dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS

Stanowisko: Profesor uczelni

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej


Kontakt

E-mail: dduch[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • relacje władzy w rodzinie, nieodpłatna praca kobiet w rodzinie, przemoc wobec kobiet w związkach intymnych, przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, kariery zawodowe kobiet i mężczyzn (szklany sufit, kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy)

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  2008 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

  1995 - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

  1981 - magister, Instytut Socjologii UW

  Najważniejsze publikacje

  Książki:

  - 2007, Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

  - 2004 - Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. (z Titkow A. i Budrowską B.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IFiS PAN.

  - 1998 - Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IFiS PAN.

  Inne wybrane:

  - 2018 - Kultura czy gospodarka? Obawy Polaków przed imigracją i imigrantami na tle innych społeczeństw europejskich. (z Pasamonik B.), w: „Polityka Społeczna”

  - 2015 - Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Warszawa: Stowarzyszenie Koalicja KARAT

  - 2012 – Przemiany rodziny – teoria i rzeczywistość społeczna. W: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd teorii i metod. Red. A. Mirkowska-Mankiewicz, Kanash T., Tarkowska E. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 248-273

  - 2012 - Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. (z Gruszecką-Tieśluk A.) W: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd teorii i metod Red. Mirkowska-Mankiewicz A., Kanash T., Tarkowska E. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 357-37

  - 2009 - Praca płatna w życiu kobiet i mężczyzn. W: Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. Red. Szukalski P. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s.93-117.

  - 2009 - Intencje i decyzje prokreacyjne w społeczeństwie polskim a polityka przyjazna prokreacji. (z A. Titkow), w: „Studia Demograficzne”, nr 1/155, s.70-98.

  - 2006 - Polka i jej rodzina na tle Europy. Redystrybucja prac domowych: jej uczestnicy i konteksty. W: W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. (z Titkow A.)Red. Domański H., Ostrowska A., Sztabiński P. B. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 127-185.

  - 2004 - The Polish Family: Always an Institution? W: Families in Eastern Europe: an Ecological Persepctive. . (z Titkow A.) Red. Robila M. Elsevier JAJ. Amsterdam, Oxford, Tokio, s. 71-87.

  - 2003 – Szklany Sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Współautorka (z Titkow A.i Budrowską B.) 9 rozdziałów książki

  - 2002 - O władzy w rodzinie. Prace w domu a równość związku. W: Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? Red. Fuszara M. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 125-147.

  - 2001 - Healthy or Happy Child: An Interplay of Politics, Health and Values. W: Images of Disease. Science, Public Policy and Health in Post-war Europe. (z Firkowska-Mankiewicz A.). Red. I. Löwy i J. Krige. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, s. 291-308.

  - 1991 - Ideology - Politics - Health: a view from Poland, (z A. Firkowska-Mankiewicz, M.P. Czarkowskim, A. Titkow, R.Tulli), Health Promotion International, Oxford University Press, 1990, vol. 5, No. 2, s.151-160.

  Projekty badawcze

  „Reforma edukacyjna z perspektywy społeczności lokalnych” (2018-2019), projekt APS, członkini zespołu badawczego kierowanego przez prof. dr hab. Renatę Siemieńską-Żochowską

  „Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie” (2019), projekt realizowany przez Kantar na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członkini zespołu ekspercko-konsultacyjnego.

  „Instytucje a obywatele w społeczności lokalnej (na przykładzie Płocka i Wołomina) (2016-2017), projekt APS, członkini zespołu badawczego kierowanego przez prof. dr hab. Renatę Siemieńską-Żochowską

  „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe” (2015-2016), projekt finansowany z funduszy EOG, realizowany przez Koalicję Karat w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, członkini zespołu ekspercko-konsultacyjnego, autorka raportu z badania.

  „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Pułtusku” (2014-2015), projekt APS, członkini zespołu badawczego kierowanego przez prof. dr hab. Renatę Siemieńską-Żochowską.

  „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotażowe” (2013-2015), projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod kierunkiem Moniki Zimny-Parjaszewskiej, ekspertka w projekcie, współautorka trzech rozdziałów w raporcie z badań.

  „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Płocku i Wołominie” (2013-2014), członkini zespołu badawczego kierowanego przez prof. dr hab. Renatę Siemieńską-Żochowską,

  „Rola społeczności lokalnych w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i zbiorowych w nowych ośrodkach akademickich” (2012-2013), członkini zespołu badawczego kierowanego przez prof. dr hab. Renatę Siemieńską-Żochowską,

  „Rozpad i nowy porządek” (2006-2008), wykonawca zadania w sieci badawczej realizowanej przez IFiS PAN, finansowanej przez MNiSW (decyzja n2 38/E-2/BWSN-0001/2008).

  „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy” (2005-2008), projekt współfinansowany z unijnych środków EFS i EQUAL realizowany przez CPK, członkini zespołu, udział w naukowej części projektu.

  „Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet” (2002-2003), projekt finansowany przez Instytut Spraw Publicznych, członkini zespołu.

  „How do adolescents in Warsaw area cope with contradictory messages on sexuality and reproduction” (2002-2004), projekt finansowany przez Regional Office WHO w Genewie, w ramach realizacji Special Programme in Human Reproduction (HRP), kierownik projektu.

  „Nieodpłatna praca kobiet i jej społeczno-kulturowy kontekst” (2001-2004), projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych, realizowany w IFiS PAN, członkini zespołu.

  „Relacje władzy w rodzinie” (1998-2000), projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych (KBN Nr 12H02E 01015), realizowany w IFiS PAN, kierownik projektu.

  „Tożsamość kobiet polskich” (1996-1998), projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych (KBN Nr 1H01F 06710), realizowany w IFiS PAN, główny wykonawca.

  Pełnione funkcje

  od 2016 - dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii APS

  od 2016 - w Komisji APS ds. Przewodów doktorskich w dyscyplinie socjologia

  2016-2020 - członkini stałej senackiej Komisji Rozwoju Kadr i Oceny Nauczycieli Akademickich i Komisji Etyki Badań Naukowych; przewodnicząca senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów; zastępca przewodniczącej Uczelnianej Komisji Etyki Badań Naukowych

  od 2019 - członkini Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne w APS

  2013-2019 - kierowniczka Zakładu Metod Badań Społecznych i Ewaluacyjnych w IFiS APS

  2013-2019 - członkini Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS

  2012-2020 - członkini Senatu APS dwóch kadencji

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  kociara i miłośniczka sztuk pięknych

fotografia osoby Danuta Duch-Krzystoszek