dr Magda Lejzerowicz

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością


Kontakt

E-mail: mlejzerowicz[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3510


Główne obszary badawcze

 • edukacja włączająca, stygmatyzacja i wykluczenie społeczne, problematyka przygotowania kadry akademickiej do pracy z osobami z niepełnosprawnością, etyczne i społeczne aspekty rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, tożsamość a niepełnosprawność, interdyscyplinarne wymiary nauk humanistycznych i społecznych

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2016 – 2018 Studia podyplomowe w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością;

  2010 – 2012 Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej;

  2001 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych;

  Najważniejsze publikacje:

  Lejzerowicz, M., Ciechomska, M., Grabarczyk, D., [i in.]. (2022). Dostępność w kulturze – perspektywa uczestnicząca, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, vol. 86, nr 2, s.18-32.

  Lejzerowicz, M., Perkowska-Klejman, A., Kiss, J.-F. (2022). Changes in language about IDD, mental illness, disability in different countries in different languages  [i in.], Language, Discourse, & Society, vol. 10, nr 1(19), s.43-53.

  Lejzerowicz, M. (2022). Studenci z niepełnosprawnościami w czasie pandemii - inkluzja czy wykluczenie, W: Nauczyciel. Czas, przestrzeń, szkoła, otoczenie i jego (nie)znany wymiar, Pasterniak-Kobyłecka Ewa, Kabat Małgorzata (red.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s.159-172.

  Lejzerowicz, M. (2021). Leszek Koczanowicz, Anxiety and Lucidity: Reflections on Culture in Times of Unrest, Society Register, 5(3), 113 - 120.

  Lejzerowicz, M. (2021). Lęk i hamartia. Recenzja: Leszek Koczanowicz „Lęk i olśnienie. Eseje o kulturze niepokoju", Teksty Drugie, 3, 114-122.

  Lejzerowicz, M., Podstawka, K. (2021). Rozwijanie autorstwa własnego życia studenta z niepełnosprawnością w relacjach społecznych, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 41, 148-166.

  Lejzerowicz, M., Podstawka, K. (2021). Autorstwo własnego życia studenta z niepełnosprawnością a doświadczenia edukacyjne i społeczne. W: G. Całek [i in.] (red.), Zrozumieć niepełnosprawność: problemy, badania, refleksje. Monografie Sekcji Socjologii Niepełnospawności PTS, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 49-72.

  Gasik, J.M., Lejzerowicz, M., Mazurek, A., Patejuk – Mazurek, I., Pągowska, M., Sipowicz, K., (2020). Autorstwo własnego życia uczniów z niepełnosprawnościami – od teorii do praktyki pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w horyzoncie znaczeń, koncepcji i praktyki pedagogicznej (s. 115-137). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Lejzerowicz, M. (2020). Inkluzja czy wykluczenie osób z niepełnosprawnością na poziomie kształcenia wyższego w Polsce. W: E. Kulesza, D. Al.-Khamisy (red.), Integracja osób ze specjalnymi potrzebami. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Lejzerowicz, M. (2020). Edukacja inkluzyjna a przygotowanie studentów kierunków pedagogicznych. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna. Od konstruktów teoretycznych do modeli badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Lejzerowicz, M., Galbarczyk, M. (2020). Student's autonomy and the process of individualization in inclusive education. Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(3), 49 – 62.

   

  Projekty badawcze:

  "Doskonałość dydaktyczna uczelni" to projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki (umowa nr MEiN /2022/DIR/1821) w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego nr POWR 03.04.00-00-P023/21 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

  EDUCATORE - "End of Disaster: Undoing Crisis. Active Tutors Open to Reflective Education", Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Erasmis +;

  Removal of barriers to social inclusion and social participation for children and young adults with intellectual and developmental disabilities, SIIDD - Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA203 - Strategic Partnerships for higher education- Erasmus+ 2019-1-SE01-KA203-060425;

  Pedagogiczne i społeczne aspekty systemów integracji – badania własne;

  Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności (PFRON, AGH);

   

  Pełnione funkcje:

  Opiekun Koła Naukowego Disability Studies;

  Doradczyni studentów dla II roku Pedagogiki Specjalnej studiów jednolitych niestacjonarnych;

  Redaktorka strony internetowej Instytutu Pedagogiki Specjalnej;

  Administratorka strony na Facebooku Forum Pedagogiki Specjalnej oraz Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością;

   

fotografia osoby Magda Lejzerowicz