dr hab. Jarosław Gara, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Teoretycznych Podstaw Pedagogiki I Dyskursów Edukacyjnych


Kontakt

E-mail: jgara[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00 wew. 3440

Media społecznościowe: Nauka Polska, ORCiD, Google Scholar, ResearchGate, Academia.edu, Semantic Scholar


Główne obszary badawcze

  • Jego zainteresowania i badania naukowe koncentrują się wokół problemów antropologii, aksjologii i teleologii pedagogicznej; fenomenologicznych, egzystencjalnych i hermeneutycznych ujęć oraz analiz problemów z zakresu podstaw pedagogiki, myśli pedagogicznej, współczesnych dyskursów edukacyjnych oraz teorii wychowania i teoretycznych podstaw wychowania.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Podstawowe etapy kwalifikacji zawodowych: habilitacja w dyscyplinie pedagogika (APS, 2011), doktorat w dyscyplinie pedagogika (APS, 2005), magisterium z politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji (WSNS UW, 2001; wyróżnienie: DIPLOMA HONORIFICUM UNIVERSITAS STUDIORUM VARSOVIENSIS). Autor 4 autorskich monografii naukowych oraz ponad 100 naukowych publikacji z zakresu pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, teoretycznych podstaw i ich implikacji dla nurtów pedagogiki współczesnej, rozpatrywanych w metodologicznym trybie filozofii wychowania.

    Kierownik Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki i Dyskursów Edukacyjnych, członek Rady Dyscypliny Pedagogika APS, członek i wiceprzewodniczący Sekcji Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Posiada bogate doświadczenie współpracy z redakcjami i wydawnictwami naukowymi, zarówno jako członek rad naukowych czasopism („Forum Pedagogiczne”, Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”, „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne”), ekspert (recenzent) publikacji naukowych w czasopismach („Kwartalnik Pedagogiczny” - UW; „Przegląd Pedagogiczny” - UKW; „Studia z Teorii Wychowania”, CHAT; „Forum Pedagogiczne” - UKSW; „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” - UŁ; „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” - UW; „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” (UwB); „Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW” - UKW; .„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” - APS; „Horyzonty Wychowania” (AI); „Polska Myśl Pedagogiczna” – UJ; „Chowanna” – UŚ; „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne” - UPH; „Paedagogia Christiana” – UMK; „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” – AI; „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” – UMCS; „Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne” – UŁ; „Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika” UMK), publikacji monograficznych (Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego) oraz recenzent w postępowaniach awansowych doktorskich i habilitacyjnych (Wydział Pedagogiczny UW, Wydziała Nauk Społecznych UWM, Wydział Pedagogiki i Psychologii UP, Wydział Nauk Społecznych KUL).

 - ikona sylwetki