Spotkanie ekspertów Centrum Koordynującego pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Aktualizacja: 03-07-2023

W dniu 22 czerwca w Akademii odbyło się spotkanie ekspertów Centrum Koordynującego pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą SCWEW”.

Było to jedno ze spotkań podsumowujących kończący się projekt POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19.

Spotkanie zostało zorganizowane przez dwoje nauczycieli akademickich APS, a jednocześnie ekspertów Centrum Koordynującego SCWEW: dr hab. Agnieszkę Olechowską, prof. APS i dr. Radosława Piotrowicza, jest jednym z kilku spotkań służących koordynacji działań podsumowujących pilotażową realizację projektu wprowadzenia do systemu oświaty różnorodnych form wspierania nauczycieli, którzy na co dzień pracują w grupach zróżnicowanych w szkołach ogólnodostępnych.

zdjęcie grupowe ze spotkania ekspertów

Przedmiotem dobiegającego końca projektu było „wypracowanie rozwiązań, służących wspieraniu pracy szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Działania wspierające pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami są początkiem uruchomienia odpowiedniego wsparcia w jednostce systemu oświaty” [ore.edu.pl>>].

Działania projektowe były realizowane przez placówki prowadzące kształcenie specjalne, przeważnie szkoły i przedszkola specjalne i miały postać różnorodnych form wspierających nauczycieli placówek oświatowych ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami.

Aktualnie dobiegający końca projekt jest jedynym i pierwszym tego typu projektem realizowanym w Polsce i skierowanym wprost do nauczycieli i rodziców uczniów uczęszczających do placówek ogólnodostępnych.
Aktualnie prowadzone są prace podsumowujące i zmierzające do przygotowania rekomendacji na przyszłość.

W ramach realizowanego od 2019 roku projektu funkcjonowały w Polsce 23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą realizując:

1. Działalność szkoleniowo-doradczą, która stanowiła główny przedmiot współpracy
SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi i ich wsparcie. Do tej grupy
należy zaliczyć:

 • konsultacje indywidualne i zbiorowe;
 • obserwacje wspierające/superwizje edukacyjne;
 • zajęcia otwarte prowadzone w szkole specjalnej oraz szkołach ogólnodostępnych;
 • warsztaty i szkolenia, prowadzone we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 • mentoring;
 • doraźne prowadzenie zajęć z zakresu wspierania dziecka/ucznia, których nie może zapewnić szkoła ogólnodostępna;
 • sieci współpracy i samokształcenia, prowadzone we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bibliotekami pedagogicznymi, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, prowadzoną we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologicznopedagogicznymi, bibliotekami pedagogicznymi, uczelniami;
 • rozwijanie kompetencji pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie doradztwa i konsultacji dla rodziców, a także działań interwencyjnych;
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych, stanowiących opisy dobrych praktyk, działań innowacyjnych, interesujących rozwiązań organizacyjnych, metodycznych w zakresie edukacji włączającej,
 • wsparcie szkół ogólnodostępnych w prowadzeniu kształcenia na odległość (forma hybrydowa, zdalna).

2. Działalność związaną z wyposażeniem dzieci/uczniów oraz osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym w sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dostosowane podręczniki lub dobór sprzętu:

 • gromadzenie informacji o potrzebie doposażenia i możliwościach wymiany dostosowanych podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – w porozumieniu z Centrum Koordynującym (CK);
 • dostosowywanie przez pracownika SCWEW materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do potrzeb edukacyjnych konkretnych dzieci/uczniów oraz instruktaż w tym zakresie dla nauczycieli przedszkoli i szkół
  ogólnodostępnych;
 • dobór, wypożyczanie sprzętu specjalistycznego oraz instruktaż w zakresie jego użytkowania.

3. Działalność informacyjna i promocyjna związana z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, np.:

 • przygotowanie materiałów stanowiących opisy dobrych praktyk, działań innowacyjnych, interesujących rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i promocyjnych;
 • organizacja konferencji;
 • organizacja sesji naukowych;
 • urządzanie dni otwartych;
 • prowadzenie strony internetowej, działania w mediach społecznościowych.

4. Współpraca z innymi partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji
i spójności działań (Model… 2021, oprac. A. Pietryka i in.).

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat projektu >>

Model Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą - okładka

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 03-07-2023