dr Jowita Bartczak

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej


Kontakt

E-mail: jbartczak[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Socjologia sekt i nowych ruchów religijnych, tożsamość, aspiracje edukacyjne młodzieży

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, uzyskany w 2005r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej

  magister socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1996);

  magister pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (1998)

  Najważniejsze publikacje

  1. Wizerunek kobiety i mężczyzny w Jestem i Urodzie, w: R. Siemieńska (red.) Portrety kobiet i mężczyzn, Scholar 1997
  2. Prostytucja jako zjawisko społeczne – wybrane zagadnienia, w: L. Malinowski, M. Orłowska (red.) Prace badawcze Katedry Nauk Społecznych nr 2, Wydawnictwo WSPS 2000r.
  3. Sekty – drogi wyjścia, w: M. Orłowska, L. Malinowski (red.) Praca socjalna. W poszukiwaniu metod i narzędzi, Wyd. Akademickie „Żak”
  4. Sekty religijne w świadomości studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, w: Człowiek w sieci zniewolonych dróg. Artykuły konferencyjne, Pułtusk 2007
  5. Fenomen sekt religijnych – rozważania na temat przyczyn atrakcyjności sekt religijnych, w: Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo nr 2, Wydawnictwo APS 2009
  6. Socjologia sekt i nowych ruchów religijnych – wybrane zagadnienia, w: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod, (red.) A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wyd. APS, Warszawa 2012 (wyd. II)
  7. Wymiary tożsamości, w: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod, tom II (red.) A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wyd. APS, Warszawa 2013.
  8. Tożsamość lokalna młodzieży gimnazjalnej na przykładzie gminy Wołomin, w: Pamięć - Historia - Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty, (red.) M. Nowak - Dziemianowicz, A. Konopnicki, wyd. Impuls, Kraków 2019
  9. Jowita Bartczak: Aspiracje edukacyjne młodzieży - perspektywa socjologiczna, w: Krótkie wykłady z socjologii edukacji, (red.) M.J. Szymański, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019

  Projekty badawcze

  2012 – 2013: „Rola społeczności lokalnych w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i zbiorowych w nowych ośrodkach akademickich”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska- Żochowska. Członkowie projektu: dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr Jowita Bartczak, dr Robert Pawlak, dr Dominika Walczak

  2013 – 2014: Identyfikacja regionalna i narodowa uczniów gminy Prostki w świetle ich planów i aspiracji życiowych (badanie pilotażowe), kierownik projektu: dr Jowita Bartczak

  2013 – 2014: „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Płocku i Wołominie”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska- Żochowska. Członkowie projektu: dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr Jowita Bartczak, dr Robert Pawlak, dr Dominika Walczak

  2015: Glokalizm a aspiracje edukacyjne młodego pokolenia w świetle badań w powiecie wołomińskim, kierownik projektu: dr Jowita Bartczak

  2016 : „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Pułtusku. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska- Żochowska. Członkowie projektu: dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr Jowita Bartczak, dr Robert Pawlak, dr Dominika Walczak

  Pełnione ważne funkcje

  Proszę wpisać pełnione ważne funkcje naukowe i społeczne np. członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych, redakcjach czasopism naukowych itp..

  2016 -2019 – prodziekan ds. studenckich WSNS

  od 2019 - Dyrektorka Studiów APS

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Spacery z psem, słuchanie muzyki (praktycznie każdej), filmy i KSIĄŻKI

fotografia osoby Jowita Bartczak