dr Anna Dominika Chmielewska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej


Kontakt

E-mail: achmielewska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • praca z osobami doświadczającymi wykluczenia, uzależnionymi, współuzależnionymi, pokrzywdzonymi, sprawcami przestępstw, sprawcami przemocy domowej, przebywającymi i opuszczającymi jednostki penitencjarne, działania kierowane wobec skazanych i ich najbliższych, działania na rzecz osób doświadczających niedostatku i ubóstwa, działania na rzecz dzieci i młodzieży, analiza problemów społecznych

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora uzyskała w 2011 roku w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a tytuł magistra socjologii w 2005 roku w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

    Kurator zawodowy dla dorosłych. W latach 20025 – 2006 aplikant kuratorski w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie. Od 2006 roku kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Otwocku.

    Na co dzień zaangażowana w pracę z osobami doświadczającymi wykluczenia społecznego, skazanymi, ich rodzinami oraz innymi grupami zagrożonymi wykluczeniem.

    Uczestniczka grup roboczych, spotkań z przedstawicielami instytucji i organizacji działających na rzecz pomagania osobom i rodzinom wymagającym wsparcia.

    Autorka artykułów naukowych i monografii. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Warszawianka.

 - ikona sylwetki