Procedura postępowań habilitacyjnych

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO


Od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) stopień doktora habilitowanego jest nadawany w drodze postępowania wszczętego na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej. 

Wniosek o wszczęcie postępowania sporządza się zgodnie z wymaganiami art. 220 ust. 2 ww. Ustawy i przedkłada wraz z załącznikami w Radzie Doskonałości Naukowej.

  • Wniosek wraz z załącznikami przedkłada się w RDN w formie papierowej (co najmniej 1 egzemplarz) i w formie elektronicznej (na dwóch elektronicznych nośnikach danych „pendrive”).

Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Zaleca się, aby poza dokumentem wskazanym w pkt. 2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Załączniki do wniosku wymagają podpisu habilitanta.


Do postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ


Zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, dla których podmiotem habilitującym jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  określa Regulamin wprowadzony Uchwałą Nr 595/2023  Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 28 czerwca 2023 r. (z późniejszymi  zmianami) KLIKNIJ I POBIERZ UCHWAŁĘ;

 

 

§ 27 [Podstawowe regulacje]


1. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:

1) posiada stopień doktora;

2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny
wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, w tym co najmniej:

a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku
opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt
2 lit. a ustawy, lub

b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w
czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie
były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub

c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne,
technologiczne lub artystyczne.

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej
niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności
zagranicznej.

2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli
opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej
się o stopień doktora habilitowanego.

3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

 

§ 28 [Wszczęcie postępowania habilitacyjnego]


1. Postępowanie habilitacyjne rozpoczyna się na wniosek osoby, która posiada stopień
doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące
znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej, jak również wykazuje się
istotną aktywnością naukową (dalej, również: Habilitant).

2. Osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego, składa wniosek o wszczęcie
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego za pośrednictwem RDN
do podmiotu wskazanego we wniosku.

3. Wniosek obejmuje:


1) wniosek przewodni (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR WNIOSKU);

2) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;

3) wskazanie dziedziny i dyscypliny, w której habilitant ubiega się o stopień
doktora habilitowanego;

4) dane wnioskodawcy (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR WNIOSKU);

5) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

6) autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności
naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji
naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami
dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności
dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku
prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej (KLIKNIJ, I POBIERZ WZÓR WNIOSKU);

7) wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w
rozwój określonej dyscypliny (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR WNIOSKU);

8) informację o recenzentach wydawniczych dorobku kandydata.

4. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego dołącza do wniosku
określonego w ust. 3 informację o wszczęciu i przebiegu postępowania habilitacyjnego
lub postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, jeżeli uprzednio ubiegała
się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w tej samej dziedzinie nauki lub dyscyplinie
naukowej (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR) - Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać informację o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat ubiegał się o habilitację oraz o przebiegu i wyniku tego postępowania/ przewodu (rodzaj uchwały, w tym umorzenie).

5. W przypadku, gdy osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 219 ust. 1, pkt 2 Ustawy,
stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku
o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów
określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca
zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające
jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech
pozostałych współautorów Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia
w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku
na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA).

6. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego wraz z załącznikami, jeżeli zostały dołączone, składa się w formie
papierowej oraz elektronicznej zapisanej na informatycznym nośniku danych.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 może być złożony do RDN za pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. W tym przypadku wniosek powinien być
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 może być także złożony osobiście w siedzibie RDN lub
za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej. W takich przypadkach powinien
mieć postać papierową, opatrzoną podpisem własnoręcznym. Do wniosku należy załączyć
2 elektroniczne nośniki danych zawierające pliki stanowiące dokumenty oraz
zeskanowany wniosek przewodni. Pliki dotyczące wniosku powinny być podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

9. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku przez RDN Akademii, która
przeprowadza dalsze postępowanie.

10. Dodatkowo osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przedkłada
podmiotowi habilitującemu poświadczenie jednostki macierzystej lub oświadczeniem
habilitanta o pokryciu kosztów przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego (dotyczy pracowników spoza APS) (KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR).


§ 29 [Etap wstępny postępowania]


1. RDN dokonuje oceny formalnej wniosku oraz przekazuje go podmiotowi habilitującemu w
terminie 4 tygodni od dnia jego otrzymania.

2. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego podmiot habilitujący:

1) może wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego i poinformować RDN o wyrażeniu zgody;

2) może nie wyrazić zgodny na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 jest terminem zawitym. Oznacza to, że po jego
bezskutecznym upływie podmiot habilitujący nie może odmówić wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania.

4. W przypadku skutecznej odmowy, RDN wyznacza inny podmiot, który jest zobowiązany
przeprowadzić postępowanie.

 

§ 30 [Zespół Doradczy ds. Postępowań Habilitacyjnych]

 

1. Podmiot habilitujący, po otrzymaniu dokumentów z RDN kieruje je do Zespołu Doradczego
ds. Postępowań Habilitacyjnych, powoływanego przez Senat.

2. Zespół Doradczy ds. Postępowań Habilitacyjnych, po rozpatrzeniu wniosku, rekomenduje
Senatowi wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania bądź odmowę wyrażenia
zgody.

3. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego podmiot habilitujący informuje RDN, w celu wyznaczenia innej jednostki
organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania z zachowaniem terminu wskazanego w
§ 29 ust. 2.

4. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego podmiot
habilitujący informuje RDN, w celu wyznaczenia czterech członków komisji habilitacyjnej w
tym przewodniczącego i trzech recenzentów, z zachowaniem terminu wskazanego w § 29
ust. 2.

5. Po otrzymaniu informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN,
Zespół Doradczy ds. Postępowań Habilitacyjnych rekomenduje Senatowi powołanie trzech
członków do Komisji Habilitacyjnej, w tym sekretarza i członka będących pracownikami
podmiotu habilitującego oraz recenzenta niebędącego pracownikiem podmiotu
habilitującego.

6. Protokoły podjęte przez Zespół Doradczy ds. Postępowań Habilitacyjnych podpisuje
odpowiednio Przewodniczący Zespołu.

 

§ 31 [Powołanie, skład i zadania Komisji Habilitacyjnej]

 

1. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji
habilitacyjnej w tym przewodniczącego i 3 recenzentów spośród osób posiadających tytuł
profesora i/lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz aktualny dorobek naukowy
lub artystyczny i uznaną renomę w tym międzynarodową nie będących pracownikami
podmiotu habilitującego ani Uczelni, Instytutu PAN, Instytutu badawczego, albo instytutu
międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegającego się o stopień doktora
habilitowanego.

2. Podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach
Komisji Habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną w składzie
ustalonym w ust. 3.

3. Komisja Habilitacyjna składa się z:

1) 4 członków wyznaczonych przez RDN, w tym przewodniczącego Komisji
Habilitacyjnej i trzech recenzentów;

2) 3 członków wyznaczonych przez podmiot habilitujący:

a) 2 członków posiadających posiadający tytuł profesora i/lub stopień naukowy
doktora habilitowanego, zatrudnionych w podmiocie habilitującym, w tym
sekretarza;

b) recenzenta posiadającego tytuł profesora i/lub stopień naukowy doktora
habilitowanego oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną
renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem podmiotu
habilitującego.

4. W skład Komisji Habilitacyjnej nie może być powołana osoba, w stosunku do której
zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

5. Do zadań Komisji Habilitacyjnej należy:

1) Zadania przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej:

a) organizacja w porozumieniu z sekretarzem prac Komisji Habilitacyjnej;

b) zwoływanie posiedzeń Komisji Habilitacyjnej i przewodniczenie;

c) nadzór nad przebiegiem dyskusji podczas posiedzeń Komisji Habilitacyjnej;

d) nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania;

e) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Habilitacyjnej, w kolokwium
habilitacyjnym, dyskusji i głosowaniu.

