Dokumenty

Sprawozdanie z dnia 29.10.2020r .:

29 października 2020 r. odbyły się zdalne, pierwsze w nowej kadencji, obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Profesor Barbara Marcinkowska.

Tematem przewodnim obrad była organizacja kształcenia w uczelniach wyższych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz problemy z realizacją kształcenia praktycznego studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Rektorzy i prorektorzy Uczelni zrzeszonych wymienili się informacjami dot. form kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz problemami wynikającymi ze zdalnego prowadzenia zajęć. Najczęściej wymieniane to problem z obecnością studentów na zajęciach on-line oraz problem ze zrealizowaniem praktyk szczególnie pedagogicznych.

Gościem był prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił skutki psychospołeczne pandemii.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem, że kształcenie praktyczne nauczycieli będzie priorytetowym tematem w KRUPed w kadencji 2020/2024.

 

Sprawozdanie z dnia 26.11.2020r .:

26 listopada 2020 r. odbyły się kolejne zdalne obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Profesor Barbara Marcinkowska.

Tematem przewodnim posiedzenia Finansowanie działalności dydaktycznej i organizacyjnej uczelni wyższych. W części pierwszej Rektorzy oraz zaproszeni na spotkanie Kanclerze i Kwestorzy uczelni stowarzyszonych analizowali sposoby przyznawania i składniki subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2020 publicznym uczelniom akademickim i zawodowym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami z opracowanych strategii pozyskiwania środków budżetowych oraz zasadami podziału subwencji w uczelniach.

W części drugiej pozostali obecni już tylko Kanclerze i Kwestorzy uczelniani, którzy dyskutowali na temat nowych wyzwań dla służb finansowo-księgowych takich jak Pracownicze Plany Kapitałowe i Jednolity Plik Kontrolny.

 

Sprawozdanie z dnia 17.12.2020r .:

17 grudnia 2020 r. odbyły się kolejne zdalne obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Profesor Barbara Marcinkowska.

Temat posiedzenia Dostosowanie uczelni do warunków określonych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Główne kierunki i zalecenia dostosowania uczelni do warunków określonych w Ustawie zreferowała Pani dr Izabela Mrochen - ekspert ds. Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Przedstawiła główne zagadnienia Ustawy oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, która zobowiązuje organy sektora publicznego do wprowadzenia zasad ujętych w Ustawie.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat możliwości i problemów z wdrożeniem wszystkich zaleceń Ustawy w Uczelniach zrzeszonych. Omówiono bieżącą sytuację na Uczelniach dot. organizacji kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ustalono temat i termin kolejnego spotkania.

 

Sprawozdanie z dnia 28.01.2021r .:

28 stycznia 2021 r. odbyły się kolejne zdalne obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej profesor Barbara Marcinkowska.

Temat posiedzenia Okresowa Ocena Nauczycieli Akademickich

Webinarium na temat Problematyki oceny okresowej nauczycieli akademickich w świetle Ustawy 2.0 – poprowadził Pan Paweł PACHUTA specjalista z zakresu szkolnictwa wyższego.

Omówiono akty prawne związane z oceną okresową nauczycieli akademickich oraz szczegółowo przedyskutowano szereg tematów związanych z przeprowadzeniem oceny w tym:

Podział czasu pracy nauczycieli akademickich i jego konsekwencje dla oceny okresowej.
Obowiązki nauczycieli akademickich a ocena okresowa.
Kryteria w ocenie okresowej nauczycieli akademickich.
Ocena studentów i doktorantów, jako element oceny okresowej nauczyciela akademickiego.
Zasady i tryb przeprowadzania oceny okresowej, organ dokonujący oceny.
Zarządzenie rektora o ocenie okresowej nauczycieli akademickich.
Konsekwencje oceny okresowej dla stosunku pracy nauczycieli akademickich, w tym w zakresie polityki kadrowej i płacowej uczelni.

Spotkanie zakończyła dyskusja i omówienie pytań/zagadnień przygotowanych przez uczestników obrad KRUPed.

 

Sprawozdanie z dnia 25.02.2021r.:

25 lutego 2021 r. odbyły się obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Profesor Barbara Marcinkowska.

