dr hab. Joanna Zalewska, prof. APS

Stanowisko: Profesor uczelni

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Socjologii Kultury


Kontakt

E-mail: jzalewska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Rewolucja konsumpcyjna (rewolucje konsumpcyjne) w Polsce: przemiany organizacji konsumpcji, wykształcanie się metanawyków i mody jako podstawowego mechanizmu naśladownictwa oraz przemiany więzi społecznych w przebiegu życia trzech pokoleń. Starość w perspektywie kulturowej.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2019). 

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

  Magister psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

  Licencjat z etnologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

  Najważniejsze publikacje

  Książki:
  Zalewska, J. (2015). Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Scholar. (nagroda Ossowskiego za 2016 rok)

  Zalewska J. i Cobel-Tokarska M. (red.) (2014). Od obyczaju do mody: przemiany życia codziennegoWarszawa: Wydawnictwo APS.

  Artykuły w czasopismach naukowych:

  Zalewska J. i Jewdokimow M. (2022). The wall unit: State policy and the emergence of fashion in People’s Poland, Journal of Consumer Culture, 22(4): 1032-1048. (Article first published online: September 8, 2021, DOI:10.1177/14695405211039607).

  Zalewska J. (2021). Przemiany emocjonalności w procesie rewolucji konsumpcyjnej. Zoon Politikon, 12, 29-73.

  Zalewska J. (2020). „And it all happened in our lifetime” – progress and comfort: the meaning of technology domestication practices. Etnografia Polska, LXIV(1-2): 219-243.

  Zalewska J. (2019). Practice theory revisited: How flexible meta-habit complements habitus. Polish Sociological Review, 1(205): 65-84. DOI: 10.26412/psr205.05.

  Zalewska, J. (2018). Podłączeni pod społeczeństwo mody: udomawianie telewizora a kształtowanie się mody w Polsce Ludowej. Analiza materiałów z badań nad stylami życia Andrzeja Sicińskiego (1978-82). Przegląd Socjologii Jakościowej, 14(4), 190-218, DOI:10.18778/1733- 8069.14.4.10.

  Zalewska, J.  (2017). Consumer revolution in People's Poland: Technologies in everyday life and the negotiation between custom and fashion (1945-1980), Journal of Consumer Culture, 17(2), 321-339. (publikacja cyfrowa: 17 sierpnia 2015, DOI:10.1177/1469540515595125).

  Zalewska J. (2015). Rewolucja konsumpcyjna i kształtowanie się podmiotu emocjonalnego w perspektywie Norberta Eliasa. Kultura i Społeczeństwo, Czytając Eliasa, 1, 115-136.

  Zalewska J. (2015). Między obyczajem a modą: wykluczenie cyfrowe osób starszych w perspektywie przemian praktyk społecznych. Studia Socjologiczne, Socjologia starzenia, 2 (217), 241-263.

  Zalewska J. (2010). Starość a przemiany więzi społecznych, Kultura i Społeczeństwo, 3, 131-150.

  Rozdziały w książkach:

  Zalewska J. (2014). The third age in Poland. Pleasure and a new form of sociality. W: Stella Grotowska and Iwona Taranowicz (red.). Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives. Wrocław: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 151-159.

  Zalewska, J. (2013). Rewolucja konsumpcyjna: od gospodarki naturalnej do społeczeństwa mody, [w:] A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.), Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy subdyscypliny, Vol. II, Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Zalewska J. (2013). Starość „przy rodzinie”, starość wykluczona czy trzeci wiek? Przemiana strategii opisywania starości w kulturze popularnej, [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN.

  Zalewska, J. (2011). Od emerytur do trzeciego wieku:  starość  w czasach nowoczesnych, [w:] A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.), Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod, Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Zalewska, J. (2011). Człowiek starszy – aktywny podmiot polityki społecznej? Koncepcja upodmiotowienia a pluralizm rynkowy, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społęczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

  Zalewska, J. (2011). „Szufladkowanie nie jest dobre. Ludzie starsi nie mogą żyć we własnym getcie”. Wzorce działań na rzecz osób starszych w gminie A, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społęczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

  Sobiesiak P. i Zalewska, J. (2011). Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

  Zalewska J. (2011). Nowe przedmioty a przemiany praktyk społecznych w doświadczeniu ludzi starych, [w:] J. Mucha i J. Krzyżowski (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Kraków: Wyd. AGH, s. 201-226.

  Projekty badawcze

  Grant NCN ,,Rewolucja konsumpcyjna w Polsce", kierownik grantu, APS (2015-2020).

  Grant APS BSTP 37/13-I "Od obyczaju do mody: jak powstawało polskie społeczeństwo konsumpcyjne? Raport z badań przemian życia codziennego – monografia zbiorowa", wspólnie z dr Martą Cobel-Tokarską (2013/2014)

  Grant wewnątrzuczelniany APS BSTP 5/11-I „Organizacja konsumpcji a przemiany praktyk i więzi społecznych w przebiegu życia starszych pokoleń” (2011-2012).

  Badaczka w grancie NN116274738 „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego” prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej, IFiS PAN (2010-2012); temat: starość w kulturze popularnej w Polsce, analiza seriali.

  Grant promotorski N116004 32/0387 „Człowiek stary w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów” prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej, IFiS PAN (2007-2009);

  Współpraca międzynarodowa

  Uzyskanie stypendium Interlaboratory Visit w Goldsmiths College w programie Marie Curie Soc-Anth oraz tytułu honorowego Research Assistant w UCL w ramach pracy nad projektem Człowiek stary w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów (2007/08).

  Pełnione ważne funkcje

  Czlonkini zarządu Sekcji Socjologii Ekonomicznej PTS, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Antropologii Społecznej; European Association of Social Anthropologists; European Sociological Association.

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Literatura piękna (głównie europejska, Mann, Balzac, Gombrowicz), windsurfing, wspinaczka skałkowa, kultura hinduska i tybetańska, joga, kino, wycieczki rowerowe.

fotografia osoby Joanna Zalewska