dr hab. Iryna Androshchuk, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki


Kontakt

E-mail: iandroshchuk[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Pedagogika ogólna, społeczna, porównawcza, Innowacyjne technologie pedagogiczne, Projekt edukacyjny w pracy pedagoga, Komunikacja społeczna i interpersonalna, Andragogika, Podstawy zarządzania, Zarządzanie organizacją, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Audyt i ocena zarządzania, Zarządzanie jakością, Zarządzanie rozwojem zawodowym i osobistym, Zarządzanie czasem, Kultura korporacyjna w systemie zarządzania personelem, Projektowanie ścieżki zawodowej nauczyciela, Coaching i rozwój kadry pedagogicznej

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Dr hab. nauk pedagogicznych, profesor tytularny (w Ukrainie), od 01.10.2022 roku profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Opracowała model systemu zarządzania rozwojem zawodowym nauczycieli akademickich katedr zarządzania, który jest wykorzystywany w uczelniach wyższych i ośrodkach podwyższenia kwalifikacji kadry pedagogicznej w Ukrainie.

    Autorka/współautorka ok. 100 prac naukowych i metodycznych, w tym autor 1 monografii, współautor 2 monografii, 1 podręcznika dla studentów, 3 prac charakteru metodycznego, kursu autorskiego dla studentów studiów magisterskich, 2 artykułów w bazie naukowej Scopus, 1 artykułu w bazie naukowej Web of Science, 60 artykułów w czasopismach fachowych punktowanych przez MEiN Ukrainy i Polski, 5 haseł jednoosobowych i 1 hasła we współautorstwie w „Encyklopedii Oświaty” (Kyiv, 2021), typowych programów podwyższenia kwalifikacji dyrektorów i nauczycieli szkół ogólnokształcących w Ukrainie.

    Promotor i recenzent prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych; członek komisji przewodów doktorskich i habilitacyjnych; członek grup roboczych Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy w sprawie opracowania standardów zawodów: nauczyciel szkoły podstawowej i ogólnokształcącej (2020); dyrektor szkoły ogólnokształcącej (2021). Od roku 2019 do dzisiaj – członek Rady Naukowej i Metodycznej Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy (Komisja Edukacji Uniwersyteckiej).

    Certyfikowana uczestniczka mobilności akademickiej „Erasmus +” (Częstochowa, 2019) i staży naukowych (Lublin, 2019; Łódź, 2021). Dyplomowany coach (Warszawa, 2019) oraz certyfikowana uczestniczka międzynarodowych szkoleń trenerów dla Nowej Szkoły Ukraińskiej (Ukraina – Finlandia, 2020 – 2021).

    Wybrane publikacje: „Zarządzanie rozwojem zawodowym nauczycieli akademickich katedr zarządzania uniwersytetów Rzeczpospolitej Polskiej: podejście systemowe”, “Time Management as a Pedagogical Technology of PhD Students’ Effective Self-Management”, “Creativity as a Factor in the Psychological Well-being of Teachers of Higher Educational Institutions”.

fotografia osoby Iryna Androshchuk