Artykuły naukowe

Prusiński T. (2020). Procedural justice in the courtroom: The factor structure and psychometric properties of the revised Procedural Justice Scale. Roczniki Psychologiczne, 1(23), 81-103.

Prusiński T., Pilitowski B. (2020). Uczciwość postępowania sądowego. Wpływ sprawiedliwości proceduralnej na satysfakcję z życia i psychologiczny dobrostan uczestników postępowań sądowych. Polskie Forum Psychologiczne, 1(25), 111-142.

Prusiński T. (2020). What Motivates People to Comply With the Law and Regard It as Legitimate in the Polish System of Justice? The Identification and Analysis of the Construct of Procedural Justice. Polish Psychological Bulletin, 2(51), 57-69.

Prusiński, T. (2020). Szacowanie przymierza terapeuty i pacjenta w procesie indywidualnej psychoterapii. Adaptacja i właściwości psychometryczne skali przymierza w działaniu (WAI). Badania wstępne. Polskie Forum Psychologiczne25(3), 352-375.

Kaźmierczak I., Sarzyńska-Wawer, J., Wawer, A., Chądzyńska, M. (2020). Describing a critical life event and its psychological consequences: The type of language used by patients suffering from depression and its relationship with personality development, Current Psychology, Numer artykułu:First published, DOI:10.1007/s12144-020-00944-5

Katarzyna Prot-Klinger "Odczytywanie archiwum ciała". Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1-2, s. 131- 137. ISSN 1230-6142

Gambin, M., Sekowski, M., & Marchewka, A. (2020). Relations between multidimensional attitude toward death and psychological distress in firefighters. Death Studies, Advance online publication. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1825297

Siedler, A., Waligórska, A. (2020). Poczucie samotności u nastolatków z Zespołem Aspergera. Psychologia wychowawcza, 59(17):41-50  

Ścigala, D. K., Fabris, M. A., & Longobardi, C. (2020). The Relationship Between Personality Traits and Coping Strategies in a Sample of Siblings of People With and Without Intellectual Disability: The Mediating Role of Sibling Relationship Quality. The Open Psychology Journal13(1).

Fabris, M. A., Badenes-Ribera, L., Longobardi, C., Demuru, A., Ścigała, D. K., & Settanni, M. (2020). Homophobic bullying victimization and muscle Dysmorphic concerns in men having sex with men: the mediating role of paranoid ideation. Current Psychology, 1-8.

Ścigała, D. K., Zdankiewicz-Ścigała, E., Bedyńska, S., & Kokoszka, A. (2020). Psychometric properties and configural invariance of the polish–language version of the 20-item Toronto alexithymia scale in non-clinical and alcohol addict persons. Frontiers in Psychology11.

Sękowski, M.*, Gambin, M., Cudo, A., Woźniak-Prus, M.**, Penner, F., Fonagy, P., & Sharp, C. (2020). The relations between childhood maltreatment, shame, guilt, depression and suicidal ideation in inpatient adolescents. Journal of Affective Disorders276, 667–677. http://doi.org/10.1016/j.jad.2020.07.056

Sękowski, M. (2020). Does psychosocial ego development partially mediate the association between defense mechanisms and death attitude? Omega: Journal of Death and Dying. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0030222820956734

Brudek, P., & Sękowski, M. (2020). Wisdom as the mediator in the relationships between religious meaning system and attitude toward death among older adults. Death Studies, 44(12), 747-758. http://doi.org/10.1080/07481187.2019.1609136

Katarzyna Prot-Klinger, Krzysztof Szwajca (2020). Późne skutki wczesnej traumy. Psychoterapia Ocalałych z Holokaustu W: Psychoanaliza w cieniu wojny i Zagłady, red. Ewa Kobylińska-Dehe, Uniwersitas, Kraków, s. 301-323 ISBN: 97883-242-3634-3

Kluczyńska, S. (2020). Podstawy pomocy psychologicznej. W: A. Brytek-Matera (red.), Psychodietetyka (s.244-258). Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Kluczyńska, S. (2020). Przemoc domowa a depresja. Świat Problemów, 5/328, 22-25.

