dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Terapii Pedagogicznej


Kontakt

E-mail: ekulesza[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3509


Główne obszary badawcze

 • diagnoza i wspomaganie aktywności poznawczej dzieci z opóźnieniem rozwoju od urodzenia do 7 roku życia, aktywność zabawowa dzieci w wieku wczesnodziecięcym i przedszkolnym, atrakcyjność społeczna dzieci z niepełnosprawnością, postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  habilitacja: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski (2006);

  doktorat: nauki pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej, Wydział Defektologii, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena w Petersburgu, Rosja (1990);

  magisterium: nauki pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej, Wydział Defektologii, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena w Petersburgu, Rosja (1984);

  Najważniejsze publikacje:

  Kulesza, E. M., & Butabayeva, L. A. (2020). Social attractiveness of children with disabilities in the opinion of nondisabled first-grade elementary school students and their parents in Kazakhstan. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. (e-book).

  Kulesza, E. M., Zarin, A., & Ilina, S. Yu. (2020). Opinions on inclusive education of teachers and parents of non-disabled children in Russia – pilot study. In 12th International

  Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN20 Proceedings (pp. 6801–6807). Publisher: IATED. doi.org/10.21125/edulearn.2020.1770

  Kulesza, E. M., Huang, Chiu-Hsia, Tsai, K. F. (2019). Attitudes of Taiwanese children to peers with disabilities in inclusive and noninclusive settings. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI2019 Proceedings (pp. 2788–2795). Publisher: IATED. https://library.iated.org/view/KULESZA2019ATT

  Kulesza, E. M., Kosewska, B. (Red.). (2017). Wolontariat studencki krajowy i zagraniczny. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Kulesza, E. M. (2016). Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Kulesza, E. M. (Ed.). (2013). Education of students with special needs- world experience. Individual Programs of Education and Therapy (IPET). Warszawa: Wydawnictwo  Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Kulesza, E. M. (2011, 2012). Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (sześć części). Szkoła Specjalna, 1, 2, 3, 4, 5 (2011), 1 (2012).

  Kulesza, E. M. (Red.). (2011). Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym. Wydanie 2. zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Kulesza, E. M. (2005). Rozwijanie przedmiotowo-zabawowej działalności dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Kulesza, E. M. (2004). Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego – diagnoza i wspomaganie. Studia empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Projekty badawcze:

  1986-1990: Aktywność przemiotowo-zabawowa dzieci sierocych z grupy ryzyka niepełnosprawności intelektualnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Hercena,  Rosja – projekt własny realizowany w ramach stypendium doktorskiego MEN, promotor prof. Jurij T. Matasov;

  1993-1995: Osiągnięcia poznawcze dzieci japońskich dobrze rozwijających się i z dysfunkcją intelektualną – badania o charakterze pilotażowym. Projekt własny realizowany w ramach stypendium  MONBUSHO na Uniwersytecie Hiroshima;

  2010-2011: Assessment of Cognitive Achievement of Polish and Taiwanese Children with Normal Development and with Developmental Disorders with the Use of the “Task-Support-Task” Diagnostic Model, granty Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz National Pingtung University, kierowniczka Chiu-Hsia Huang, Tajwan, jedyna wykonawczyni ze strony polskiej;

  2012- 2013: Dynamic assessment of cognitive development to establish the norm of Taiwanese preschoolers, grant National Pingtung University, Tajwan, kierowniczka Chiu-Hsia Huang, jedyna wykonawczyni ze strony polskiej;

  2018 październik-listopad: Spotkanie z niepełnosprawnym rówieśnikiem w rysunkach dziecięcych – perspektywa międzykulturowa. Projekt własny (kierownik) realizowany na Tajwanie, współfinansowany przez APS i National Pingtung University;

  2018-2020: Управление процессом оценки учебных достижений обучающихся с особыми образовательными потребностями. Międzynarodowy projekt (jedyna współwykonawczyni ze strony polskiej) – grant Kazachstańskiego Ministerstwa Nauki, kierowniczka Autayeva A.N. – Kazachski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Abaya, numer grantu AP5130202, (http://is.ncste.kz/object/view/30202);

  2019-2020: Polska adaptacja narzędzia Multidimentional Attitudes Scale Towards Persons with Disabilities (MAS) L. Findler, N. Vilchinsky, S. Werner, Grant APS: BSTP 9/19-I, kierowniczka projektu

  2019-2020: Uczeń z dysleksją w percepcji nauczyciela, Grant APS: BSTP 19-I, wykonawczyni, kierowniczka projektu - Izabella Kucharczyk

  Pełnione funkcje:

  Od października 2020 r. dyrektorka Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Od października 2020 r. członkini stałej Senackiej Komisji ds. tytułów doktorskich

  Od października 2020 r. członkini Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Od października 2019 r. do września 2020 r. kierowniczka studiów doktoranckich (dawnego WNP) w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  2019-2020 członkini Rady Uczelni w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Od 2019 członkini Rady Dyscypliny Pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Od 2010 r. promotorka w polskich i zagranicznych przewodach doktorskich, konsultant naukowy w zagranicznych przewodach doktorskich w Abai Kazakh National Pedagogical University, Ałmaty

  Od października 2008 r. do 2016 r. członkini Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Od 2007 r. do 2018 r. członkini Rady Naukowej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Od 2006 r. do 2020 r. kierownik Zakładu Terapii Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Od 2005 roku – członkini komitetu redakcyjnego czasopisma „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo” wydawanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Od 1.02.2009 – redaktorka naczelna czasopisma „Szkoła Specjalna” (od numeru 2. 2009) wydawanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Od 2013 (nr 3) – członkini redakcji czasopisma „Vestnik” wydawanego przez Kazachski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Abaya, Kazachstan

  Od 2019 – członkini redakcji czasopisma „Actual Problems of the Correctional Education” wydawanego przez Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University i National Pedagogical Drahomanov University, Ukraina

   

fotografia osoby Ewa Maria Kulesza