Marek Michalak

Honorowy Członek Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół APS od roku 2016.

Marek Michalak – urodził się 27 lipca 1971 r. w Świdnicy. W 1997 r. uzyskał tytuł licencjata w zakresie pedagogiki specjalnej (wieloprofilowe usprawnianie dzieci) w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, zaś w 2005 r. na tej samej uczelni – tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej. Ponadto ukończył studia podyplomowe na dwóch kierunkach – socjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy (2005) i organizacja pomocy społecznej w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu (2007). Brał udział w wielu szkoleniach i seminariach dotyczących pomocy społecznej, pracy z dzieckiem i rodziną oraz zarządzania.

Od 1987 roku pracuje na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących społecznego wsparcia w kraju i za granicą. W latach 1987-90 był przewodniczącym Koła Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy. Od 1990 do 2008 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy. W latach 1994-2007 pracował na stanowisku dyrektora i wychowawcy Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. W latach 2007-2008 był prezesem Fundacji SERCE – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. Był członkiem-założycielem, następnie członkiem Rady Programowej Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Praw Dziecka z siedzibą w Krakowie. W latach 2003-07 był członkiem Opiniodawczo-Doradczej Rady Organizacji Pozarządowych przy Rzeczniku Praw Dziecka. Od 1996 roku należy do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu – w latach 2003-07 pełnił funkcję Wicekanclerza, a od 19 stycznia 2007 r. kieruje tą organizacją jako Kanclerz.

Jest autorem programu „Centrum Przyjaźni Dziecięcej” wspomagającego dziecko i rodzinę, który otrzymał wiele nagród i rekomendacji. W latach 1993-2008 był kierownikiem muzycznego Zespołu Dziecięcego „SERDUSZKA” skupiającego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W 1993 r. zainicjował w Świdnicy akcję „Czerwiec Miesiącem Dziecka”, która jest realizowana w innych miastach w Polsce i na Litwie. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowej akcji charytatywnej „Polscy Artyści Plastycy – Dzieciom”. Kierowane przez niego organizacje były wielokrotnie nagradzane m.in. przez Fundację Batorego i Bankers Trust z Nowego Jorku, Ministra Pracy i Polityki Społecznej czy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

23 lipca 2008 r. został wybrany przez Sejm RP na urząd Rzecznika Praw Dziecka, 24 lipca 2008 roku jego wybór potwierdził Senat RP, a 25 lipca złożył uroczyste ślubowanie. Powołał Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego i społeczną radę doradców oraz uruchomił bezpłatną ogólnopolską linię Dziecięcego Telefonu Zaufania. Z jego inicjatywy m.in. wprowadzono zakaz stosowania przemocy w stosunkach między rodzicami (opiekunami) i dziećmi oraz liczne zmiany do Kodeksu karnego chroniące dziecko przed wykorzystywaniem seksualnym i innymi formami przemocy. Ponadto uregulowano kompleksowo system pomocy dzieciom i rodzinie, uchwalając ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzięki jego wysiłkom Polska ratyfikowała Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2012). Był inicjatorem ogłoszenia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, koordynował jego obchody, jak również zorganizował w Warszawie Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka.

W październiku 2011 r. został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka – European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), organizacji zrzeszającej niezależne instytucje czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach naszego kontynentu. Po rocznej kadencji przekazał przewodnictwo Rzecznikowi Praw Dziecka z Cypru i aktualnie sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego organizacji. W 2013 roku  Marek Michalak opuścił Zarząd Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC po 3 latach aktywności (jako przewodniczący i jako wiceprzewodniczący organizacji). Polski RPD skutecznie kierował zainteresowanie ENOC na potrzeby dzieci - ofiar wojny w Syrii, rozszerzenie działań o kolejne kraje, gdzie stworzono rzecznikostwo na rzecz dzieci (Estonia, Francja, Włochy, Estonia, Bułgaria, Ukraina), wykonanie analiz międzynarodowych nt. opieki instytucjonalnej nad dziećmi, czy dostępności wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dla dzieci. Podczas prezydencji polskiego Rzecznika Praw Dziecka rozpowszechniono w krajach członkowskich ideę pedagogiki Janusza Korczaka.

Za swoją pracę otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Order Uśmiechu (1994), statuetkę i nagrodę TVP „Zwyczajni-Niezwyczajni” (1997), Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (1997). W 2003 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

We wrześniu 2013 r. zaczął sprawować drugą kadencję jako Rzecznik Praw Dziecka.

Uchwałą nr 148/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. został powołany w skład pierwszej Rady Uczelni APS.

Jego żona jest pedagogiem-plastykiem. Mają dwoje dzieci – Julię (ur. 2002) i Miłosza (ur. 2008).

 

źródło: https://brpd.gov.pl/biogram