dr hab. Ilona Matysiak, prof. APS

Stanowisko: Profesor uczelni

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Socjologii Zmiany Społecznej


Kontakt

E-mail: imatysiak[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Społeczności lokalne, obszary wiejskie, gender, kapitał społeczny, społeczeństwo obywatelskie, trzeci sektor

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

  Magister socjologii, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

  Najważniejsze publikacje

  Matysiak, I. (2017), Elderly People as Key Actors Behind Social Innovations in Rural Areas: Examples of Care Cooperatives in the Netherlands, Spec. issue of “Acta Innovations” 24: 30-37.

  Matysiak, I. (2017), Innovativeness in the Activities of Young Rural Inhabitants with Higher Education, Spec. issue of “Acta Innovations” 24: 22-29.

  Matysiak, I. (2017), Between Tradition and Modernity: The Case of Rural Women’s Organizations in Poland, in: K. Jacobsson, E. Korolczuk, eds., “Civil Society Revisited. Lessons from Poland”, New York: Berghahn Books.

  Matysiak, I. (2017), Gender Desegregation among Village Representatives in Poland: Towards Breaking the Male Domination in Local Politics?, in: B. Bock, S. Shortall, eds., “Gender and Rural Globalization. International Perspectives on Gender and Rural Development”, Boston, MA: CABI

  Siemieńska, R., Domaradzka, A., Matysiak, I. (2016), Warsaw: Paving New Ways of Participation of Mothers, Fathers and Children in Local Public and Social Life, in: T. Brandsen, S. Cattacin, A. Evers, A. Zimmer, eds., “Social Innovations in the Urban Context”, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

  Matysiak, I. (2016), Koła gospodyń wiejskich we współczesnych społecznościach lokalnych – próba diagnozy, w: T. Herudziński, P. Swacha, red., „Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności”, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Matysiak, I. (2015), The Village Fund as an Innovative Tool of Strengthening Civic Participation in Rural Areas in Poland, in: M. Freise, F. Paulsen, A. Walter, eds., “Civil Society and Innovative Public Administration”, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellchaft.

  Domaradzka, A., Matysiak, I. (2015), Pushing for Innovation – the Role of Citizens in Local Housing and Childcare Policies in Warsaw, in: M. Freise, F. Paulsen, A. Walter, eds., “Civil Society and Innovative Public Administration”, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellchaft.

  Matysiak, I. (2015), Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i płeć, „Wieś i Rolnictwo” 1.2 (166.2): 127-141.

  Matysiak, I. (2015), “Starzy” aktorzy w “nowych” rolach? Sołtysi i sołtyski we współczesnych społecznościach wiejskich w Polsce, w: H. Podedworna, A. Pilichowski, W. Knieć, red., „Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi”, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Matysiak, I. (2014), Rola sołtysa we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

  Matysiak, I. (2014), The feminization of governance in rural communities in Poland: the case of village representatives (sołtys), “Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography” 22.5: 700-715.

  Matysiak, I. (2014), Ethnic identity as stigma in life experiences of different generations: the case of Belarusian and Ukrainian minorities in Poland, “Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity” 42.6: 1002-1014.

  Siemieńska, R., Matysiak, I. (2014), Lone mothers: care arrangements between support and isolation, in: C. Ranci, T. Brandsen, S. Sabatinelli, eds., “Social vulnerability in European cities: The Role of Local Welfare in Times of Crisis”, Palgrave Macmillan.

  Siemieńska, R., Domaradzka, A., Matysiak, I. (2014), Warsaw and Płock, in: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen, eds., “Social innovations for social cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities”, Liege: WILCO consortium.

  Matysiak, I. (2013), Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3 (160).

  Matysiak, I., Domaradzka, A. (2013), Społeczne funkcje tożsamości etnicznej w świetle doświadczeń przedstawicieli mniejszości narodowych i imigrantów w Polsce, w: L. Dyczewski, K. Jurek, red., „Rzeczywistość wielokulturowa”, Lublin-Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Wydawnictwo KUL.

  Matysiak, I. (2011), Wiejskie społeczeństwo obywatelskie na przykładzie działalności sołtysów i sołtysek, w: W. Misztal, A. Kościański, red., „Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

  Matysiak, I. (2011), Mobilization of social civic activity in rural communities in Poland – the case study of village representatives’ initiatives, in: D. Tomczak, ed., “Capability to social progress in Polish regions”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

  Matysiak, I. (2010), The Meaning of Tradition in the Modern World: Village Representatives in Poland – Institution in Transition, conference paper, IAMO Forum 2010, Leibnitz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe.

