Nostryfikacja

Kontakt

mgr Maria Konieczna – Kierownik Biura Spraw Studenckich

e-mail: mkonieczna@aps.edu.pl

tel.: 22/589-36-26

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

 

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego link do pliku

Regulamin nostryfikacji w APS link do pliku

 WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Osoba wnioskująca o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego (dalej jako „Wnioskodawca”) składa do Prorektora właściwego ds. kształcenia, za pośrednictwem kierownika Biura Spraw Studenckich następujące dokumenty:

  1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego; link do pliku

  2. dyplomu ukończenia studiów;

  3. dokumenty pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów, w szczególności kopię suplementu do dyplomu zawierającego wykaz przedmiotów, wymiar godzin, wykaz ocen, formę zaliczenia przedmiotu, indeks lub inny dokument;

  4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba, została przyjęta na studia;

  5. oświadczenie osoby, o miejscu i dacie urodzenia. link do pliku

  6. zaświadczenie, wydawane przez uczelnię (instytut), która wydała dyplom lub przez polskie ministerstwo właściwe w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, że uczelnia ta lub instytut był/a, w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu wewnętrznego prawa państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa lub realizowała akredytowany program studiów w dniu wydania dyplomu.

 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Akademię.

 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2, Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne na konto Akademii: 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606

 5. Koszt postępowania nostryfikacyjnego określa zarządzenie Rektora. link do pliku