dr Agnieszka Dłużniewska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Surdopedagogiki


Kontakt

E-mail: adluzniewska[at]aps.edu.pl

Telefon: 589-36-00 wew. 3529


Główne obszary badawcze

 • kognitywne i metakognitywne uwarunkowania czytania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, problematyka wpływu interakcji i relacji społecznych na rozwój języka dzieci z uszkodzeniami słuchu, programowanie języka, kompetencja językowa, komunikacyjna i kulturowa a funkcjonowanie dydaktyczne i społeczne uczniów z uszkodzeniami słuchu w aspekcie lingwistyki kognitywnej, dobór metod pracy na lekcji a efektywność edukacji włączającej, rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z uszkodzeniem słuchu

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  Doktorat (nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych

  Studia Podyplomowe w zakresie Surdologopedii – UMCS

  Studia Podyplomowe w zakresie Afazjologii – Uniwersytet Gdański

  Studia Podyplomowe w zakresie Afazjologii i Surdologopedii – UMCS

  Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą

  Magisterium na Wydziale Humanistycznym UMCS

   

  Najważniejsze publikacje:

  Dłużniewska, A. (2021). Rozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 

  Dłużniewska, A. (2019). Metakognitywne strategie czytania i ich rola w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności rozumienia tekstów literackich przez niesłyszącą i słabosłyszącą młodzież. Logopedia, 48, 2, 87 – 104.

  Dłużniewska, A., Kuracki, K. (2018). Parents' well-being and coping with problematic behavior of their child with disability. W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings (5039 -  5046). IATED Academy.

  Kuracki, K., Dłużniewska, A. (2018). Emotional and social competences and reading practice of polish adolescent students with dyslexia and without dyslexia, W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings (5072 – 5079). IATED Academy.

  Dłużniewska, A. Kucharczyk, I. Fijołek, M. (2017). Wsparcie rodziny dziecka z zespołem CHARGE – stan rzeczywisty – oczekiwania – potrzeby.  Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 3(24), 101 – 117.   

  Kucharczyk, I., Dłużniewska, A. (2017). Samoświadomość emocji i percepcja własna kompetencji społecznych a osiągnięcia szkolne uczniów z dysleksją w wieku dorastania. Warszawa: Wydawnictwo FREL. ISBN 978-83-64691-38-6.

  Dłużniewska, A. (2016). Rola języka w opanowywaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu w świetle Interaktywnego Modelu Czytania D. E. Rumelharta. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (red.), Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak,  453 – 464.

  Dłużniewska, A. (2016). Gesty jako predyktor rozwoju komunikowania się u dzieci  prawidłowo się rozwijających  oraz z zaburzeniami rozwojowymi. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 14, 73 – 88.

  Dłużniewska, A. (2015). Jakość relacji komunikacyjnych a tożsamość społeczna i kulturowa młodzieży z uszkodzeniami słuchu. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17, 39 – 51.

  Dłużniewska, A. (2015). Integracja społeczna a kształtowanie się tożsamości niesłyszących i słabosłyszących dzieci i młodzieży - granice odpowiedzialności rodziców, specjalistów i nauczycieli. W: K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk (red.), Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL, 189 – 202.

   

  Projekty badawcze:

  Badacz w międzynarodowym projekcie badawczym (2021 - 2025): A global investigation into the personal narrative skills of children and adolescents (GU Ref No: 2020/942). Kierownik projektu: Prof. Marleen Westerveld (Griffith University).

  Adaptacja językowa i walidacja skali Parent Cognition Scale (J. D Snarr, A. M. S. Slep, V. P. Grande, 2009) – projekt realizowany w latach 2020 – 2021, w ramach grantu wewnętrznego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, (kierownik projektu, projekt realizowany we współpracy z dr K. Kurackim).

  Problemy behawioralne dzieci z niepełnosprawnością a jakościowy i ilościowy wymiar otrzymanego przez rodziców wsparcia – BSTP 14/17-I, projekt realizowany w latach kwiecień 2018 – listopad 2019 w ramach grantu wewnętrznego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, (kierownik projektu, projekt realizowany we współpracy z dr I. Kucharczyk i dr K. Kurackim).

  Kierownik zespołu opracowującego koncepcję szkolenia oraz materiały merytoryczne z zakresu podnoszenia kompetencji nauczycieli języka polskiego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizującymi podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych (II etap edukacyjny) w ramach zadania zleconego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt realizowany w latach 2017 – 2018, (kierownik projektu, projekt realizowany we współpracy z prof. dr hab. K. Krakowiak, dr A. Borowicz, dr Renata Kołodziejczyk).

  Samoregulacja i motywacja a wyznaczanie celów i strategii uczenia się u uczniów szkół gimnazjalnych z i bez specyficznych trudności w uczeniu się - BSTP 15/14-I, projekt realizowany w latach listopad 2014 – listopad 2015, w ramach grantu wewnętrznego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, (kierownik projektu badawczego, projekt realizowany we współpracy z dr I. Kucharczyk).

  Adaptacja językowa i walidacja kwestionariusza Parent Behavior Inventory (M. Christine Lovejoy, Robert Weis, Elizabeth O'Hare, Elizabeth C. Rubin) - BSTP 3/19–II, projekt realizowany ze środków na badania statutowe APS w latach 2019 – 2020, (wykonawca w projekcie; kierownik – dr Kamil Kuracki).

  Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 2017, (członek zespołu projektowego kierowanego przez prof. dr hab. K. Krakowiak).

  Udział w pracach zespołu ekspertów nad tworzeniem podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie komentarzy do realizacji podstawy programowej przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 2017, (członek zespołu projektowego).

  Samoświadomość emocji i kompetencje społeczne a osiągnięcia edukacyjne młodzieży szkół gimnazjalnych z i bez specyficznych trudności w uczeniu się (BST 13/16-I) – projekt realizowany w latach 2016-2017 w ramach grantu wewnętrznego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (wykonawca w projekcie; kierownik – dr Izabella Kucharczyk).

   

  Pełnione funkcje:

  Recenzent w czasopiśmie Universal Journal of Educational Research (od 2020)

  Zastępca Redaktor Naczelnej czasopisma Szkoła Specjalna (2015 - 2020)

  Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

  Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów

 - ikona sylwetki