Adam Stanisław Frączek

Polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przez trzy kadencje urodził się 1 listopada 1935 w Podegrodziu, zmarł 18 października 2020 r.

Karierę akademicką realizował na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii MZ (równolegle), Instytucie Psychologii PAN, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS). Aktualnie: emerytowany profesor zwyczajny – kontraktowy nauczyciel akademicki w APS i UW, kurator Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka w APS, kierownik Zespołu Badań nad Socjalizacją i Agresją Instytut. Psychologii Stosowanej, APS. Obył staże i wizyty naukowe oraz prowadził zajęcia jako profesor wizytujący na uczelniach zagranicznych (.m.in. University of California, Los Angeles, USA; University of Illinois, USA; University of Michigan, Ann Arbor, (USA); University Enschede, Holandia; Universitaat Saarlandes, Saarbrucken, Niemcy).

Aktywność naukową koncentruje na problematyce rozwoju społecznego dzieci i młodzieży, zwłaszcza formowaniu się i funkcjonowaniu psychologicznych mechanizmów agresji interpersonalnej oraz kwestiom psychologicznej teorii gotowości do agresji. Sformułował koncepcję form gotowości do agresji interpersonalnej i przygotował (ze współpracownikami) narzędzie diagnostyczne gotowości do agresji (Inwentarz Gotowości do Agresji Interpersonalnej (IGAI), aktualnie wykorzystywane w międzykulturowych badaniach porównawczych. Kierował bądź współ. łącznie10 programami badawczymi, w tym o charakterze międzynarodowym, wspieranymi przez granty także z instytucji poza Polską (m.in. program „Childhood TV Violence Viewing and Adult Aggression”, National Institute of Mental Health, USA).

Działalność organizacyjna w nauce obejmuje m.in. : -w l. 1991/2 -1993/4 (jedna kadencja) i 2001/2 – 2007/8 (dwie kadencje) rektor Uczelni (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), l. 1982/89- Z-ca Kierownika Zakładu (Instytutu) Psychologii PAN; od r. 1971 członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN; - od r. 1991

Należy do wielu międzynarodowych i polskich stowarzyszeń naukowych i organizacji (m.in. Int. Society for Research on Aggression - w l. 1991-1993 przewodniczący; European Association of Social Psychology i in.) Przez wiele lat członek komitetów redakcyjnych czasopism (m.in.„ Aggressive Behavior”; „Polish Psychological Bulletin”, „Studia Psychologiczne” „Chowanna”).

Uczestniczy społecznie w działalności organizacji pozarządowych, m.in.- przewodniczy Radzie Programowej Fundacji im. Jana Amosa Komeńskiego, należy do rad Fundacji Wspólna Droga oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony dla Warszawy, Medalem Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej; - wielokrotnie wyróżniony za osiągnięcia naukowe i działalność organizacyjną na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego.

źródło: Sylwetka naukowa – Adam S. Frączek