Moskalewicz, G. Herczyńska, K. Prot-Klinger Has the spirit of Basaglia affected Polish psychiatry? W:  Basaglia's International Legacy: From Asylum to Community. by Tom Burns (Editor), John Foot (Editor) Oxford University Press,UK

 Abramiuk, A., Konopka, K., (2020). Zgodność między płcią psychologiczną partnerów, partnera idealnego i rzeczywistego a satysfakcja ze związku. Polskie Forum Psychologiczne, 25, 2, 238-257. DOI: 10.14656/PFP20200206

Barczak, A., Hintze, B., (2020). Otępienie z ciałami Lewy’ego – kryteria diagnostyczne i leczenie,  Psychiatria po Dyplomie,  10, 3-6.

Ścigala, D. K., Zdankiewicz-Ścigala, E., Bedyńska, S., & Kokoszka, A. (2020). Psychometric Properties and Factorial Invariance of the Polish-Language Version of the 20-Item Toronto Alexithymia Scale in Nonclinical and Alcohol Addict Persons. Frontiers in Psychology, 11, 1241.

Dubczak, H. (2019). Psychological characteristics of educational stress of modern students. Social Welfare: Interdisciplinary approach, 9(2), 90-104 DOI: 10.21277/sw.v2i9.458. .

Baka, Ł. (2020). Zachowania organizacyjne “poza rolą” [w:] B. Rożnowski i P. Fortuna (red.), Psychologa biznesu. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajenkowska, A., Bower Russa, M., Skrzypek, M., Rogoza, R., Park, J., Jasielska, D. *(2020). Cultural influences on Social Information Processing: Hostile attributions in the US, Poland and Japan. Journal of Personality Assessment. https://doi.org/10.1080/00223891.2020.1774380

 Zajenkowska, A., Rajchert, J., Lawrence, C. (2020). Gender differences in judging intentionality. How the reaction time and sensitivity to provocation moderates this relation. Personality and Individual Differences. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110107

Jankowska, M. (2020), Rodzinne uwarunkowania agresji u młodzieży w końcowej fazie adolescencji. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, T.41, 292-313.

Sękowski, M. (2020). Attitude toward death from the perspective of Erik Erikson’s theory of psychosocial ego development: An unused potential. Omega: Journal of Death and Dying. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0030222820921604.

Gruszczyńska, A. Więcek-Durańska, A. (2019) Europejskie badanie przemocy uwarunkowanej płcią (GBV) – zagadnienia metodologiczne badań pilotażowych, Biuletyn Kryminologiczny, NR 26 (2019) S. 32-38 DOI 10.5281/zenodo.3751698

Chotkowska, K. (2020). Przyczyny bezdomności, próby polepszenia swojej sytuacji i nadzieje na przyszłość - analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych bezdomnych mężczyzn z wyższym wykształceniem. Praca Socjalna, 35(1): 71-83.

Prot-Klinger K. (2020), Psychiatra w operze: Wozzeck, Psychiatra 1/2020, s. 76-78 

Barczak A., Hintze B. (2019) Skala Mini Cog w diagnostyce przesiewowej otępień,  Aktualności Neurologiczne, 19 (3), 141-144. [Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego]

Kluczyńska S.*, Witkowska E.**, Zabłocka-Żytka L*, Sokołowska E. (2019)  Advances in Psychiatry and Neurology, Zdrowie psychiczne polskich studentów – wybrane wskaźniki pozytywne i negatywne, 28 (4): 233-240  

Gambin, M. Woźniak-Prus, M. Konecka, A. Sharp, C (2020) . Relations between attachment to mother and father, mentalizing abilities and emotion regulation in adolescents.European Journal of Developmental Psychology.Psychology, DOI:10.1080/17405629.2020.1736030

Brudek, P.,Sękowski, M., Steuden, S. (2020). Polish adaptation of the Death Attitude Profile–Revised.Omega: Journal of Death and Dying, 81(1),18-36.