Temat posiedzenia

I część Ewaluacja jakości działalności naukowej

Ewaluacja jakości działalności naukowej - najważniejsze zmiany wprowadzone aktami prawnymi w 2020 i 2021 r.
Przygotowania techniczne do ewaluacji jakości działalności naukowej, w tym System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN), POLON oraz nowa lista czasopism.
Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - dyskusja nad kryterium III.
Kwestie raportowania osiągnięć artystycznych, projektów, patentów i praw ochronnych.

II część Wybór kandydata KRUPed na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej

w kadencji 2020-2023r.

Konferencja postanowiła zgłosić kandydaturę Pani dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Prorektor ds. rozwoju i promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023.

Posiedzenie zakończono wyborem nowego LOGO Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

 

Sprawozdanie z dni 22-23.06.2021 r.:

W dniach 21-23 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, które zorganizowała Akademia Pomorska w Słupsku.

Temat posiedzenia: Wyzwania jakości kształcenia, szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV2 na działalność naukową

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji nad systemem szkolnictwa wyższego oraz do postawienia krótko i długoterminowych celów i działań dot. kształcenia w nowej sytuacji społecznej.

Omówiono projekt rozporządzenia dot. Szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV2 na działalność naukową w każdej z Uczelni członkowskich Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych.

Sprawozdanie z dni 21.09.2021 r.:

W dniu 21 września 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych podczas, którego został uzgodniony przebieg obchodów 30-lecia Konferencji Uczelni Pedagogicznych oraz wydania jubileuszowej publikacji.

Dyskutowano nad kolejnością rozpoczęcia działań w projekcie dot. Kształcenia nauczycieli (inicjatywa Profesora Andrzeja Urbanka, Prorektora ds. Kształcenia AP Słupsk).

 

Sprawozdanie z dnia 28-30.11.2021 r.:

Powitalne Jubileuszowe wystąpienie wygłosiła dr hab Barbara Marcinkowska, prof. APS Przewodnicząca KRUPed, Rektor APS. Wśród znamienitych gości Jubileuszowego Posiedzenia KRUPed byli m.in. przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Śląskiej oraz prof. dr hab. Zbigniew Marciniak Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jubileusz 30-lecia KRUPed był okazją do podsumowań, wspomnień i wyznaczania nowych celów. KRUPed to zespół przedstawicieli akademickich szkół wyższych kształcących nauczycieli, w okresie trzydziestu lat nieprzerwanej pracy podejmował i realizował rozliczne działania na rzecz doskonalenia jakości przygotowania kadr pedagogicznych. Prace te prowadzone były w ścisłej współpracy z Ministerstwem i jego Departamentami, dzięki czemu wiele z tych przedsięwzięć, jak np. prace nad standardami kształcenia nauczycieli, wypracowanie koncepcji realizacji studenckich praktyk pedagogicznych, opiniowanie projektów aktów prawnych, kształtowało bezpośrednio praktykę profesjonalnego przygotowania kadr pedagogicznych do pracy w szkołach różnego szczebla i profilu.

W części pierwszej obrad, pod tytułem ZAPISANE W HISTORII powstanie i działalność Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych wspominali:

 • dr hab. Michała Śliwa - Przewodniczący KRUP w latach 1999–2005, 2008–2012
 • dr hab. Kazimierz Karolczak - Przewodniczący KRUP w latach 2016-2020
 • dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS Przewodniczący KRUP w latach 2012-2016

Część druga została poświęcona sprawom bieżącym szkolnictwa wyższego:

 • Powrót do kształcenia w siedzibach uczelni

Marcin Czaja Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN

 • Finansowanie Szkolnictwa Wyższego

Jarosław Oliwa Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MEiN

 

Sprawozdanie z dnia 2.03.2022 r.:

2 marca 2022 r. odbyło się nadzwyczajne, zdalne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Profesor Barbara Marcinkowska.

Temat posiedzenia Pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Spotkanie zostało w z całości poświęcone organizacji przez uczelnie pomocy dla przybywających uchodźców z Ukrainy

 • Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę,
 • zbiórka w APS żywności długoterminowej, artykułów higienicznych, środków opatrunkowych,
 • bezpłatna pomoc prawna realizowana przez UW dla studentek i studentów z Ukrainy,
 • wsparcie psychologiczne dla studentek, studentów z Ukrainy przez APS,
 • komitet Ochrony Praw Dziecka - wsparcie psychologiczne i prawne dla rodzin w Ukrainy i osobom pomagającym,
 • edukacja: Warszawa dla Ukrainy,
 • informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy,
 • lista miejsc, grup i organizacji udzielających wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (dorosłych i dzieci) z niepełnosprawnościami na portalu Niepelnosprawni.pl
 • komunikat związany z sytuacją na Ukrainie - Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi - Portal Gov.pl (www.gov.pl),
 • KOMPENDIUM ZASOBÓW nt. pomocy osobom objętym wojną w Ukrainie,
 • Tellme - Bezpłatne poradnictwo psychologiczne. Twoje wsparcie jest blisko!

