dr hab. Andrzej Ciążela, prof. APS

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Kulturowych Podstaw Pedagogiki i Pedagogiki Ogólnej


Kontakt

E-mail: aciazela[at]aps.edu.pl


Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  • 2012: doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  • 2002: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  • 1981: magister nauk politycznych, specjalność nauczycielska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych , Uniwersytet Warszawski

   

  Zainteresowania naukowe

  • pedagogika ogólna, pedagogika jako nauka humanistyczna, relacja między pedagogiką jako nauką humanistyczną i jako nauką społeczną, Koncepcja trzech pedagogik Bogdana Suchodolskiego
  • pedagogika kultury, polska pedagogika kultury
  • opozycja pedagogiki kultury i pedagogiki multikulturalizmu, pedagogiki międzykulturowej itp,
  • dynamika rozwoju kultury współczesnej,
  • prognozowanie przyszłości
  • nowe technologie i ich wpływ na przyszłość gatunku ludzkiego,
  • problemy globalne, edukacja globalna,
  • nowe technologie w edukacji
  • kształcenie w perspektywie ewolucji współczesnej cywilizacji
  • historia polskiej pedagogiki w kontekście historii polskiej filozofii,
  • humanizm - historia i współczesność pojęcia- antyhumanizm, transhumanizm,
  • filozofia współczesna - kształt teoretyczny i patologie towarzyszące jej uprawianiu,
  • filozofia najnowsza - realistyczny zwrot w filozofii współczesnej.

   

  Najważniejsze publikacje

  Monografie:

  1. Ciążela A. (2010) Polska pedagogika kultury w pierwszej połowie XX wieku. Zarys problematyki, zagadnienia, wybrani przedstawiciele, Wydawnictwo Warszawa: Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 399.
  2. Ciążela A. (2005) Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodolskiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej, Radom: ITE – PIB, ss.191.

  Artykuły w czasopismach i rocznikach naukowych:

  1. Ciążela A. (2017) Polska pedagogika wychowania dla alternatywnej cywilizacji humanistycznej w latach 1947-2017/w:/ "Zeszyty Naukowe. Politechnika Śląska. Seria: Organizacja i Zarządzanie", Zeszyt nr 112 rok 2017. s. 85-94. (ISSN 1641-3466).
  2. Ciążela A. (2015) Pedagogiczna problematyka jakości człowieka, red. I. Wojnar, numer monograficzny „Przyszłość: Świat – Europa – Polska. Future: World, Europe, Poland.” Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 2015, t. II, "Rocznik Pedagogiczny" t.38 (2015), red. M. Dudzikowa, s. 385-388, (ISSN 0137-9585).
  3. Ciążela A. (2015) U źródeł myślenia alternatywnego. Krytyczna analiza studium Bogdana Suchodolskiego o Stanisławie Brzozowskim, "Studies in Global Ethics and Global Education", Nr 4/2015, s. 68-82. (ISSN; 2392-0890;  ICID: 1187960)
  4. Ciążela A. (2015) Jakość człowieka jako przesłanka pedagogiki Bogdana Suchodolskiego, /w:/ „Przyszłość: Świat – Europa – Polska. Future: World, Europe, Poland.” Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 2015, s. 77 – 89. (ISSN 1895-0949; e-ISSN 2391-5307).
  5. Ciążela A. Treger B (2014),: Polska pedagogika kultury - ocalenie dziedzictwa i próba jego restytucji jako zadanie biblioteki pedagogiki kultury, Almamer. Szkoła Wyższa. Zeszyty Naukowe, 1(70) 2014, Warszawa, ISSN 2299-5722 s.359- 380.
  6. Ciążela A. (2014) Obszary pedagogicznego zaniepokojenia i przyszłość kultury, „Przyszłość: Świat – Europa – Polska. Future: World, Europe, Poland.” Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 2014, s. 56 – 65. (ISSN 1895-0849).
  7. Ciążela A. (2013) O edukacji z perspektywy teorii i praktyki akademickiej i oświatowej, /w:/ Edukacja wPolsce: diagnoza, modele, prognozy /w:/ „Przyszłość: Świat – Europa – Polska. Future: World, Europe, Poland.” Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 /27/ 2013, s. 85 – 90.
  8. Ciążela A. (2012) Alternatywna cywilizacja humanistyczna i rzeczywistość – globalny kontekst wychowania, /w:/ Alternatywy i zobowiązania, Zbiór studiów pod redakcją Ireny Wojnar, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2012, s. 116-127.
  9. Ciążela A. (2012) List otwarty do Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie sprawie recenzji dorobku i rozprawy habilitacyjnej dra Andrzeja Ciążeli pióra prof. zw. dra. hab. Lecha Witkowskiego i dalszych jego wypowiedzi w trakcie przewodu habilitacyjnego, „Kwartalnik Pedagogiczny” w nr 1/2012 s. 127-150 (faktycznie ukazało się w  lutym 2014). (PL ISSN 0023-5938).
  10. Ciążela A. (2010) Jan Amos Komeński i Bogdan SuchodolskiKontynuacja antyscholastycznej tradycji humanizmu„Lumen Poloniae. Studia z filozofii polskiej” Nr 2/2010, s. 103-114.
  11. Ciążela A. (2008) Humanizm - historyczna zaszłość czy integralna wizja (paradygmat)?,  "Pedagogika Kultury", T. IV, 2008, s. 33 – 45.
  12. Ciążela A. (2005) Pedagogika kultury a geisteswissenschaftliche Pädagogik. Próba analizy hermeneutycznej źródeł pedagogiki niehermeneutycznej, „Pedagogika Kultury”, T. II, s. 53 - 72.
  13. Ciążela A. (2005) Humanizm i metafizyka. U źródeł pedagogiki humanizmu tragicznego Bogdana Suchodolskiego, „Pedagogika Kultury”, Tom I, s.145 – 155.
  14. Ciążela A. (2004) Pedagogika Bogdana Suchodolskiego w dwudziestoleciu międzywojennym – próba periodyzacji, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3, s. 145- 162.