Zajenkowska, A., Barycka, J., Chotkowska, K. (2020). Borderline Personality Disorder Level predicts change in depressiveness after short-term group psychotherapy: a study in a daily psychiatric clinic. Counselling and Psychotherapy Research.  DOI 10.1002/capr 12292

Konopka, K., Chrustowicz, M. (2019). Wpływ zagrożenia tożsamości płci na dystans społeczny wobec grup mniejszościowych. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3(45), 73-90. DOI: 10.5604/01.3001.0013.622

Sękowski, M. (2020). Trauma przywiązaniowa i dezorganizacja przywiązania. [W:] A.Senejko, A. Czapiga (red.), Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień (s. 99-124). Kraków:Oficyna Wydawnicza Impuls 

Katarzyna Prot-Klinger (2019) Dwie strony pomnika. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 3(326), s. 100-105

Barczak A., Hintze B. (2019) Skala Mini Cog w diagnostyce przesiewowej otępień, Aktualności Neurologiczne, 19 (3), 141-144.

Kluczyńska S., Witkowska E., Zabłocka-Żytka L, Sokołowska E. (2019) Advances in Psychiatry and Neurology, Zdrowie psychiczne polskich studentów –wybrane wskaźniki pozytywne i negatywne,28 (4): 233-240

Friedman, R., Levin, U. & Zajenkowska, A. (2019). My Europe: a continent between rejection and re-inclusion. W: A. Zajenkowska i U. Levin (ed.). A Psychoanalytic and Socio-Cultural Exploration of a Continent: Europe on the Couch. Routledge: London 

Katarzyna Prot-Klinger, Krzysztofa Szwajca "Social memory of the Holocaust in Poland." W: A Psychoanalytic and Socio-cultural exploration of a Continenet. Europe on the Couch. Red: Anna Zajenkowska i Uri Levin. Milton Park. Abingdon, Oxon: Routlege, s. 147-162.

Więcek-Durańska, A. (2019) Kobiety jako sprawczynie zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem, Psychiatria Polska, Nr 153: 1-18.

Odachowska, E., Ucińska, M., Gąsiorek, K. (2019). Psychological Determinants of the Driver’s Behaviour in the Context of Introducing Experimental Road Signs in Poland. International Scientific Conference Transport of the 21st Century, 295-306

Gąsiorek, K., Odachowska, E., Matysiak, A., Pędzierska, M. (2019). Virtual Reality Technologies in the Training of Professional Drivers. Comparison of the 2D and 3D Simulation Application. International Scientific Conference Transport of the 21st Century, 133-142

Jasielska, D.*, Prusik, M., Rajchert, J.** (2019). ‘I Will Help but not Everybody’ – Donating to Charity in a Deficit vs. Growth Condition: The Importance of Well-Being. Studia   Psychologica, 61 (4), 230-244. doi: 10.21909/sp.2019.04.785

Prusiński, T. (2019). Pomiar przyjaźni wśród młodych dorosłych. Struktura czynnikowa i psychometryczne właściwości kwestionariusza FIMS. Czasopismo Psychologiczne, 1(25), 27-42. DOI:10.14691/CPPJ.25.1.27  

Witkowska, E., Witkowski, B., Goczek, Ł. (2019). Pieniądze to nie wszystko, czyli o czynnikach wpływających na jakość edukacji. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 55 http://rocznikikae.sgh.waw.pl/?p=5&z=55&r=2019&a=720

Zadrożna A. (2019) Grupy samopomocowe osób chorujących psychicznie, Niepełnosprawność, 3(32).

