Statut

Dziękujemy, że jesteś z nami! Rozwijajmy wspólnie Fundację im. Marii Grzegorzewskiej. Prosimy, przekaż nam 1,5% podatku. KRS 0000158713

Statut fundacji

 

Rozwijajmy wspólnie fundację im. Marii Grzegorzewskiej. Prosimy, przekaż nam swój 1.5% podatku. KRS 0000158713. Dokonując darowizny na konto 06 1020 1055 0000 9702 0115 5076 wesprzesz działalność fundacji

Prosimy o Wasz 1,5% podatku. KRS 0000158713

Zapraszamy również do wsparcia Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej, przekazując darowiznę na cele statutowe na numer konta w PKO Banku Polskim:

06 1020 1055 0000 9702 0115 5076

Dziękujemy!

 

Celem Fundacji jest zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i korzystania ze społecznych dóbr osobom i grupom osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z racji niepełnosprawności, ubóstwa, uzależnień, narodowości, religii lub przynależności do innych środowisk defaworyzowanych, polegające na:

 • wzbogacaniu i ulepszaniu oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz poprawy form organizacyjnych placówek oświatowych, w kierunku tworzenia możliwie najmniej restrykcyjnych środowisk edukacyjnych dla tych grup,
 • zwiększeniu dostępu do sfery kultury dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 • zapewnianiu dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym marginalizacja i wykluczenie społecznym warunków zdrowego rozwoju fizycznego, a w sytuacji doświadczenia deficytów zdrowotnych – dostępu do stosownych form leczenia i rehabilitacji,
 • zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak uzależnienia i przemoc wśród dzieci i młodzieży,
 • kształtowaniu społecznych postaw wobec zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem grup społecznych oraz wspieranie działań na ich rzecz ze strony różnych społeczności i środowisk(m.in. szkolnych sąsiedzkich, lokalnych, religijnych, sportowych artystycznych).

 

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

 • upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie edukacji i wychowania, a także inicjowanie i wspieranie nowych rozwiązań,
 • zapewnienie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i finansowego różnego typu instytucjom oświatowym, wychowawczym i kulturalnym,
 • organizowanie konsultacji, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i innych form dokształcania, skierowanych do osób dorosłych dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją oraz jej rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i trenerów,
 • organizowanie imprez  kulturalnych, sportowych i  rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, grup rówieśniczych i społeczności lokalnych,
 • promocję zdrowego stylu życia (m.in. popularyzacja sportu, właściwych nawyków żywieniowych, profilaktyki zdrowotnej)w szczególnie w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem,
 • organizowanie lub finansowanie form rehabilitacji i leczenia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością,
 • fundowanie stypendiów, udzielanie zapomóg bezzwrotnych, nieoprocentowanych pożyczek oraz pomocy rzeczowej młodzieży, dzieciom i osobom dorosłym, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem,
 • realizację programów i projektów mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym, takimi jak uzależnienia i przemoc wśród dzieci i młodzieży.