  Matysiak, I. (2009), Społecznicy czy urzędnicy? Współczesny kontekst i definicja funkcji sołtysa w opinii wybranych sołtysów i sołtysek z województwa świętokrzyskiego. Płeć jako czynnik różnicujący, w: M. Zahorska, E. Nasalska, red., „Wartości, polityka, społeczeństwo”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

  Matysiak, I. (2009), Koła Gospodyń Wiejskich i ich funkcje w kontekście specyfiki trzeciego sektora w wybranych społecznościach wiejskich, w: B. Budrowska, red., „Kobiety, feminizm, demokracja”, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

  Matysiak, I. (2009), Kobiety w organizacjach wiejskich, w: J. Piotrowska, A. Grzybek, red., „Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009”, Warszawa: Fundacja Feminoteka.

  Projekty badawcze

  „Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce” (2014-2017), projekt krajowy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata 6), kierownik projektu.

  „Uwarunkowania i strategie budowania zbiorowego i indywidualnego kapitału społecznego w procesie samoorganizacji wybranych społeczności wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący” (2009-2011), projekt krajowy, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu.

  Udział w projektach badawczych:

  „FAB-MOVE: For a Better Tomorrow: Social Enterprises on the Move” (od 2016), międzynarodowy projekt badawczy, finansowany ze środków EU Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.

  „GENDEQU. Gender and Higher Education” (2013-2016), międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach polsko-norweskiej współpracy badawczej, członkini zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.

  „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Pułtusku” (2015-2016), projekt APS, członkini zespołu badawczego kierowanego przez prof. dr hab. Renatę Siemieńską-Żochowską.

  „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Płocku i Wołominie” (2014-2015), projekt APS, członkini zespołu badawczego kierowanego przez prof. dr hab. Renatę Siemieńską-Żochowską.

  „Rola niezależnych inicjatyw kobiecych w kształtowaniu ruchu kobiecego w Polsce przełomu lat 80. I 90. XX wieku” (2014-2015), projekt APS, członkini zespołu badawczego kierowanego przez dr Dominikę Walczak.

  „WILCO. Welfare innovations at the local level in favour of cohesion” (2010-2013), projekt międzynarodowy, finansowany ze środków Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy), członkini zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.

  „Workcare synergies. A support action with the aim of disseminating research findings of previous EU Framework Programme projects in the field of work-care” (2010-2011), projekt międzynarodowy, finansowany ze środków Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy), członkini zespołu badawczego

  pod kierunkiem prof. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.

  „ENRI-East. Interplay of European, National and Regional Identities: Nations between States along the New Eastern Borders of the European Union” (2010-2011), projekt międzynarodowy, finansowany ze środków Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy), członkini zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Claire Wallace, University of Aberdeen.

  “Evaluation Framework for the Evaluation of LLL Strategies in Europe” (2009-2010), projekt międzynarodowy, finansowany ze środków Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy), członkini zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.

  “Gender Index” (2008), krajowy projekt badawczy, finansowany ze środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, członkini zespołu badawczego pod kierunkiem dr Ewy Lisowskiej, Szkoła Główna Handlowa.

  „Work & Care. Social equality and changing relationships between work, care and welfare in Europe” (2007-2008), projekt międzynarodowy, finansowany ze środków Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy), członkini zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.

  Współpraca międzynarodowa

  Pobyty badawcze zagranicą: Fulbright Senior Award, Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, USA (01.11.2017 – 30.07.2018); Rural Sociology Group, Wagenigen Universiy and Research, the Netherlands (25.01. – 22.02.2017); Centro de Innovación Social, University of San Andres, Buenos Aires, Argentyna (13.07-13.09.2016); University of Zaragoza, Spain (02.02-02.03.2015).

  Udział w konferencjach międzynarodowych, m.in. organizowanych przez International Society for Third-Sector Research (2014, 2016), European Sociological Association (2009, 2013), International Sociological Association (2011, 2016), European Society for Rural Sociology (2009, 2011, 2015, 2017), Southern Rural Sociological Association (2018), IAMO Forum (2010) oraz konferencjach, warsztatach i

  spotkaniach roboczych w ramach projektów badawczych. Udział w szkołach letnich, m.in. dwukrotnie w „Inter-University Consortium for Political and Social Research” - Summer Training Programme in Quantitative Methods of Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, USA (2009, 2012), w 19th International Summer University “Navigating Europe’s Future: A New Odyssey”, organizowanym przez The Institute for Social and European Studies (ISES) oraz Jean Monnet European Centre of Excellence; Kőszeg, Hungary (2014).

  Pełnione ważne funkcje

  Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Society for Third-Sector Research (ISTR), European Society for Rural Sociology (ESRS), Early Career Investigators Forum (COST Action IS1409), Southern Rural Sociological Association, Rural Sociological Society

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Kino i podróże.

   

   

fotografia osoby Ilona Matysiak