dr Marlena Grzelak-Klus

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Kulturowych Podstaw Pedagogiki i Pedagogiki Ogólnej


Kontakt

E-mail: lenag[at]aps.edu.pl


Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  • 2010: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • 1999: magister pedagogiki specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  Zainteresowania naukowe

  • edukacja akademicka w kontekście jakości kształcenia,
  • kształcenie nauczycieli i pedagogów,
  • pedagogika dialogu

  Najważniejsze publikacje

  • Jankowska D.. Grzelak-Klus, M. (red.) (2016), Pedagogika dialogu. Dialog jako droga rozumienia i samorozumienia, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
  • Grzelak-Klus, M. (2015). W dialogu. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny. Dialog w szkole, szkoła w dialogu. 2(37)2015. Radom: Meritum.
  • Grzelak-Klus, M. (2015). Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia wobec wyzwań zwiazanych z doskonaleniem jakości kształcenia edukacji akademickiej. W: Edukacja wczoraj -dziś -jutro. edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości. (red) E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz. Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe
  • Grzelak-Klus, M. (2012). O obecności w dialogu. W: Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu., red. D. Jankowska. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
  • Grzelak-Klus, M. (2012). Godność, szacunek, podmiotowość jako kategorie uwzględnione/ nieuwzględnione w kształceniu nauczycieli. W: Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. red. J.Bałachowicz. Warszawa:  Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
  • Grzelak – Klus, M. (2008). Dialog w doświadczeniu studentów i absolwentów Akademii Pedagogiki Specjalnej. W: Pedagogika dialogu. Dialog warunkiem trwania i rozwoju osobowego i społecznego. red. Jankowska Dorota i Dąbrowa Ewa. Warszawa: Wydawnictwo ITE-PIB
  • Grzelak - Klus, M. (2007). Kształcenia pedagogów w Akademii Pedagogiki Specjalnej  w ocenie absolwentów. W: W akademickiej przestrzeni dialogu. Głos nauczycieli akademickich. red. Jankowska Dorota. Radom: Wydawnictwo ITE-PIB
  • Grzelak – Klus, M. (2004). Edukacyjna filozofia podmiotowości i dialogu w szkole wyższej a kształtowanie się świadomości pedagogicznej u studentów pedagogiki. W: Pedagogika Szkoły Wyższej nr 23, Uniwersytet Szczeciński.
  • Grzelak - Klus, M. (2003). Poszukiwanie nowych dróg kształcenia ogólnopedagoggicznego w kontekście studenckich refleksji o istocie wychowania. W: „Pedagogika Szkoły Wyższej” Nr 21 Oficyna Wydawnicza OKP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego. Szczecin – Warszawa.
  • Grzelak - Klus, M. (2003). Relacje dwóch pokoleń (wychowawców i wychowanków) w oczach studentów pedagogiki. W: W akademickiej przestrzeni dialogu. Głos studentów. red. Jankowska Dorota. Warszawa: Wydawnictwo APS
  • Raporty danych ilościowych i wskaźników jakości kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej za lata 2012/13 – 2015/16 oraz Raporty Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w zakresie wybranych obszarów tematycznych: za lata 2012/13 – 2015/16
  • scenariusze kursów z Podstaw pedagogiki i Teorii wychowania na platformę edukacyjną APS dotyczące: pedagogiki jako nauki, podstawowych pojęć pedagogiki, funkcji i nurtów pedagogiki, wychowania naturalnego i celowego, teleologii wychowania, miedzy swoboda a przemocą w wychowaniu – edytowane jako kursy e-laerningowe z Pedagogiki  dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna.

  Projekty badawcze

  Koordynacja badań WSZJK w APS w latach 2012-2017 o tematyce:

  • Jakość procesu dydaktycznego  i ocen jego efektów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2012/13;
  • Jakość przygotowania zawodowego i dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2013/14;
  • Jakość infrastruktury materialnej i organizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2014/15;
  • Jakość potencjału naukowego i dydaktycznego kadry i studentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku 2015/16;
  • Jakość procesu dydaktycznego  i ocen jego efektów w kontekście realizacji seminariów dyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2016/17.

  Pełnione ważne funkcje

  • radna Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w latach 2008-2012;
  • senator Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie od 2012 roku;
  • pełnomocnik Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ds. WSZJK od 2012 roku;
  • współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogika Dialogu, organizator sekcji młodzieżowej konferencji od 2007 roku.

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  • rodzina,
  • teatr,
  • góry
 - ikona sylwetki