dr Katarzyna Nawrocka

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej


Kontakt

E-mail: knawrocka[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3515


Główne obszary badawcze

 • przestępczość kobiet, funkcjonowanie kobiet w izolacji penitencjarnej, możliwości resocjalizacji osób dorosłych, kryminologia, profilaktyka przestępczości

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:  

  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2011)

  magister pedagogiki specjalnej, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2003)

  Najważniejsze publikacje:

  Zajenkowska, A.,  Jasielska D., Rajchert J., Nawrocka K., (i in.). (2021). Wellbeing and sense of coherence among female offenders and non-offenders: the importance of education, Prison Journal, 1(101), 41-59.

  Nawrocka, K., Zozula, J. (2020). Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w warunkach izolacji penitencjarnej: studium pedagogiczno-prawne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Nawrocka, K., (2020). Organizacja i specyfika pracy penitencjarnej w oddziałach terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami lub upośledzonych umysłowo. W: W. Kieżun, J. Wołejszo i A. Pisarska (red.).  Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Część 2. Racjonalność w zarządzaniu (s. 119-133). Kalisz: Kaliskie Wydawnictwo Przyjaciół Nauk

  Nawrocka, K. (2019). Osoby z niepełnosprawnościami w izolacji penitencjarnej.  W:  E. Grudziewska, M. Mikołajczyk i J. Zozula (red.). Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych (s. 122-137). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Nawrocka, K., Marczak, M. (red.). (2018). Reintegracja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne przy wsparciu potencjału społeczności lokalnej. Lublin: Studio Graficzno - Reklamowe Piotr Cichosz.

  Nawrocka, K. (2018). Analiza postaw rodzicielskich skazanych ojców i ich potencjał psychospołeczny. W: K. Nawrocka, M. Marczak (red.), Reintegracja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne przy wsparciu potencjału społeczności lokalnej (s. 119-135). Lublin: Studio Graficzno - Reklamowe Piotr Cichosz.

  Nawrocka, K. (2014). Ofiary losu i harpie. Umiejętności społeczne kobiet skazanych za zabójstwo. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Marzec-Holka, K., Nawrocka, K., Moleda, J. (red.). (2014).  Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji i inkluzji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Projekty badawcze:

  2009/2010 Doświadczenia socjalizacyjne i style reagowania w sytuacjach trudnych kobiet skazanych za zabójstwo

  2012/2013  Orientacje życiowe kobiet skazanych za zabójstwo odbywających karę pozbawionych wolności

  2013/2014 - Style reagowania w sytuacjach trudnych kobiet skazanych za zabójstwo

  2014/2015 Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością odbywających karę pozbawienia wolności

  2018/2019 Losy oraz orientacje życiowe kobiet skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności

  Pełnione funkcje:

  Członek i Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2009-2015

  Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej 1.11.2011- 31.10.2013 roku

  Członek Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia od 2013 roku

  Doradca studentów  

  Członek Rady Programowej Fundacji Dom Kultury od 2013 roku

  Członek Rady Fundacji „Historia zza krat- ocalić od zapomnienia” od 2015 roku

  Opiekun praktyk  od 2007 roku

   

fotografia osoby Katarzyna Nawrocka