dr hab. Franciszek Szlosek, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedeutologii


Kontakt

E-mail: fszlosek[at]aps.edu.pl


Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  • 1997 r. – habilitacja z pedagogiki pracy w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Oświaty Zawodowej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie
  • 1984 r. – doktorat z pedeutologii w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie (Studia Doktorskie przy IBP)
  • 1974 r. – mgr inż. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej

   

  Zainteresowania naukowe

  • pedeutologia,
  • pedagogika pracy,
  • dydaktyka

   

  Najważniejsze publikacje

  Autor ponad 400 artykułów i raportów z badań naukowych, a także autor oraz redaktor naukowy m.in. następujących monografii:

  • Redakcja 15 tomów z cyklu Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu) wydanych w latach 2002 – 2016, a obejmujących różne zagadnienia metodologiczne
  • Redakcja 4 tomów z cyklu Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli wydanych w latach 1995 – 2000, przez Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej
  • Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. Akademia Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2015
  • Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie – na tle przemian (współautorstwo). Akademia Pedagogiki Specjalnej i Instytut Technologii Eksploatacji – PIB. Warszawa – Radom 2008
  • Psychologiczne i dydaktyczne aspekty kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych. Biuro Kształcenia i Doskonalenia Kadr PKP. Warszawa 1999
  • Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego (współautorstwo). Instytut Technologii Eksploatacji. Radom 1997
  • Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. Wydział Nauczycielski Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. K. Pułaskiego. Radom 1995 i 1998
  • Psychologiczne i pedagogiczne wyznaczniki procesu kształcenia zawodowego. Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Warszawa 1990
  • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wybranych krajach świata. Instytut Kształcenia Nauczycieli. Warszawa 1989
  • Kształcenie i doskonalenia nauczycieli w Czechosłowacji. Instytut Kształcenia Nauczycieli. Warszawa 1988
  • Przygotowanie a praca nauczycieli przedmiotów zawodowych. Instytut Kształcenia Nauczycieli. Warszawa 1987

   

  Projekty badawcze

  • Badanie nt. Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt oznaczony symbolem I.P.20 był realizowany w latach 2014 – 2016. Funkcja: Kierownik projektu.
  • Badanie nt. Współpraca szkoły z rodzicami/opiekunami. Badania przeprowadzono w ramach projektu: Mazowieckie Centra Talentu i Kariery. Priorytet IX: Działanie 9.1. Funkcja: Kierownik zadania.
  • Badanie nt. Sylwetka nauczyciela liceum technicznego. Kierownik projektu.
  • Badania nt. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotów mechanicznych realizowany w ramach CPBP 08.17 w latach 1985 – 1989. Kierownik zadania.

   

  Współpraca międzynarodowa

  • Współpraca z Berufsförderunginstitut z Wiednia – od 1990 roku w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.
  • Ścisła współpraca z Ukrainą, zwłaszcza z Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy. W ramach tej współpracy zostały zrealizowane m.in. następujące zadania:
    • Zorganizowano 6 forów naukowych, w których udział wzięli wybitni polscy i ukraińscy pedagodzy. Fora te są organizowane co 2 lata na przemian w Polsce i Ukrainie.
    • Przetłumaczono książki Czesława Kupisiewicza, Tadeusza Nowackiego i Tadeusza Lewowickiego na język ukraiński, Wasyla Kremienia, Iwana Zjaziuna (tłumaczenie F. Szlosek) oraz Wiktora Andruszczenki na język polski.
    • Wydano 15 tomów rocznika polsko – ukraińskiego pt. „Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia” pod red. T. Lewowickiego i J. Wilsz oraz I. Zjaziuna i N. Nyczkało (1999 – 2014)
    • Rozpoczęto w 2015 roku nową edycję rocznika polsko – ukraińskiego pt. „Kształcenie zawodowe i ustawiczne” pod red. Adama Solaka (red. naczelny) i Nelli G. Nyczkało (z-ca red. naczelnego).
    • Wydano książkę pt. „Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie – na tle przemian" autorstwa N. Nyczkało i F. Szloska. Warszawa – Radom 2008.
    • Zorganizowano ponad 30 konferencji w których głównymi uczestnikami byli pedagodzy z obydwu krajów.
    • 6-ciu polskich profesorów zostało członkami zwyczajnymi Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.
    • 4-ch polskich profesorów uzyskało doktoraty honoris causa Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych.

   

  Pełnione funkcje

  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ursusie (1978 – 1986)
  • Redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma „Szkoła Zawodowa” w latach 1988 – 1991
  • Kierownik Zakładu Przedmiotów Zawodowych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (1985 – 1990). Głównym zadaniem tego Zakładu była koordynacja doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w skali całego kraju.
  • Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania (1997 – 2000).
  • Rektor Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy (2002 – 2003).
  • Z-ca dyrektora Instytutu Pedagogiki w Akademii Podlaskiej (2002 – 2005).
  • Dyrektor Instytutu Pedagogiki w Akademii Pedagogiki (od 2005 roku do chwili obecnej)

  • Członek Prezydium, Z-ca przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
  • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Pedagogika Pracy w latach 1993 – 2011.
  • Członek Rady Naukowej czasopisma Edukacja Ustawiczna Dorosłych (od 2015 roku do chwili obecnej).
  • Członek Rady naukowej polsko – ukraińskiego rocznika naukowego pt. Edukacja Zawodowa i Ustawiczna
  • Członek Rady redakcyjnej czasopisma ukraińskiego pt. Poriwniwalna Pedagogika („Pedagogika porównawcza”) od 2012 roku do chwili obecnej.
  • Członek Rady Naukowej czasopisma ukraińskiego pt. Profisjonalna Oswita (Edukacja Zawodowa) od 1999 roku do chwili obecnej.
  • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma ukraińskiego pt. Estetyka i Etyka od 2015 roku do chwili obecnej.
  • Członek zwyczajny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy – od 1999 roku.
  • Tłumacz książek ukraińskich autorstwa Wasyla Kremienia (Filozofia antropocentryzmu w edukacyjnej przestrzeni), Iwana Zjaziuna (Mistrzostwa pedagogiczne) oraz Nelli Nyczkało (Kształcenie zawodowe i pedagogiczne).
  • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej – w latach 1999 – 2014.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

   

  Zainteresowania

  • Historia Beskidu Śląskiego
  • Historia Olimpizmu

fotografia osoby Franciszek Szlosek