  Wybrane artykuły w pracach pod redakcją:

  1. Ciążela A. (2017) Czy tylko demagogia? Intelektualne i edukacyjne konteksty sukcesów prawicowego populizmu w Europie i USA, /w:/ Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, F. Pierzchalski, B. Rydliński, Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, s. 33-47.
  2. Ciążela A. (2017) Transgresja - pole konfrontacji antyhumanizmu z humanizmem /w:/ Transgresja jako zjawisko w kulturze . W kręgu szans i zagrożeń. red. A. Ciążela, S. Jaronowska, Warszawa Wyd. APS, s.15-35
  3. Ciążela A. (2015) Karla Jaspersa sytuacje graniczne a humanizm tragiczny Bogdana Suchodolskigo - zbliżenia i opozycje pedagogicznych implikacji, /w:/Człowiek w sytuacji granicznej i jej implikacje pedagogiczne, Red. S. Jaronowska, Warszawa-Radom: APS - Wyd. Naukowe ITE-PiB, 2015, s. 15-26
  4. Ciążela A. (2015) Szermierz i apostoł. Idealistyczna pedagogika Ludwika Chmaja w latach trzydziestych, /w:/ Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych, "Pedagogika Filozoficzna" Tom VI, red. S.Sztobryn, K. Kamiński, M.Wasilewski, Łódź: Wydawnictwo Naukowe "Chowanna, , s. 447 -462.
  5. Ciążela A. (2014) Jan Władyslaw Dawid a polska pedagogika kultury. Inspiracja czy uczestnictwo, /w:/ Wokół historii wychowania. W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida, pod redakcją Hanny Markiewiczowej, Warszawa  Wydawnictwo APS, ss 98-109
  6. Ciążela A. (2014) Miejsce "nowego humanizmu" Bogdana Suchodolskiego w panoramie polskiej i europejskiej myśli filozoficznej XX i XXI wieku, /w:/ Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, red. M. Woźniczka, Częstochowa Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 113-126.
  7. Ciążela A. (2014) Bogdan Suchodolski - od pedagogiki humanistycznej krytyki kultury do humanistycznej pedagogiki alterglobalizmu, /w:/ O pedagogice profesora Bogdana Suchodolskiego. W 110 rocznicę urodzin, red. C. Kupisiewicz, B. Śliwerski, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s 76 - 86.
  8. Ciążela A. (2014) Wobec "Wychowania dla przyszłości" - twórczość Bogdana Suchodolskiego jako wyzwanie intelektualne, /w:/ Bogdan Suchodolski - osoba i myśl, Zbiór studiów pod red. I. Wojnar, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, s. 177-188. (ISBN- 978-83-61236-50-4).
  9. Ciążela A. (2013) Idea postępu we współczesnej Europie, /w:/ Europejczyk twórcą cywilizacji rozwoju i postępu. Materiały XIV Międzynarodowej Konferencji PTU. Warszawa, 24 -26 września 2012 roku, Red. A. Góralski Warszawa:  Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, s. 46 – 51.
  10. Ciążela A. (2012) Poza opozycją „postmodernizm - tradycja” - od „wychowania dla przyszłości” Bogdana Suchodolskiego ku humanistycznej pedagogice alterglobalizmu, /w:/ „Po życie sięgać nowe ...” Teoria a praktyka edukacyjna, Red. Naukowa: M. M. Orlińska, A. Uniewska, J. Horowski, Toruń: Wyd. A. Marszałek, s. 262-273.
  11. Ciążela A. (2011) Zawłaszczanie świata fikcyjnego w wychowaniu pozaszkolnym i samowychowaniu jako problem współczesnej pedagogiki. /w:/ Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego, Pod redakcją E. Rodziewicz i M. Cackowskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 103-120.
