dr Kornelia Czerwińska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Tyflopedagogiki


Kontakt

E-mail: kczerwinska[at]aps.edu.pl

Telefon: 589-36-00 wew. 3505


Główne obszary badawcze

 • wpływ niepełnosprawności wzroku na realizację zadań rozwojowych w cyklu całożyciowym; psychologiczne aspekty utraty wzroku w dorosłości; zdrowie psychiczne osób niewidomych i słabowidzących; edukacja wczesnoszkolna uczniów z niepełnosprawnością wzroku

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2011 - doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej M. Grzegorzewskiej w Warszawie

  2008 - magister psychologii, Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

  2002 - magister pedagogiki specjalnej (specjalność: tyflopedagogika), Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

   

  Najważniejsze publikacje:

  Czerwińska, K. (2020). Gradual loss of vision and performing the role of father. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 28, 37–60. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2020.28.03

  Czerwińska, K., Konieczna I., Pronáy, B. (2020). Education for students with disabilities – Polish and Hungarian solutions. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 28, 93–127. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2020.28.06

  Czerwińska, K., Kucharczyk, I. (2019). Tyflopsychologia. Realizacja zadań rozwojowych w biegu życia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Czerwińska, K., Piskorska, A. (2018). Cognitive functioning of a blind student in a foreign language classroom. Forum Pedagogiczne, 2, 211-226, DOI: 10.21697/fp.2018.2.15

  Czerwińska K., Konieczna I., Prónay B. (2018). Early intervention and early childhood development support - Polish and Hungarian solutions. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(39), s. 5-24. DOI: 10.5604/01.3001.0012.2386

  Czerwińska, K. (2018). Psychospołeczne aspekty seksualności młodzieży z niepełnosprawnością wzroku. Szkoła Specjalna, 2, 91-101. DOI: 10.5604/01.3001.0012.0549

  Czerwińska, K., Miler-Zdanowska K. (red.). (2017). Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.). (2015). Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Czerwińska, K. (red.). (2015). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Czerwińska, K. (red.) (2014). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: Wydawnictwo APS.

   

  Projekty badawcze:

  2021-2022 - pełnienie funkcji eksperta wiodącego oraz trenera prowadzącego szkolenia w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój

  2017-2018 - projekt realizowany w ramach badań własnych „Strategie radzenia sobie ze stresem stosowane przez rodziców uczniów z niepełnosprawnością wzroku a spostrzegane wsparcie społeczne ” (kierownik i wykonawca) BSTP 8/18-I

  2017-2018 - projekt realizowany w ramach badań własnych „Ocena kompetencji społecznych a kontrola zachowania w percepcji młodzieży z niepełnosprawnością wzroku w fazie wczesnej oraz późnej adolescencji” (wykonawca) BSTP 14/18-I

  2016-2017 projekt realizowany w ramach badań własnych „Doświadczanie kobiecości a niewidzenie – analiza narracji” (wykonawca) BSTP 1/16-I

  2015-2016 - projekt realizowany w ramach badań własnych „Utrata wzroku w okresie dorosłości – analiza narracji” BSTP 1/15-I (2015-2016) (kierownik i wykonawca)

   

  Pełnione funkcje:

  Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Szkoła Specjalna”

  Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

  Opiekun praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna

   

   

fotografia osoby Kornelia Czerwińska