT.

  Kupisiewicz, M. (2018). Wychowanie ekonomiczne – w drodze ku dorosłości dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna, 5 (296), 354-368.

  Kupisiewicz M. (2015). Bariery w komunikowaniu się bezpośrednim dzieci i młodzieży z wadą słuchu ze słyszącymi rówieśnikami w świetle modelu komunikacji międzyosobowej Friedemanna Schulza von Thuna. CZŁOWIEK – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – SPOŁECZEŃSTWO, 4(30), 33-54.

  Kupisiewicz, M. (2013). Słownik Pedagogiki Specjalnej. Warszawa PWN.

  Kupisiewicz, Cz., Kupisiewicz, M. ( 2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.

  Kupisiewicz, M. (2005). Problematyka pedagogiki specjalnej na łamach czołowych polskich periodyków pedagogicznych po II wojnie światowej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

  Kupisiewicz, M. (2004). Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Warszawa: Wyd. APS.

  Gruszczyk–Kolczyńska E., Zielińska E., Kupisiewicz, M. (1999). Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu. Warszawa: WSiP

   

  Projekty badawcze (wybrane):

  Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -projekt realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu społecznego;

  Pedagogika Specjalna - Kształcenie Integracyjne;

  Wspomaganie rozwoju umysłowego i edukacja matematyczna w klasie zerowej i w pierwszym roku nauczania szkolnego. Podstawy psychologiczne, program i metodyka prowadzenia zajęć z dziećmi- funkcja: wykonawca projektu

  Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu społecznego - funkcja: wykonawca projektu

  Pełnione funkcje:

  Członek Senatu APS

  Przewodnicząca Senackiej Komisja ds. Finansów i Infrastruktury APS

  Kierownik Zakładu Surdopedagogiki

  Rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia specjalnego przeznaczonych do edukacji wczesnoszkolnej: zespół prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

  Recenzent projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki;

  Recenzent rozpraw doktorskich;

  Recenzent rozpraw habilitacyjnych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

  Członek Sekcji Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

  Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma naukowego Akademii Pedagogiki Specjalnej, im. M. Grzegorzewskiej CZŁOWIEK – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – SPOŁECZEŃSTWO;

  Członek Polskiego Komitetu Audiofonologii

  Członek (zewnętrzny) Komisji egzaminacyjnej w ramach egzaminów maturalnych, gimnazjalnych, uczniów niesłyszących w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie

fotografia osoby Małgorzata Kupisiewicz