dr Katarzyna Stanek

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki


Kontakt

E-mail: kstanek[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • wypalenie zawodowe, kompetencje i kształcenie pracowników służb społecznych w aspekcie pełnionych ról zawodowych, stresu i wypalenia zawodowego

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  doktor nauk społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2013

  Zainteresowania naukowe
  wypalenie zawodowe; kwalifikacje, kompetencje i kształcenie pracowników służb społecznych w aspekcie pełnionych ról zawodowych, stresu i wypalenia zawodowego;


  Najważniejsze publikacje

  Stanek K. M., Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Stan i uwarunkowania w aspekcie pedagogiki pracy, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2016, ISBN 978-83-7164-882-3, Katowice, ss. 258.

  Stanek K.M., Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy, Wydawnictwo CRZL, Warszawa 2014; ISBN 978-83-7951-301-7, ss. 200.

  Stanek K.M., Kompetencje pracowników socjalnych w aspekcie stresu i radzenia sobie ze stresem, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 3, s. 209-220, DOI 10.4467/24496138ZPS.19.015.11761

  Stanek K.M., Kształtowanie umiejętności i kompetencji osób niedostosowanych społecznie w systemie resocjalizacji, w: Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie. Teoria i praktyka, red. M. Filipowicz, J. Latała (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ISBN978-83-8061-69-6, s. 53-65.

  Stanek K.M., Uzależnienie jako konsekwencja stresu zawodowego przedstawicieli służb społecznych, w: Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych, red. M. Mikołajczyk, E. Grudziewska (red.), Wydawnictwo APS, Warszawa 2019  ISBN 978-83-66010-28-4, s. 215-227.

  Stanek K.M., Kompetencje społeczne – bufor przeciwdziałania stresu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego?, w: Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej: polityka społeczna, edukacja, zdrowie publiczne, A. Cygan, M. Olejniczak (red.), Toruń 2019, ISBN 978-83-65038-35-7.

  Stanek, K.M., Trening umiejętności społecznych w kształtowaniu kompetencji społecznych człowieka, A. Solak, J. Bluszcz (red.), Personalizm pracy ludzkiej: współczesne konotacje, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2017, s. 203-219.

  Stanek K.M., Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Stan i uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2016, s. 233. Seria Profesjonalny Pracownik Socjalny.

  Stanek K.M., Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy, Wydawnictwo CRZL, Warszawa 2014;

  Chaczko K., Stanek K.M. (red.), Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2016.

  Jastrzebowska, A. Solak, K. Stanek, Rola poczucia koherencji w modelu salutogenetycznym pracowników socjalnych w radzeniu sobie ze stresem w aspekcie wypalenia zawodowego, „Praca socjalna” 2/2014.

  Stanek, K.M., Trening umiejętności społecznych w kształtowaniu kompetencji społecznych człowieka, A. Solak, J. Bluszcz (red.), Personalizm pracy ludzkiej: współczesne konotacje, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2017, s. 203-219.

  Stanek, K.M., Kompetencje pracowników socjalnych w aspekcie świadczonych usług społecznych na rzecz dzieci i rodzin marginalizowanych, B. Kromolicka, A. Jastrzębińska (red.), O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja”, Wydawnictwo „Volumina, Szczecin 2017, s. 209-523.

  Stanek, K.M., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Konsekwencje pracy z klientem czy organizacji pracy?, Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt (red.), Etyczne i społeczne wymiary pracy, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017, s. 133-151.

  Stanek, K.M., Stres i wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych. Konsekwencje i wyzwanie polityki rynku pracy, J. Auleytner (red.), Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2016, s. 454-467.
  Stanek K.M., Coaching w pracy z klientem instytucji pomocy społecznej, Matejek J., Zdebska E. (red.), Współczesne wyzwania – wokół interesariuszy pomocy społecznej, Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków 2016, s. 13-31.


  Projekty badawcze
  Projekt „Kompetencje pracowników socjalnych w aspekcie trudności pełnionych ról i stresu zawodowego” – kierownik badań – grant na badania statutowe (BS) (MNiSW)

  Projekt „Standardy kształcenia pracowników socjalnych” – kierownik badań – grant na badania statutowe (BS) (MNiSW)

  Projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –INFODORDCA+, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” – ekspert członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie (2018) ;

  Współpraca międzynarodowa
  2012-2017 – udział w programie Erasmus, w ramach którego odbyłam wizyty studyjne oraz prowadziłam zajęcia ze studentami w Rezknes Augstskola na Litwie, Katholische Hochschule Freiburg w Niemczech; seminarium naukowo-badawcze w Amboseli w Kenii.

fotografia osoby Katarzyna Stanek