dr hab. Helena Ciążela, prof. APS

Stanowisko: Profesor uczelni

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej


Kontakt

E-mail: hciazela[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach filozofii praktycznej pojawiających się w kontekście rozwoju cywilizacji współczesnej i problemów globalnych. Wiodącym nurtem jej rozważań jest etyka odpowiedzialności globalnej kontynuująca myśl Georga Pichta, Aurelio Peccei i Hansa Jonasa.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Filozof, etyk, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

  Magister filozofii (specjalność nauczycielska) - 1979, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii - 1987, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii – 2008.

  Wybrane publikacje:

  H. Ciążela, Obecny renesans idei społeczeństwa obywatelskiego a autonomiczność jednostki, w: M. Orłowska, M. Jaworowska, H. Ciążela, Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce, Wyd. APS, Warszawa 2001.

  H. Ciążela, Idea zrównoważonego rozwoju a współczesna kondycja moralna, „Prakseologia” 2004, nr 144.

  H. Ciążela, Nowy indywidualizm i jego perspektywy, /w:/ Wyzwania filozoficzne i etyczne współczesnej edukacji, (red.) R. Czyżewski, B. Drozdowicz, Słupsk 2005.

  H. Ciążela, Szkoła i wychowanie wobec problemu etyki globalnej, /w:/ Filozofia w szkole VI. Współczesne dylematy i wyzwania etyczne, (red.) B. Burlikowski, W. Rechlewicz, Kielce 2005.

  H. Ciążela, Edukacja wobec etycznego wymiaru idei rozwoju trwałego i zrównoważonego, „Prakseologia” 2005, nr 145.

  H. Ciążela, Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej, Wyd. APS, Warszawa 2006.

  H. Ciążela, O etyce odpowiedzialności globalnej – perspektywa historyczna i stan współczesny, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 2 (71).

  H. Ciążela, Czy ekologia musi być antropocentryczna? Wokół poglądów Luca Ferry’ego, „Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development” Nr 2 / 2009.

  H. Ciążela, Elzenberg, Gandhi and the Historical Perspective ( The Problem of ‘One’s Own Face’ in Fight Over Word Outlook, “Dialogue and Universalism”, Vol. XIX, No. 8-9/2009.

  H. Ciążela, W. Tyburski, W. Dziarnowska (red.), Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym, Wyd. APS, Warszawa 2010.

  H. Ciążela, Współczesna etyka wobec wyzwań eugeniki liberalnej, w: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, (red.) A. Kiepas i E. Struzik, Wyd. UŚ, Katowice 2010.

  H. Ciążela, Etyka wobec rozwoju cywilizacji współczesnej i generowanych przez nią zagrożeń globalnych, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” nr 3/2012.

  H. Ciążela, W. Tyburski, (red.), Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, Wyd. APS, Warszawa 2012.

  H. Ciążela, Julian Ochorowicz i edukacyjny ethos pozytywizmu warszawskiego, w: Wokół historii wychowania. W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida, (pod red.) H. Markiewiczowej, Wyd. APS, Warszawa 2014.

  H. Ciążela, Wokół biologii, ekonomii i moralności. Miejsce Thomasa Roberta Malthusa w historii etyki, w: Filozofia – Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, (red.) P. Domeracki, A. Grzeliński, R. Wiśniewski, Wyd. UMK, Toruń 2015.

  H. Ciążela, P. Bernat, On the Need of Ethical Foundations for Global Education, "Studies in Global Ethics and Global Education" (6) 2016.

  H. Ciążela, Sprawiedliwość społeczna w edukacji globalnej w perspektywie etyki odpowiedzialności globalnej, "Forum Pedagogiczne" (nr 2) 2017.

  H. Ciążela, Wobec kryzysu humanitarnej wrażliwości. O potrzebie nowej etyki globalnej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” Nr 1990 (112) 2017.

  H. Ciążela, The Collapse Of The Sustainable Development Strategy As The Collapse Of The Modern Civilization, Scientific Papers Of Silesian University Of Technology 2019 Organization And Management Series No. 141.

  Pełnione funkcje:

  2002 - 2006 kierownik specjalności przedmiotowej Nauczanie etyki

  2007-2008 prodziekan Wydzialu Stosowanych Nauk Społecznych APS

  2008 – 2016 prorektor ds. dydaktyki / ds. kształcenia

  2008 – 2016 kierownik Zakładu Etyki

  2016 – kierownik Katedry Filozofii Moralności i Etyki Globalnej

  Uczestnictwo w pracach towarzystw naukowych:

  Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział Warszawski

  Towarzystwo Naukowe Prakseologii

  Polskie Towarzystwo Oceny Technologii

   

   

   

fotografia osoby Helena Ciążela