Certyfikat

Aktualizacja: 15-12-2021

wręczenie międzynarodowego certyfikatu jakości dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

9 listopada 2021 r. nastąpiło uroczyste wręczenie kierunkowi pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzonemu w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji APS, certyfikatu Journey to Changemaker. Jest to drugi w Polsce i pierwszy dla kierunku pedagogicznego międzynarodowy certyfikat jakości.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz APS. JM Pani Rektor APS, prof. dr hab. Barbara Marcinkowska, połączyła się z uczestnikami spotkania zdalnie, z podróży służbowej do Charkowa. Obecne były również Pani Prorektor ds. Rozwoju, prof. dr hab. Anna Odrowąż-Coates i Pani Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Barbara Pasamonik. Prócz Zespołu Projektowego, w skład którego wchodzili przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy Akademii: studenci, wykładowcy i osoby odpowiedzialne za administrację, wydarzenie zgromadziło społeczność IWRCiE i gości z różnych jednostek APS.

Dwa lata temu przystąpiliśmy jako Uczelnia do projektu pozakonkursowego „Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 programu POWER pod nazwą „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego” i po zaakceptowaniu przez ministerstwo złożonego przez nas wniosku rozpoczęliśmy proces wzbogacania międzynarodowego profilu naszej Akademii. 

Akademia jest jedną z czterech uczelni w Polsce, które ubiegały się o akredytację kierunków pedagogicznych, pierwszą i jedyną, w której akredytacji podlegał program kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Celem udziału Akademii w programie było uzyskanie rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej certyfikatu Journey to Changemaker Certificate nadawanego przez Fundację Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego. Ashoka jest obecna w Polsce od 25 lat, „wspierając niezwykłe innowatorki i wybitnych innowatorów społecznych” w dążeniu do tego, aby każda osoba mogła być twórcą zmian na rzecz dobra wspólnego. Program, w którym wzięła udział Akademia, to stworzona przez Ashokę akredytacja dla uczelni wyższych. Jak podkreślają działacze Fundacji, „nowoczesna uczelnia powinna stwarzać swoim studentkom i studentom doświadczenie edukacyjne, które pomoże im w zdobywaniu i rozwoju różnorodnych kompetencji, pozwalających młodym osobom być twórcami zmian na lepsze, zauważać problemy i starać się je rozwiązywać”. Partnerem strategicznym Ashoki w realizacji programu Journey to Changemaker Certificate jest Uniwersytet w Northampton, który posiada status Changemaker Campus. 

Przystępując do projektu przyjęliśmy zewnętrzne kryteria oceny oraz wewnętrzne założenia doskonalenia własnej polityki dydaktycznej, uznając umiędzynarodowienie za nadzwyczajny standard i traktując je równocześnie jako modus operandi, czyli zasadę konstruowania określonego porządku. Podjęliśmy makrosystemową refleksję nad strategicznymi potrzebami naszej Uczelni. Naszą intencją nie było jedynie zdobycie samego certyfikatu, ale przełożenie założeń certyfikacji na konkretny proces dynamicznego zarządzania zmianą. Uzyskanie certyfikatu legitymizuje działalność Uczelni na arenie międzynarodowej, a także wytwarza dyspozycje do podejmowania określonych działań praktycznych, zmian proceduralnych i w zakresie postaw. Zalety programu dotyczą zarówno Uczelni, jak i jej studentów. Do najważniejszych korzyści z realizacji projektu należą m.in.: 

  • uzyskanie rozpoznawalnego w świecie znaku jakości i włączenie Akademii do globalnej sieci akredytowanych uniwersytetów 
  • wzbogacenie sposobów realizacji tzw. III misji uniwersytetu 
  • nawiązanie kontaktów z zewnętrznymi partnerami naukowymi i biznesowymi 
  • wdrożenie zmian kulturowych i w zakresie efektów uczenia się umożliwiających wdrożenie idei innowacji społecznych dla dobra wspólnego do programu kształcenia studentów 
  • podniesienie konkurencyjności kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako jedynego w Polsce posiadającego międzynarodowy znak jakości 
  • wzmocnienie roli studentów jako agentów zmiany 
  • rozwinięcie ich empatii i przedsiębiorczości  
  • wypracowanie wizji pracy własnej studentów jako sposobu na tworzenie wspólnego dobra 
  • podwyższenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy 

 uczestnicy uroczystości

 

zespół projektowy

 

wystąpienie Rektor APS

 

słowo Prorektor prof. B. Pasamonik

 

Dyrektor IWRCiE

 

Goście z Ashoki

 

wręczenie certyfikatu

 

odsłonięcie pamiątkowej tablicy

 

gratulacje Prorektor prof. A. Odrowąż-Coates

 

pamiątkowe zdjęcie z certyfikatem

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 08-12-2021