Kadra

Dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS. Kierowniczka Katedry Pedagogiki Społecznej. Z wykształcenia pedagog opiekuńczo-wychowawczy (UwB, UW). Prowadzi samodzielne badania naukowe z zakresu relacji interpersonalnych w szkole oraz refleksyjności dostrzegając w tej kategorii największy potencjał edukacyjny człowieka. Tutorka akademicka. Prowadzi zajęcia z zakresu: problemów społecznych, kultury szkoły, pedagogiki społecznej, edukacji refleksyjnej. Pracowała jako pedagog szkolny.

Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS.  Kieruje Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka. Z wykształcenia socjolog (UG), doktor nauk politycznych (UG), z habilitacją w dyscyplinie pedagogika (APS). Bada zagadnienia z obszaru nauk społecznych dot. nierówności, inkluzji, praw człowieka, praw dziecka.

Dr hab. Michał Kwiatkowski, prof. APS. Kieruje studiami doktoranckimi. Jest członkiem Sekcja Andragogiki PAN. Z wykształcenia psycholog, doktor nauk humanistycznych, z habilitacją w dyscyplinie pedagogika. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  zagadnień: wymiany międzypokoleniowej, poradnictwa zawodowego, motywów wyboru kierunku studiów, absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy.

Dr Krystyna Heland-Kurzak. Prowadzi badania z obszaru pedagogiki społecznej skoncentrowane na instytucjonalnych formach opieki nad małym dzieckiem i pomocą rodzinie. Jej zainteresowania naukowe również dotyczą zagadnień związanych z dziecięcą duchowością.

dr Katarzyna Szostakowska – Jej zainteresowania naukowe dotyczą gerontologii społecznej i pracy socjalnej, a w szczególności rodziny człowieka starego w kontekście różnych wymiarów sprawowania nad nim opieki oraz przekazu międzygeneracyjnego. Ukończyła kurs Mistrzowie Dydaktyki w Gandawie. Prowadzi zajęcia z zakresu: pracy socjalnej, opieki zastępczej oraz gerontologii. Poza tym jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych –  Zarządzanie w systemie oświaty.

Dr Marta Wiatr – pedagog społeczny (UW); prowadzi badania naukowe nad przemianami rodziny oraz zmianą szkoły –  w perspektywie społeczno-pedagogicznej. Jej zainteresowania dotyczą przemian współczesnego rodzicielstwa, dynamiki środowiska rodzinnego oraz środowiska szkolnego, a także społecznego wymiaru niepełnosprawności i wsparcia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Prowadzi zajęcia z pedagogiki społecznej, teorii rodziny, partnerstwa rodziny i szkoły, diagnozy środowiskowej.

Dr Anna Górka-Strzałkowska. Jej zainteresowania naukowe dotyczą dziecka, dzieciństwa, praw dziecka w szkole, pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole. Prowadzi zajęcia z zakresu: metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, dziecka i dzieciństwa. Pracuje jako pedagog szkolny w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

dr Marta Kulesza –  pedagog, psycholog, psychoterapeuta, coach rodzinny. Zainteresowania badawcze: modele wsparcia psychopedagogicznego oparte na koncepcji zasobów, pedagogiczne i psychologiczne oddziaływania hipoterapii (heilpädagogisches Reiten). Od ponad 15 lat pracuje z osobami w kryzysie w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.

Dr Monika Czyżewska: politolożka (UW), naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z dobrostanem dziecka i edukacją – rolą pracowników szkoły w zapobieganiu krzywdzeniu dzieci, tutoringiem i ocenianiem wspierającym proces uczenia się. W przeszłości pracowała w prawnoczłowieczych organizacjach pozarządowych w projektach na rzecz zapobiegania przemocy. Prowadzi zajęcia związane m.in. z polityką społeczną, kulturą szkoły i rodzinami dysfunkcyjnymi.

Dr Jarosław Korczak. Adiunkt. Absolwent Pedagogiki (Uniwersytet Warszawski, 2006), doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2014). Jego zainteresowania naukowe dotyczą internacjonalizacji uczelni wyższych, edukacji w środowisku wielokulturowym, migracji edukacyjnych oraz systemu edukacyjnego Australii.  Prowadzi zajęcia z  dydaktyki, pedagogiki porównawczej i podstaw pedagogiki.

Dr Błażej Przybylski. Jest członkiem zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN. Prowadzi zajęcia m.in. z socjologii edukacji oraz pedagogiki młodzieży. Jego zainteresowania naukowe i badawcze oscylują wokół problematyki młodzieży, jej orientacji światopoglądowych, zaangażowania politycznego, aspiracji i planów oraz społecznych uwarunkowań kształcenia. 

Dr Edyta Zawadzka. Adiunkt. Absolwentka Pedagogiki rewalidacyjnej (Uniwersytet Łódzki, 2010) oraz Pedagogiki społecznej w zakresie pracy opiekuńczo i socjalno-wychowawczej (Uniwersytet Łódzki, 2011), doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2016). Jej zainteresowania naukowe dotyczą dyskursów edukacyjnych, pedagogizacji życia społecznego i codziennego, wychowania rodzinnego (zwłaszcza w aspekcie jego celów), internacjonalizacji studiów na kierunkach społecznych oraz edukacji spersonalizowanej. Tutorka akademicka włączająca w praktykę tutorską elementy coachingu.