Praktyki

Proces nabywania doświadczenia zawodowego przez studentów i studentki poprzez realizację praktyk na kierunku socjologia jest zaplanowany z uwzględnieniem pozyskiwania wiedzy, umiejętności i kompetencji w trakcie trwania studiów socjologicznych. W ramach praktyk studenci na kierunku socjologia w swoim programie studiów mają obowiązkowe praktyki asystenckie w formie hospitacji oraz praktyki specjalistyczne: w formie realizacji projektu badawczego oraz odbycia stażu.

 

opis praktyk

Praktyki asystenckie na I roku realizowane w formie hospitacji organizowanych przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni. Każdy student w ramach hospitacji spotyka się z przedstawicielami trzech wybranych instytucji, w których w przyszłości-jako absolwent socjologii może starać się o zatrudnienie.  Są to zarówno organizacje pozarządowe (Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS czy Fundacja Zwalcz Nudę), firmy badawcze (KANTAR, Indicator, GFK Polonia), instytucje kulturalne (Bemowskie Centrum Kultury czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), jak i lokalne instytucje samorządowe (Urząd Dzielnicy Ochota, Biuro Marketingu Miasta przy Urzędzie m. st. Warszawy). Praktyki asystenckie mają na celu uświadomienie studentów o możliwych obszarach zastosowania wiedzy socjologicznej na rynku pracy, zainspirowanie ich do koncentracji społecznych zainteresowań wokół konkretnych dziedzin życia, wskazanie przydatności i użyteczności wiedzy społecznej w funkcjonowaniu wielu branży zawodowych.

 

opis praktyk

Na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku socjologia studenci odbywają praktyki specjalistyczne związane z realizacją projektu badawczego. Studenci pod okiem opiekunów praktyk włączani są realizację wszystkich zadań w ramach projektu badawczego: przygotowanie merytoryczne, przygotowanie projektu badania wraz z narzędziami badawczymi, realizację badania w terenie (samodzielne prowadzenie wywiadów jakościowych lub ilościowych) a także w analizę zebranego materiału. Od kilku lat praktyki studenckie związane są z badaniami społeczności lokalnych (m. in. powiat wołomiński, pułtuski) pod kątem: tożsamości lokalnych, aspiracji edukacyjnych młodzieży, sytuacji osób starszych, polityki NGO-sów, działania władz lokalnych czy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego/branżowego. Studenci przeprowadzali badania m.in. w urzędach administracji lokalnej, mediach lokalnych, szkołach, domach kultury, bibliotekach, muzeach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku czy klubach seniora.

 

opis praktyk

Studentów III roku na kierunku socjologia obowiązuje praktyka specjalistyczna w formie stażu w wybranych przez siebie instytucjach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów. Studenci samodzielnie wyszukują miejsce stażu, wybór konsultują z opiekunem praktyk z ramienia Uczelni. Staż w ramach praktyki zobowiązany jest trwać 120 godzin. Studenci odbywają staże zgodne z efektami kształcenia na swojej specjalności oraz z ich osobistymi zainteresowaniami np. w organizacjach pozarządowych (Fundacja Zwalcz Nudę, Klub Myśli Społecznej INICJATYWY, Fundacja im. Lesława Pagi, Instytut Spraw Publicznych), w sektorze biznesowym (w firmach badawczych, w działach hr i marketingowych większych firm, domach mediowych a także w mniejsze firmy, gdzie ich właściciele widzą potrzebę przeprowadzenia badań społecznych), a administracji publicznej (urzędy miast i gmin, domy kultury, ministerstwa). Celem odbycia stażu jest zdefiniowanie zainteresowań zawodowych, bezpośredni kontakt z rynkiem pracy i procesem rekrutacji, trening wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ze studiów, pozyskanie doświadczenia zawodowego.

opis praktyk

Obowiązkowym elementem uzyskania zaliczenia z praktyk na każdym etapie jest złożenie przez studenta odpowiedniej dokumentacji: Karty Praktykanta APS (oraz dziennika praktyk lub notatki z badania). Dokumenty są do pobrania w USOS lub dostarczane przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni.