dr Magdalena Wałachowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością


Kontakt

E-mail: mwalachowska[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893521


Główne obszary badawcze

 • Współczesne koncepcje teoretyczne oraz praktyka wsparcia pedagogiczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; Sytuacja społeczna i jakość życia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością – system zabezpieczenia społecznego, rola organizacji pozarządowych i nieformalnych grup wsparcia; Autonomia i autorstwo życia osób dorosłych z niepełnosprawnością; Tutoring w edukacji ucznia zdolnego.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  od 2011 – pracownik naukowo-dydaktyczny w stopniu adiunkta, Katedra Podstaw Pedagogiki Specjalnej i Zakład Podstaw Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,

  10.2010 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących w działalności organizacji pozarządowych i wybranych instytucji rządowych III RP”. Promotor: dr hab., prof. UKSW Jadwiga Kuczyńska – Kwapisz,

  2000 – 2010 – pracownik naukowo-dydaktyczny w stopniu asystenta, Katedra Podstaw Pedagogiki Specjalnej i Pracownia Podstaw Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,

  10.2002 – 09.2002 - ukończenie dwuletnich studiów specjalnych w zakresie dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Tytuł pracy dyplomowej: „Matka porodów domowych” scenariusz filmu dokumentalnego na temat życia i pracy położnej Ireny Chołuj. Promotor: red. Maciej Zimiński,

  10.1995 – 06.1997 – ukończenie dwuletnich studiów specjalnych „Studium Życia Rodzinnego”, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Uzyskane uprawnienia do prowadzenia poradnictwa rodzinnego i kursów z zakresu metod naturalnego planowania rodziny,

  10.1995 – 05.2000 – ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna (specjalność: tyflopedagogika), Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Tytuł pracy magisterskiej: „Sytuacja na rynku podręczników brajlowskich w Polsce w dobie reformy oświaty”. Promotor: dr hab., prof. UKSW Jadwiga Kuczyńska – Kwapisz.

   

  Zainteresowania badawcze:

  Współczesne koncepcje teoretyczne oraz praktyka wsparcia pedagogiczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

  Sytuacja społeczna i jakość życia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością – system zabezpieczenia społecznego, rola organizacji pozarządowych i nieformalnych grup wsparcia.

  Autonomia i autorstwo życia osób dorosłych z niepełnosprawnością – edukacja ustawiczna, praca zawodowa, rodzicielstwo, udział w życiu społecznym i kulturze.

  Działalność sektora pozarządowego na rzecz integracji społecznej osób chorujących przewlekle i niepełnosprawnych.

  Środowisko medialne i narzędzia kreowania wizerunku osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej.

  Tutoring w edukacji ucznia zdolnego.

  Najważniejsze publikacje:

  Wałachowska, M. (2023). Jakość życia z livedo waskulopatią - studium indywidualnego przypadku. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 36, 75-96. DOI: https://doi.org./10.14746/ikps.2023.36.5 
  Wałachowska, M. (2022). Ojcostwo mężczyzny z niepełnosprawnością – możliwości i ograniczenia roli w perspektywie inkluzji społecznej. Acta Iuris Stetinesis, 3(39), 185-201.

  Wałachowska M. (2021). Edukacja zdalna – sytuacja trudna dla ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych i jego rodziny (s. 73-86). W: A. Lukasek, A. Fidelus (red.), Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. Współpraca z rodziną: wyzwania, zagrożenia, perspektywy. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi.

  Wałachowska M. (2020). Dydaktyka specjalna - interdyscyplinarne związki z neurodydaktyką i psychodydaktyką. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w horyzoncie znaczeń, koncepcji i praktyki pedagogicznej (s. 94-114). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Wałachowska M. (2020). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji. W: B. Remberk (red.), Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży (s. 661-681). Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

  Wałachowska M. (2019). Dermatologiczna choroba przewlekła jako czynnik ryzyka wykluczenia społecznego. Kultura i Edukacja, 1, 263-282.

  Wałachowska M. (2019). Parenting of people with visual disabilities as an interdisciplinary context of contemporary special education. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 26, 163-190.

  Wałachowska M. (2018). Wizerunek kobiety kontra przewlekła choroba dermatologiczna. W: E. Górnikowska-Zwolak (red.), Kobiety z niepełnosprawnością i wobec niepełnosprawności. Zagadnienia edukacji i socjalizacji. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, T. 27, 2, 111-126.

  Wałachowska M. (2018). Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie jako istotny aspekt inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością. W: Ł. Koperski (red.), Niepełnosprawność w socjologii. Stan obecny i perspektywy rozwoju (s. 77-98). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

  Wałachowska M. (2018). Specyfika macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością wzroku. W: J. Głodkowska, K. Sipowicz, I. Patejuk-Mazurek (red.), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (s. 155-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Wałachowska M. (2017). Wizerunek społeczny macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością. Forum Pedagogiczne, 1, 197-210.

   

  Projekty badawcze:

  Ojcostwo w narracjach niewidomych mężczyzn (badania własne);

  Wychowanie do rodzicielstwa z niepełnosprawnością – konteksty naturalnego planowania rodziny (badania własne);

  Tutoring jako metoda samorealizacji ucznia zdolnego;

  Jakość życia z przewlekłą chorobą dermatologiczną: livedo waskulopatia (studium przypadku).

  Pełnione funkcje:

  Opiekun studentów I r. kierunku Pedagogika specjalna;

  Opiekun Gabinetu Metodycznego IPS;

   

fotografia osoby Magdalena Wałachowska