2) Zadania sekretarza Komisji Habilitacyjnej:

a) ścisła współpraca z Przewodniczącym Komisji Habilitacyjnej, Prorektorem ds.
Nauki oraz Biurem ds. Obsługi Procedur Awansowych;

b) organizacja prac Komisji w porozumieniu z przewodniczącym Komisji
Habilitacyjnej oraz organizacja kolokwium habilitacyjnego;

c) pośredniczenie w kontakcie i wymianie informacji pomiędzy członkami Komisji,
a także podmiotem habilitującym;

d) nadzorowanie sprawnego przebiegu dokumentacji między członkami Komisji;

e) nadzorowanie terminowego nadsyłania recenzji;

f) zapewnienie technicznej obsługi czynności podejmowanych przez Komisję i
posiedzeń, także w sposób, o którym mowa w art. 221 ust. 9a Ustawy;

g) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji, kolokwium habilitacyjnym, dyskusji i
głosowaniu;

h) sporządzenie uchwały Komisji Habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem w
porozumieniu z Przewodniczącym ww. Komisji;

i) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji i przedstawienie go do akceptacji
Komisji;

j) przekazanie Prorektorowi ds. Nauki za pośrednictwem Biura ds. Obsługi
Procedur Awansowych końcowej uchwały Komisji Habilitacyjnej z
uzasadnieniem, a także wszystkich recenzji, opinii, protokołu z posiedzenia
Komisji i przebiegu kolokwium habilitacyjnego oraz wyników głosowania w celu
podjęcia uchwały przez Senat.


3) Zadania recenzenta Komisji Habilitacyjnej:

a) sporządzenie jednoznacznej, uzasadnionej oceny czy osiągnięcia naukowe
osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają
wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy;

b) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Habilitacyjnej, kolokwium
habilitacyjnym, dyskusji i głosowaniu.

4) Zadania członka Komisji Habilitacyjnej:

a) sporządzenie obiektywnej opinii czy cały dorobek naukowy uzasadnia nadanie
stopnia doktora habilitowanego;

b) uczestniczenie posiedzeniach Komisji Habilitacyjnej, kolokwium habilitacyjnym,
dyskusji i głosowaniu.

6. Po podjęciu Uchwały Senatu o wyznaczeniu Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o
nadanie stopnia doktora habilitowanego, Habilitant zobowiązany jest do złożenia 8
egzemplarzy pełnej dokumentacji w postępowaniu w postaci papierowej, opatrzonej
podpisem własnoręcznym oraz na urządzeniu pamięciowym USB (pendrive), zawierającej
pliki stanowiące dokumentację tożsamą z dokumentacją papierową oraz zeskanowany
wniosek przewodni, w formacie pdf.

7. Podmiot habilitujący wypełniając obowiązek, o którym mowa w ust. 2, przekazuje
dokumentację habilitanta w wersji papierowej i elektronicznej do wszystkich członków
Komisji Habilitacyjnej.

8. Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki
przygotowuje pismo przewodnie umowy i rachunki dla członków Komisji Habilitacyjnej
oraz sprawuje nadzór nad wysyłką dokumentacji członkom Komisji Habilitacyjnej.

 

§ 32 [Wymagania stawiane recenzentowi, przygotowanie i złożenie recenzji]

 

1. Recenzentem, o którym mowa w § 31 ust. 3 pkt. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. b i może być osoba
niespełniająca warunków określonych art. 221 ust. 6 Ustawy, która jest pracownikiem
zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli RDN lub podmiot habilitujący uzna, że
osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami
osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.

2. Recenzentem, o którym mowa w § 31 ust. 3 pkt. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. b nie może zostać
osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu, o którym
mowa w 221 ust. 7 Ustawy.

3. Recenzent przygotowuje recenzję w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia wniosku o
wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zgodnie z
art. 221 ust. 8 Ustawy.

4. Recenzja zawiera:

1) szczegółowo uzasadnioną ocenę czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o
stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219
ust. 1 pkt 2 Ustawy;

2) jednoznaczną, pozytywną albo negatywną konkluzję oceny.

5. Recenzent składa recenzję Przewodniczącemu Komisji Habilitacyjnej:

1) w formie papierowej (opatrzonej własnoręcznym podpisem) wraz z jej kopią w
postaci elektronicznej, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

6. W przypadku przekroczenia terminu sporządzenia recenzji i niezależnie od konsekwencji,
o których mowa w art. 221 ust. 7 Ustawy, Prorektor ds. Nauki z upoważnienia Rektora
wzywa recenzenta do niezwłocznego dostarczenia recenzji, pod rygorem wypowiedzenia
zawartej z nim umowy z winy recenzenta.