 

Sprawozdanie z dnia 6-8.06.2022 r.:

W dniach 6-8 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych zorganizowane przez Akademię Ignatianum w Krakowie.

Tematem przewodnim posiedzenia było Kształcenie nauczycieli. Konsekwencje zmian legislacyjnych.

Wystąpienia :

    1. dr. hab. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik

        Rządu  ds.  monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

       Akty prawne związane z kształceniem i kwalifikacjami wymaganymi od nauczycieli.

    2. hab. Marcin Pałys, prof. UW, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

        prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

        Status pedagogiki jako kierunku kształcenia.

    3. dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

        dr hab. Beata Topij-Stempinska, prof. AIK, Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu AIK

        Konsekwencje zmian legislacyjnych dla kształcenia pedagogów w szkołach wyższych.

Uczestnicy posiedzenia debatowali nad zmianą statusu pedagogiki jako kierunku kształcenia. W jakim kierunku powinny pójść zmiany dotyczące kształcenia studentów pedagogiki przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela? Doświadczenia wynikające z realizacji standardu kształcenia nauczycieli pokazują, że uszczegółowienie dokumentu dotyczącego kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przyniosło pozytywne efekty.

Poddano pod dyskusję  problemy związane z realizacją praktyk zawodowych przez studentów oraz niewystarczającą liczbę godzin praktyk zawodowych wobec zaprojektowanych efektów uczenia się dla przygotowania pedagogicznego.

Wskazano również potrzebę uregulowania kształcenia na studiach podyplomowych, które zdaniem uczestników posiedzenia bezwzględnie powinny być poddawanie ocenie przez Polską Komisję Akredytacyjną.

 

Sprawozdanie z dnia 9-10.03.2023 r.:

W dniach 9-10 marca 2023  r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych i Zespół ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli KRASP. Organizatorem była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Tematem przewodnim posiedzenia było Przygotowanie do zawodu nauczyciela

9.03.2023

Wystąpienia :

W IMIEMIU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

Artur Górecki - Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEIN

 

WYSTĄPIENIE PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN, DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA – AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY

Standardy kształcenia nauczycieli – założenia a rzeczywistość

prof. dr hab. Amadeusz Krause, Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli KRASP

 

ZMIANY W USTAWIE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski

 

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ – podsumowanie wyników, postulowane zmiany w kryteriach ewaluacji

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS Rektor APS

Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

 

10.03.2023

Wystąpienia :

DYREKTOR DEPARTAMENTU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

I PODSTAW PROGRAMOWYCH MEIN

Jacek Banaś, Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych

 

PANEL EKSPERCKI: PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Moderator: dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS – Dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji APS

Uczestnicy panelu:

- prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

- dr hab. Barbara Surma, prof. AIK Prodziekan ds. Studenckich i Organizacji Kształcenia Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie

- prof. dr hab. Józefa Bałachowicz – Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji APS

- prof. dr hab. Katarzyna Krasoń Instytut Pedagogiki UŚ

- dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

- dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS Katedra Wczesnej Edukacji UMCS

- dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM Prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia UAM

 

PANEL EKSPERCKI: KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI DOŚWIADZCENIA I OCZEKIWANE ZMIANY

Moderator: prof. dr hab. Amadeusz Krause – Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli KRASP

Uczestnicy panelu:

- prof. dr hab. Amadeusz Krause, Wprowadzenie do debaty – patologie studiów podyplomowych i ich konsekwencje

- dr hab. Beata Jachimczak. Prof. UAM, Studia podyplomowe w standardach nauczycielskich

- dr Tomasz Knopik, Przygotowanie pedagogiczne psychologów – realizacja standardu kształcenia

PODSUMOWANIE SYMPOZJUM

- dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS Rektor, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

- prof. dr hab. Amadeusz Krause – Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli KRASP

DYSKUSJA, WYPRACOWANIE POSTULATÓW I REKOMENDACJI