Chotkowska, K. (2019). Choroby psychiczne. Edukacja antydyskryminacyjna. Ogrody Nauk i Sztuk, Tom 9, 56-62 [Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego]

Jasielska, D., Rogoza, R., Zajenkowska, A., Bower Russa, M. (2019). General trust scale: Validation in cross-cultural settings, Current Psychology https://doi.org/10.1007/s12144-019-00435-2

Zajenkowska, A., Rajchert, J., Macianowicz, O., Holas, P., & Murawic, S. (2019). Cognitive-Behavioral (CBT) and Psychodynamic (PDT) Group Psychotherapy and Their Impact on Depressive Symptoms and Hostile Attributions. International Journal of Group Psychotherapy, 1-25.10.1080/00207284.2019.1653189

Jasielska, D., Prusik, M., Rajchert, J. (2019). "‘I will help but not everybody’ - donating to charity in a deficit vs. growth condition: the importance of well-being". Studia Psychologica

Jasielska, D., Rogoza, R., Zajenkowska, A. Bower Russa, M. (2019). General trust scale: Validation in cross-cultural settings. Current Psychology  https://doi.org/10.1007/s12144-019-00435-2

Konopka, K., Rajchert, J., Dominiak-Kochanek, M., & Roszak, J. (2019). The Role of Masculinity Threat in Homonegativity and Transphobia. Journal of Homosexuality. https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1661728

Baka, Ł. (2019). Can job control be counterproductive? The moderation effect of the Dark Triad and job control on job stressor – counterproductive work behavior link. Polish Psychological Bulletin, 50, 2, 83–92. DOI: 10.24425/ppb.2019.126022

Banasik-Jemielniak, N., & Bokus, B. (2019). Children’s Comprehension of Irony: Studies on Polish-Speaking Preschoolers. Journal of psycholinguistic research, 1-24.

Scigała DK; Zdankiewicz- Scigała E. (2019). The Role in Road Traffic Accident and Anxiety as Moderators Attention Biases in Modified Emotional Stroop Test. Frontiers in Psychology 10:1575. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01575

Prino LE; Scigala DK; Fabris MA; Longobardi C (2019) The Moderating Role of Gender in Siblings of Adults With Intellectual Disabilities. An International Journal on Personal Relationships; Interpersona, 2019, Vol. 13(1), 1–13, https://doi.org/10.5964/ijpr.v13i1.3

Zajenkowska, A., Rajchert, J., Maciantowicz, O., Holas, P., Murawiec, S. Cognitive – bahavioural (CBT) and psychodynamic (PDT) group psychotherapy and their impact on depressive symptoms and histile attributions. Journal of Group Psychotherapy. DOI: 10. 1080/00207284.2019.1653189

Święcicka M., Woźniak-Prus M., Gambin M., Stolarski M. (2019) Confirmation of the five factor structure of the parent global report version of the Alabama Parenting Questionnaire in a Polish community sample, Current Psychology, ss. 1-12, DOI:10.1007/s12144-019-00340-8

Chotkowska, K. (2019) Łamanie praw człowieka i praw pacjenta osób chorujących psychicznie w Polsce. W: D. Bieńkowska, R. Kozłowski, M. J. Łuczak (red.). Prawa człowieka wobec koncepcji human security. Wyd. Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2019

Kluczyńska, S., Witkowska, E., Zabłocka- Żytka, L., Sokołowska, E., Czabała, Cz. (2019). Ocena zdrowia psychicznego studentów w wymiarze pozytywnym i negatywnym  - Inwentarz Zdrowia Psychicznego (IZP). Psychologia Wychowawcza, (15): 79-98

Jankowska, M. (2019), Postawy rodzicielskie a inteligencja emocjonalna u młodych dorosłych do 26 roku życia, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(37) 2019,50-82.

Siedler, A., Gałkowski, T., Pąchalska, M.(2019), Self-reported individual differences in inner speech (internal monologue and dialogue) in adolescents with social (pragmatic) communication disorder (SCD), Acta Neurologica, 17(1): 39-53.

Hryniewicka, A. (2018), Maria Grzegorzewska - twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Szkoła Specjalna" 2018 r, nr. 1, s. 5-11.

Hryniewicka, A. (2019) Wspomnienie o ojcu profesorze Andrzeju Potockim (1942- 2018) Szkoła Specjalna, 2019, nr 1, 57-65.