  12. Ciążela A. (2010) Humanistyczna krytyka filozofii jako zjawiska kultury w teoretycznej refleksji Bogdana Suchodolskiego, /w:/ Filozofia wychowania w XX wieku, „Pedagogika Filozoficzna” Tom III, Wydanie okolicznościowe pod mecenatem Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, pod red. S. Sztobryna, E. Łatacz, J. Bochmulskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego s.407 - 426.
  13. Ciążela A. (2010) Twórcza autonomia kultury, /w:/ Człowiek europejski – korzenie i droga, Zbiór studiów pod redakcją: Ireny Wojnar, Mikołaja Ł. Lipowskiego, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, s. 93-113.
  14. Ciążela A. (2009) Humanistyczne i antropologiczne rozumienie kultury a pedagogika kultury. Perspektywa integracji czy konieczność wyboru? /w:/ Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje dla teorii i praktyki, pod red. J. Gajdy, Kraków:  IMPULS, s. 51 – 65.
  15. Ciążela A. (2008) Stanisław Radwan i Bogdan Suchodolski a krytyczny nurt recepcji myśli Stanisława Brzozowskiego w polskiej humanistyce dwudziestego wieku, /w:/ Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. naukowa, W. Słomski, Warszawa: Wyd. Katedra Filozofii WSFiZ, s. 191 – 206.
  16. Ciążela A. (2007) Pedagogika filozoficzna - pedagogika humanistyczna. Współczesne konsekwencje opozycji i napięć w strukturze wiedzy, /w:/ Tradycja i współczesność filozofii wychowania, red. naukowa, S. Sztobryn i M. Miksza, ”Pedagogika Filozoficzna”, T. II, Kraków: IMPULS, s. 187 – 204.
  17. Ciążela A. (2006) Kultura, wychowanie i przyszłość w socjologizującym nurcie polskiej pedagogiki kultury, /w:/ Edukacja i jej historiografia. W poszukiwaniu twórczego dialogu, pod red. naukową S. Sztobryna i J. Semkowa, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”, s. 99 -114.
  18. Ciążela A. (2006) Klasyczna koncepcja prawdy jako przesłanka powojennej filozofii i pedagogiki kultury Bogdana Suchodolskiego, /w:/ Kultura współczesna a wychowanie człowieka, pod red. D. Kubinowskiego, Lublin: VERBA.
  19. Ciążela A. (2006) Zagadnienie antropologicznego i humanistycznego rozumienia kultury w pedagogice współczesnej. Niejednoznaczność opozycji, /w:/ Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, Zbiór studiów pod redakcją Ireny Wojnar, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”,ss 44 – 59.
  20. Ciążela A. (2004) Bogdana Suchodolskiego propozycja uspołecznienia kultury i jej inspiracje, /w:/ Bogdan Suchodolski w stulecie urodzin – trwałość inspiracji, Zbiór studiów pod red. I. Wojnar i J. Kubina, Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, , s. 187 – 209.

  Pełnione funkcje, aktywności naukowe oraz przynależność do stowarzyszeń naukowych

  Aktualne funkcje:

  • Kierownik Zakładu Pedagogiki Kultury (WNP APS).

  Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Filozoficzne (PTF).
  • Polskie towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im . B. Trentowskiego

   

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  • historia sztuki,
  • historia sztuki filmowej,
  • muzyka klasyczna,
  • historia kultury popularnej,
  • historia powieści grozy, science fiction i fantasy,
  • semiotyka + nauki pomocnicze historii: archeologia,
  • numizmatyka,
  • sfragistyka,
  • falerystyka,
  • weksylologia, 
  • heraldyka,
  • historia gier,
  • felinologia.
fotografia osoby Andrzej Ciążela