Badania statutowe

 

Rok 2020

Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne osób grających w gry komputerowe

Kierownik projektu: dr Magdalena Rowicka

Jednostka: Instytut Psychologii

Teoria Autodeterminacji: adaptacja kwestionariusza Uniwersalnych Potrzeb Życiowych w Pracy (BPNSFS at work) do kultury polskiej i ukraińskiej

Kierownik projektu: dr Michał Szulawski

Jednostka: Instytut Psychologii

Konstrukcja i walidacja Kwestionariusza motywacji zachowań zdrowotnych (HBMS)

Kierownik projektu: dr Magdalena Poraj-Weder

Jednostka: Instytut Psychologii

Zaburzenia psychiczne uwarunkowane zmianami klimatycznymi-badanie pilotażowe

Kierownik projektu: dr Magdalena Gawrych

Jednostka: Instytut Psychologii

Psychologiczne korelaty zdolności mentalizacyjnych dzieci niesłyszących i dzieci spectrum autyzmu-badanie pilotażowe

Kierownik projektu: dr Dominika Wiśniewska

Jednostka: Instytut Psychologii

Rotacje mentalne u osób z guzami mózgu

Kierownik projektu: dr Natalia Gawron

Jednostka: Instytut Psychologii

Funkcjonowanie poznawcze dzieci w wieku 5-8 lat a używanie urządzeń mobilnych

Kierownik projektu: dr Maria Weker

Jednostka: Instytut Psychologii

Wydanie monografii - Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie. Część 1 Jakość życia człowieka w zdrowiu i w chorobie. Część 2

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii

Wydanie monografii - Dorastanie między dwoma światami-społeczne konteksty rozwoju słyszących dzieci niesłyszących rodziców

Kierownik projektu: dr Dominika Wiśniewska

Jednostka: Instytut Psychologii

Zachowania językowe rodziców dzieci wychowujących się dwu- i wielojęzycznie w Niemczech i Wielkiej Brytanii

Kierownik projektu: dr Natalia Banasik-Jemielniak

Jednostka: Instytut Psychologii

Rok 2019

Wpływ zagrożenia tożsamości płci na aprobatę typowych i nietypowych względem płci zachowań chłopców i dziewcząt

Kierownik projektu: dr Karolina Konopka

Jednostka: Instytut Psychologii

 Przymierze terapeutyczne. Struktura czynnikowa i właściwości psychometryczne Kwestionariusza Przymierza w Działaniu

Kierownik projektu: dr Tomasz Prusiński

Jednostka: Instytut Psychologii

 Funkcjonowanie społeczne dzieci z ADHD a ich umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o informacje o charakterze społecznym – badanie pilotażowe

Kierownik projektu: dr Małgorzata Woźniak - Prus

Jednostka: Instytut Psychologii

 Postawy wobec zdrowia w społeczności romskiej

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Weigl, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii

 

Prosodia w medium tekstowym. Eksploracja efektu zwiększonej emocjonalnej synchronizacji w rozmowie czatowej z natychmiastową informacją zwrotną

Kierownik projektu: dr Karolina Ziembowicz

Jednostka: Instytut Psychologii

 Agresja pomiędzy rodzeństwem – ciemna strona socjalizacji w rodzinie?

Kierownik projektu: dr Magdalena Poraj-Weder

Jednostka: Instytut Psychologii

 Wydanie monografii - Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka

Kierownik projektu: dr Marcin Sękowski

Jednostka: Instytut Psychologii

 Wydanie monografii - Religia i walka. Pisma  machabejskie t. 1, Religia i walka. Pisma jakubowe t. 2

Kierownik projektu: dr Justyna Melonowska

Jednostka: Instytut Psychologii

Rok 2018

 Zasoby osób chorujących na schizofrenię - uczestników środowiskowych systemów wsparcia

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Chotkowska

Jednostka: Instytut Psychologii

Polska adaptacja Kwestionariusza Funkcjonowania Refleksyjnego dla Dorosłych

Kierownik projektu: dr Małgorzata Woźniak-Prus

Jednostka: Instytut Psychologii

Sprawiedliwość proceduralna a subiektywny dobrostan stron postępowań sądowych. Badania pilotażowe

Kierownik projektu: dr Tomasz Prusiński

Jednostka: Instytut Psychologii

Możliwość zastosowania interwencji pozytywnych w rehabilitacji psychospołecznej osób chorych na schizofrenię

