dr hab. Irena Jelonkiewicz–Sterianos, prof. APS

Stanowisko: profesor APS

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego


Kontakt

E-mail: ijelonkiewicz[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii 2013 - Instytut Psychologii, UAM w Poznaniu

  doktor nauk humanistycznych 1999 - Wydział Psychologii UW

  mgr filologii polskiej 1978 - Wydział Polonistyki UW, mgr psychologii 1979 -  Wydział Psychologii UW

  Zainteresowania naukowe

  W obszarze moich zainteresowań znajduje się problematyka zdrowia - zarówno w kontekście sposobów pomiaru, jak i rozpoznawania oraz badania właściwości jednostki, które sprzyjają podtrzymaniu i rozwijaniu zdrowia. Takimi właściwościami mogą być zasoby psychospołeczne (będące w dyspozycji jednostki) oraz umiejętności związane z adaptacją do korzystnych/niekorzystnych wydarzeń życiowych. W badaniu podmiotowych i sytuacyjnych wyznaczników dobrostanu psychicznego oraz uwarunkowań procesu adaptacji do doświadczeń życiowych odwołuję się do:

  -     koncepcji salutogenetycznych powiązanych z psychologią pozytywną

  -     roli pozytywnego afektu w podtrzymywaniu psychicznego dobrostanu

  -     analizy  procesu adaptacji do korzystnych/niekorzystnych wydarzeń życiowych.

  Zmienne wykorzystywane w projektach należą do czterech kategorii:

  1) zasoby indywidualne, do których można zaliczyć afekt pozytywny/negatywny, poczucie koherencji,  sprężystość (resilience), orientacje temporalne

  2) zasoby środowiskowe – właściwości rodziny (mocne strony rodziny, podział władzy), spostrzegane wsparcie społeczne,

  3) niekorzystne sytuacje życiowe (wpływ i skutki tych sytuacji  w życiu badanych, sposób poradzenia sobie z nimi),

  4) dobrostan fizyczny i psychiczny,

  Najważniejsze publikacje

  1. Jelonkiewicz, I., Zwoliński, M. (2011). „Linia życia” jako sposób pomiaru subiektywnego dobrostanu: założenia teoretyczne, wskaźniki i wstępna ocena użyteczności w badaniach uczniów klas maturalnych. W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza, (s.149-169). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  2. Jelonkiewicz, I. (2012). Narracyjny obraz obecnego i przyszłego dobrostanu psychicznego młodzieży. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (red.) Agresja socjalizacja edukacja. Refleksje i inspiracje, (s. 371-391).Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  3. Jelonkiewicz, I. (2012). Stres a zdrowie młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  4. Jelonkiewicz, I. (2013).Sense of coherence (SOC) as a major health-promoting personal resources among youth. In: A-S. Antoniou & B., D. Kirkcaldy (eds.) Education, Family and Child & Adolescent Health. (Eds.), (153-170). Athens: Atrapos Edition.
  5. Jelonkiewicz, I. (2014) Psychoterapia hazardu – jak skutecznie leczyć hazardzistów? Efektywność stosowanych metod terapeutycznych. Psychoterapia, 2, 169, s. 31-41.
  6. Jelonkiewicz, I. (2014) Kto pomaga nastolatkom w stresie? Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 230, s. 101-116.
  7. Jelonkiewicz, I. (2015). Poradnictwo rodzinne. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo Psychologiczne (s.228-257). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Jelonkiewicz, I. (2016). Przegląd wybranych metod psychoterapii zaburzeń uprawiania hazardu pod kątem oceny ich skuteczności. W: B. Habrat (red.). Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, (s. 153-198). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
  9. Jelonkiewicz, I. (2017). W  lustrze superwizyjnym. W: D. Danielewicz, J. Rola (red.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii (s.189-206). Warszawa: Wydawnictwo APS.
  10.  Jelonkiewicz, I. (2018). Co się dzieje w relacji superwizyjnej? Psychoterapia, 4, 187, 69-80.

   

  Projekty badawcze

  • 2005-2007: Zdrowie młodzieży w kontekście doświadczania przez nią stresu w rodzinie i szkole oraz jej zasobów i radzenia sobie ze stresem – grant KBN 2PO5D 035 28 – wykonawca

  • 2006-2007: Modele zależności przyczynowych między zasobami, radzeniem sobie ze stresem i zdrowiem młodzieży – temat statutowy - kierownik tematu

  • 2008-2010: Proces adaptacji do doświadczeń życiowych a zdrowie u dorastających, młodych dorosłych i osób z problemami zdrowia psychicznego – temat statutowy - kierownik tematu

  • 2014-2015: Trajektorie dobrostanu psychicznego młodych dorosłych w kontekście ich doświadczeń osobistych i właściwości adaptacyjnych" – BSTP APS – kierownik tematu

  Pełnione ważne funkcje

  Członek Komisji Bioetycznej w Centrum Zdrowia Dziecka, przewodnicząca Rady Dyscypliny Psychologia w APS

   

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Dodatkowe kwalifikacje

  II stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej oraz licencje: psychoterapeuty i superwizora psychoterapii przyznane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

fotografia osoby Irena Jelonkiewicz–Sterianos