dr Izabella Kucharczyk

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Terapii Pedagogicznej


Kontakt

E-mail: ikucharczyk[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3532


Główne obszary badawcze

 • uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, funkcjonowanie psychomotoryczne uczniów z niepełnosprawnością wzroku, zasoby osobiste i środowiskowe

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (2009)

  magister psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (2005)

  magister pedagogiki specjalnej, specjalność: tyflopedagogika oraz oligofrenopedagogika, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (2004)

  Najważniejsze publikacje:

  Kucharczyk, I. (2023). Psychologiczne wsparcie dzieci z niepełnosprawnością wzroku i ich rodziców.W: A. Bieńkowska, D. Danielewicz (red.) Rozwój w okresie dzieciństwa. Wsparcie psychologiczne (s. 97-116). Warszawa: APS.

  Kucharczyk, I., Gosk- Sobańska, U. (2022). Dysleksja a zaburzenia przedsionkowe, proprioceptywne oraz niedojrzałość neuromotoryczna. Konteksty Pedagogiczne, 2(19), 11-31.

  Kucharczyk, I., Gosk-Sobańska, U. (2023). Psychologiczne wspieranie dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W: A. Bieńkowska, D. Danielewicz (red.) (2023). Rozwój w okresie dzieciństwa. Wsparcie psychologiczne (s. 293-312). Warszawa: APS.

  Czerwińska, K., Kucharczyk, I. (2019). Tyflopsychologia. Niepełnosprawność wzroku wobec realizacji zadań rozwojowych w biegu życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Gosk, U., Kucharczyk,I. (2019). School Milieu As A Source Of Perceived Social Support And Self-Evaluation Of Students With Dyslexia. W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings(6796-6801). IATED Academy.

  Gosk, U., Kucharczyk, I., Kulesza, E.M. (2018). Psychometric Properties Of The Scale - Teachers' Perception Of A Student With Developmental Dyslexia. W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings (9015-9019). IATED Academy.

  Kucharczyk, I., Gosk, U., Kulesza, E.M. (2018).The Intensity Of Teacher Emotions In Situations Connected With Dyslexic Student’s Difficulties. W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings (9020-9028). IATED Academy.

  Kucharczyk, I., Gosk, U. (2018). The Sense Of Coherence In A Group Of Persons With Disability - In Polish Research. W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings (9029-9035). IATED Academy.

  Kucharczyk, I. (2018). Rozumowanie przez analogie semantyczne w kategorii przyczyna - skutek w grupie uczniów niewidomych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 37(3), 61-78.

  Kucharczyk, I. (2018). The awareness of emotional states and educational achievments of students with visual impairments during early adolescence. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 18, 67-85.

  Kucharczyk, I., Dłużniewska, A. (2017). Samoświadomość emocji i percepcja własna kompetencji społecznych a osiągnięcia szkolne uczniów z dysleksją w wieku dorastania. Nowy Dwór Mazowiecki: Wydawnictwo Frel.

   

  Projekty badawcze:

  projekt realizowany w ramach badań własnych "Wybrane zasoby osobiste a motywacja osiągnięć młodzieży z dysleksją rozwojową. Badania porównawcze" (kierownik) BNS 24/23-P (2022-2023)

  projekt realizowany w ramach badań własnych „Uczeń z dysleksją w percepcji nauczyciela” (kierownik; we współpracy z dr hab., E.M. Kuleszą oraz dr U. Gosk) BSTP 3/2019I (2019-2020)

  projekt realizowany w ramach badań własnych „Ocena kompetencji społecznych a kontrola zachowania w percepcji młodzieży z niepełnosprawnością wzroku w fazie wczesnej oraz późnej adolescencji” (kierownik; we współpracy z dr K. Czerwińską) BSTP 14/18-I (2017-2018)

  projekt realizowany w ramach badań własnych „Strategie radzenia sobie ze stresem stosowane przez rodziców uczniów z niepełnosprawnością wzroku a spostrzegane wsparcie społeczne” (wykonawca; we współpracy z dr K. Czerwińską - kierownik) BSTP 8/18-I (2017-2018)

  projekt realizowany w ramach badań własnych „Samoświadomość emocji i kompetencji społecznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” (kierownik; we współpracy z dr A. Dłużniewską) BSTP 13/16I (2016-2017)

  projekt realizowany w ramach badań własnych „Samoregulacja i motywacja a wyznaczanie celów i strategii uczenia się u uczniów szkół gimnazjalnych z i bez specyficznych trudności w uczeniu się” (wykonawca; we współpracy z dr A. Dłużniewską) BSTP 15/14 (2014-2015)

  Pełnione funkcje:

  ekspert merytoryczny w projekcie edukacyjnym "Szkoła dostępna dla wszystkich" (Accesssible School for All) organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (2023)

  członek Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

  Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Szkoła Specjalna” (2015-2019)

  Opiekun Koła Naukowego Terapii Pedagogicznej (od 2017)

  Doradca Studentów na kierunku Pedagogika Specjalna (studia licencjackie) (2016-2019; 2021-2025)

fotografia osoby Izabella Kucharczyk