Zadanie na rzecz WOKRO - konferencja

Aktualizacja: 20-09-2023

WOKRO - Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych. Umowa MEiN/2023/DWEW/2356.

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem Nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (DZ.U. Poz. 1801), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej realizuje zadanie na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauczania, dotyczącego rozwijania kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR) kadr jednostek systemu oświaty, które na podstawie zawartych porozumień z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz organami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego − pełnią funkcję wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, o których mowa w art. 90v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), (dalej jako „WOKRO”).

Zadanie kierowane jest do wszystkich podmiotów realizujących zadania WOKRO.

Czas trwania zadania:

28.08.2023-15.12.2023

Zadanie obejmuje:

  1. zorganizowanie w dniu 2 października 2023 roku konferencji online, dotyczącej upowszechnienia wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 90v ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  2. udział 3 osób (koordynatora i dwóch przedstawicieli zespołu merytorycznego każdego podmiotu WOKRO) w szkoleniach on-line oraz forum wymiany doświadczeń w zakresie zadań określonych w rozporządzeniu, w tym tworzenia planów i programów kompleksowego wsparcia oraz koordynacji działań;
  3. uaktualnienie poradnika metodycznego pt. „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i wsparcie rodzin”, opracowanego w 2021 r. w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2021/DWKI/80;
  4. broszury informacyjnej o założeniach WWR do wykorzystania w codziennej pracy przez nauczycieli.

Kompleksowe wsparcie dziecka i rodziny w Programie Za Życiem zakłada możliwość
międzysektorowego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodzin, rozumianego jako kompleksowe działania wspierające, skierowane do rodzin oczekujących narodzin lub wychowujących dziecko w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji spełniania obowiązku szkolnego.

Zapraszamy Państwa do rejestracji placówki i przedstawicieli do udziału w zadaniu oraz w konferencji on-line w dniu 2 października 2023 "Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczych".Konferencja adresowana jest do przedstawicieli WOKRO, kuratoriów oświaty, placówek oświatowych, zdrowia i pomocy społecznej, jednostek samorządów realizujących wsparcie na rzecz małego dziecka i rodziny.

Zaproszenie do udziału w Konferencji kierowane przez Panią Minister Marzenę Machałek- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki >>

Szczegółowe informacje:

Rejestracja podmiotów WOKRO do dnia 27.09.2023r.

https://konferencje.aps.edu.pl/wokro/

Kontakt: wokro@aps.edu.pl

W imieniu Zespołu
/-/ dr Radosław Piotrowicz

Zespół projektowy

  • Dr Radosław Piotrowicz
  • Dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS
  • Dr hab. Diana Aksamit, prof. APS
  • Dr Anna Mikler-Chwastek
  • Dr Grażyna Walczak

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 18-09-2023