Zakrzewska-Olędzka D., Markowska-Manista U. (2019). „Obdarzanie obopólne” – mistrz i uczeń w indywidualnym i wspólnym świecie naukowym, Studia z Teorii Wychowania Tom X 2019 NR 1(26): 237-255.

Rajchert, J., Żółtak, T., Szulawski, M., Jasielska, J. (2019). Effects of Rejection by a Friend for Someone Else on Emotions and Behavior, Front. Psychol., 09 April 2019 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00764

Odachowska, E., Trzebiński, J., Prusik, M. (2019).The Impact of Self-Narrative Framing of a Close Person’s Sudden Death on Coping With the Meaning in Life, Journal of Loss and Trauma, DOI: 10.1080/15325024.2019.1565145

Rozya P., Sawicka M, Żochowska A. Bronowski P. (2019) Mocne strony osób chorych na schizofrenię i osób zdrowych – podobieństwa i różnice, Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 93–104, DOI: https://doi.org/10.12740/PP/81109

Hryniewicka A. (2018). O powołaniu człowieka i jego trudnej roli czynienia sobie ziemi poddanej. Warszawskie Studia Pastoralne,  4 (41), 73-90

 Hryniewicka A. (2018). Walka o polską szkołę u progu pierwszej wojny światowej. W: E. Wierzbicka – Piotrowska (red.). Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (ISBN 978-83-65667-86-1). s.56-74.

Hryniewicka A. (2018). Pojęcie powołania w dawnym i obecnym rozumieniu. W: E. Wierzbicka – Piotrowska (red.). Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (ISBN 978-83-65667-86-1). s.262-273.

Hryniewicka A. (2018). Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój polskiej psychologii XX wieku. W: M. Dudek, J. Kulbaka, (red.). Innowacyjność i trwanie w pedagogice specjalnej, w stulecie niepodległości i 130 rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej. Krasnystaw: Polianna. (ISBN 978-83-951391-5-4). s.71-90.

Hryniewicka A. (2018). Wspomnienie o dr Mirosławie Czerskiej-Jurkowskiej (1936-2018). Szkoła Specjalna, nr 4, s.304-307.

Odachowska E. (2019). Poradnik dla osób w kryzysie psychicznym. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.

Więcek-Durańska A. (2019). Psychospołeczne czynniki ryzyka zachowań niezgodnych z prawem młodzieży. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii, nr 25/2018.

Chotkowska, K. (2018). Piętno doświadczane i postrzegane u osób chorujących na schizofrenię. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 27 (4): 304-317

Odachowska, E., Woźniak-Prus, M. (2018). A difficult diagnosis. Controversies around PTSD and ADHD, Educational Psychology, Special Issue, 2018, Supplement : 40-55.

Więcek-Durańska A., (2018) Psychospołeczne czynniki ryzyka zachowań agresywnych młodzieży, Psychologia Wychowawcza, 14.

Zdankiewicz-Ścigała, E., Herda, M., Odachowska, E. (2108). Child in the face of death how do children describe their experience of loss of a close person?, Educational Psychology, Special Issue, 2018, Supplement : 56-69

Chotkowska, K. (2018). Promocja zdrowia psychicznego w edukacji dzieci i młodzieży w: Wybrane problemy społeczne. Teraźniejszość – Przyszłość. Grudziewska, E., Mikołajczyk, M. (red.) Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2018, s. 177-186

Prusiński, T. (2018). Sprawiedliwość instytucjonalna a zdrowie psychiczne stron postępowań sądowych. Wzmocnienie czy obniżenie jednostkowego dobrostanu? Polskie Forum Psychologiczne, 2(23), 446-468.

Prusiński, T. (2018). A new form of friendship among young adults in Poland: Identification of the friends with benefits phenomenon. Annals of Psychology, 1(21), 87-105.

Rowicka, M. (2018). E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka i terapia. Praesterno: Warszawa.