Konferencja "Sztuka Uczy, Pomaga"

Aktualizacja: 16-11-2023

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Art Teaching and Supporting / Sztuka Uczy, Pomaga, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2023 w Akademii.

Sztuka uczy – pomaga

Strona konferencji >>

Wyzwania współczesnego świata stawiają nas w obliczu stałej konieczności przypominania roli sztuki i upominania się o jej obecność w przestrzeni społecznej jako ważnego medium komunikacji, wyrażania siebie, spoiwa łączącego różnorodne środowiska, środka pozwalającego wybrzmieć niesłyszalnym.
Potrzebne jest przypomnienie i aktualizacja narzędzi i koncepcji edukacji artystycznej oraz wypracowanie nowych metod w nieustannie zmieniających się realiach. Stawiamy przed sobą zadanie opracowania i uprzystępnienia katalogu dobrych praktyk w zakresie sztuki i edukacji artystycznej.
Od wielu lat środowisko twórców i pedagogów artystycznych łączy wspólne przekonanie
o istotnej roli jaką powinna odgrywać sztuka w procesie wychowania i kształcenia. Podejmowane przez kolejne pokolenia działania lokujące nauczanie sztuki we właściwym dla niej miejscu nie przynoszą zadowalających efektów. Kolejny raz podejmujemy próbę konsolidacji środowiska twórców, pedagogów i uczestników działań artystycznych. Projekt zakłada współpracę rozmaitych środowisk, dla których sztuka i twórczość artystyczna są istotnymi nośnikami wartości.

Planowana konferencja Sztuka uczy – pomaga obejmuje trzy obszary:

  • edukację przez sztukę - edukację artystyczną związaną z zagadnieniami narzędzi i metod twórczych, dedykowaną twórczości artystycznej i warsztatowi sztuki z przygotowaniem do czynnej aktywności artystycznej,
  • edukację do sztuki - edukację i wychowanie dla sztuki obejmujące nauczanie o sztuce w szkole, w placówkach kultury oraz w środowiskach nieformalnych oraz misję przygotowania do odbioru sztuki i uczestnictwa w kulturze,
  • sztukę jako narzędzie zmiany społecznej - edukację wrażliwości społecznej, tworzenie narzędzi komunikacji i wspomagania rozwoju, zachowanie dobrostanu zawierające się w takich obszarach jak: świadomość kulturowa, kształtowanie świata wartości, projektowanie dedykowane osobom z niepełnosprawnością, arteterapia, uprzystępnienie narzędzi sztuki, holistyczna koncepcja poznania i doświadczania, wychowanie do postawy krytycznej.

W obliczu kryzysu obecności edukacji artystycznej w przestrzeni społecznej mamy świadomość potrzeby zachowania równowagi pomiędzy wymienionymi obszarami i konieczność wzajemnego wspierania się ich działań, aby mogły współistnieć z równą intensywnością. Przywołując autorytet Profesor Ireny Wojnar chcemy rozwinąć koncepcję doświadczania życia jako formy sztuki i doświadczania sztuki samej w sobie.

Program konferencji

Kliknij, aby zapoznać się z programem konferencji >>


PROJEKT FINANSOWANY Z FUNDUSZU DOSKONAŁA NAUKA PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI.
nr dnk/sp/550863/2022


Patronat Honorowy

J.M. Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Prezydenta m. st. Warszawy


Konferencja odbędzie się w Kampusie APS, ul. Szczęśliwicka 40.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 16-11-2023