Kierownik projektu: dr hab.  Maryla Sawicka, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii

Proces zdrowienia u osób chorujących psychicznie uczestniczących w  ruchu samopomocowym

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii

Poczucie władzy a trafność oceny szczerości

Kierownik projektu: dr Joanna Ulatowska

Jednostka: Instytut Psychologii

Wpływ bezpośrednich i odroczonych nagród oraz zaspokojenia potrzeb związanych z zachowaniem autonomicznym na poziom motywacji wewnętrznej i poziom wykonania zadania

Kierownik projektu: dr Michał Szulawski

Jednostka: Instytut Psychologii

Zdolności mentalizacyjne dzieci głuchych - badanie pilotażowe

Kierownik projektu: dr Dominika Wiśniewska

Jednostka: Instytut Psychologii

Poziom wymiarów według M. Ardelt a wydajność nieświadomego przetwarzania informacji słownych o genezie autonomocznej lub refleksyjnej - pilotaż

Kierownik projektu: dr Kamila Dobrenko

Jednostka: Instytut Psychologii

 

Rok 2017

 Agresja relacyjna w sytuacji zagrożenia bądź umocnienia samooceny w grupach o różnym nasileniu narcyzmu wielkościowego i nadwrażliwego

Kierownik projektu: mgr Marta Rutkowska

Jednostka:  Instytut Psychologii

Związek pomiędzy wsparciem społecznym, poczuciem umocnienia oraz obrazem własnej choroby a poczuciem dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz osób bez takich doświadczeń

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Sass-Stańczak

Jednostka:  Instytut Psychologii

 Zdrowie psychiczne osób przewlekle chorych somatycznie

Kierownik projektu: dr Lidia Zabłocka - Żytka

Jednostka:  Instytut Psychologii

Romans z przeszłością. Nostalgia jako gorzko-słodka emocja: operacjonalizacja, pomiar, struktura

Kierownik projektu: dr Monika Prusik

Jednostka:  Instytut Psychologii

Poczucie szczęścia a zaufanie społeczne na poziomie dyspozycyjnym i sytuacyjnym

Kierownik projektu: dr Dorota Jasielska

Jednostka:  Instytut Psychologii

Dobrostan psychologiczny w okresie adolescencji na podstawie badania populacji młodzieży gimnazjalnej

Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Jarosław Rola

Jednostka:  Instytut Psychologii

Zdrowie psychiczne kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera - ocena zasobów i deficytów

Kierownik projektu: dr Sylwia Kluczyńska

Jednostka:  Instytut Psychologii

 Agresja i prospołeczność jako efekty zagrożenia tożsamości płci u mężczyzn i kobiet

Kierownik projektu: dr Karolina Konopka

Jednostka:  Instytut Psychologii

Czynniki osobowościowe, temperamentalne i struktura rezyliencji a wzorce grania w gry komputerowe (jako przykład uzależnienia/nałogu behawioralnego)

Kierownik projektu: dr Magdalena Rowicka

Jednostka:  Instytut Psychologii

 Niedaleko pada jabłko od jabłoni? O transmisji materialistycznych wzorców w rodzinie

Kierownik projektu: dr Magdalena Poraj-Weder

Jednostka:  Instytut Psychologii

PERSONA Tezy nowej kontrreformacji

Kierownik projektu: dr Justyna Melonowska

Jednostka:  Instytut Psychologii

 Wpływ poczucia kompetencji, relacyjności i autonomii na poziom motywacji wewnętrznej i poziom wykonania zadania: modyfikująca rola poczucia własnej skuteczności i nastroju

Kierownik projektu: dr Michał Szulawski

Jednostka:  Instytut Psychologii

Oblicza romskiego materializmu - percepcja i stan faktyczny

Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Barbara Weigl

Jednostka:  Instytut Psychologii

Wrogie atrybucje "w kontekście" wspólnotowości, czyli jak kontekst zmienia widzenie świata

Kierownik projektu: dr Anna Zajenkowska

Jednostka:  Instytut Psychologii

Tworzenie narzędzia do badania dynamiki relacji człowiek - środowisko w kontekście „psychologicznej przyjazności” przestrzeni publicznych dla pieszych (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ruchowo)

Kierownik projektu: dr Łukasz Wojciechowski

Jednostka:  Instytut Psychologii