7. Prorektor ds. Nauki z upoważnienia Rektora może zwrócić się o uzupełnienie recenzji, w
przypadku, gdy:

1) oceny w recenzji pozbawione są uzasadnienia;

2) recenzja nie zawiera jednoznacznej konkluzji o spełnieniu wymogów ustawowych;

3) z treści wynikają uwagi negatywne, a konkluzja jest pozytywna;

4) recenzent pomija w ocenie wykaz osiągnięć naukowych habilitanta.


§ 33 [Publiczne kolokwium habilitacyjne]


1. Kolokwium habilitacyjne odbywa się na posiedzeniu Komisji Habilitacyjnej.

2. Kolokwium habilitacyjnego nie przeprowadza się, jeżeli co najmniej 2 recenzje są
negatywne.

3. Komisja Habilitacyjna przeprowadza kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć
naukowych albo artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego.

4. Kolokwium habilitacyjne ma charakter publiczny, z wyłączeniem przypadków
wskazanych w Ustawie (w szczególności z wyłączeniem kolokwium w zakresie osiągnięć,
o których mowa w art. 219 ust. 3 Ustawy).

5. Przeprowadzenie kolokwium, o którym mowa w ust. 4 wymaga podjęcia przez Komisję
Habilitacyjną uchwały o przeprowadzeniu kolokwium, wskazującej termin, miejsce i
sposób przeprowadzenia kolokwium.

6. Komisja habilitacyjna powiadamia habilitanta o terminie, miejscu i sposobie
przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego co najmniej 14 dni przed wyznaczonym
terminem przeprowadzenia kolokwium.

7. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przedstawia podczas
kolokwium osiągnięcia naukowe, w szczególności w formie zaprezentowania wybranego
problemu badawczego, wchodzącego w zakres osiągnięć. W trakcie dyskusji z członkami
Komisji Habilitacyjnej, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
udziela odpowiedzi na zadane przez członków komisji pytania.

8. Komisja Habilitacyjna działa w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej jako jednostki prowadzącej dane postępowanie habilitacyjne.

9. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu
habilitującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w
szczególności:

1) transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy
kolokwium mogą wypowiadać się w jego toku;
- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

10. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, w tym kolokwium habilitacyjne może odbywać się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających prowadzenie obrad na
odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, chyba że
Habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą zawierającą opinię
w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w trybie
tajnym.

11. Komisja Habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż 6 osób,
przy czym dla ważnego podjęcia uchwał jest konieczny udział przewodniczącego i
sekretarza.

12. Uchwały, o których mowa w ust. 11 podejmowane są bezwzględną większością głosów.

13. Komisja Habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego w głosowaniu jawnym. Na wniosek osoby ubiegającej się o
stopień komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym. Opinia nie może być
pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne.

14. Uchwały i protokoły podjęte przez Komisję Habilitacyjną podpisuje odpowiednio
Przewodniczący Komisji.

15. Komisja Habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje
podmiotowi habilitującemu uchwałę, o której mowa w ust. 13 wraz z uzasadnieniem i
dokumentacją w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

16. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 13 Senat w terminie miesiąca od dnia jej
otrzymania nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. Senat
odmawia nadania stopnia w przypadku, gdy opinia jest negatywna.

17. Do głosowania nad uchwałą o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego są uprawnieni członkowie Senatu będący profesorami lub profesorami
uczelni. Uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby tych członków.

 

§ 34 [Upublicznienie informacji o postępowaniu]

 

1. Podmiot habilitujący udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej również: BIP) na
stronie podmiotowej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

1) wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego;

2) informację o składzie komisji habilitacyjnej;

3) recenzje;

4) informację o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia kolokwium
habilitacyjnego;

5) uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem;

6) uchwałę senatu o nadaniu stopnia albo o odmowie jego nadania.

2. Informację o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego, o
której mowa w ust. 1 pkt 4, podmiot habilitujący udostępnia nie później niż w terminie 10
dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego.

3. Wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie
komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w
Systemie POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy.

 

§ 35 [Uprawnienia Habilitanta]

 

1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, na
którego wniosek zostało wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego, przysługuje na jego wniosek zwolnienie od pracy na uczestnictwo w
kolokwium habilitacyjnym.

2. Za okres zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za
urlop wypoczynkowy.

 

§ 36 [Wycofanie wniosku habilitanta]


1. W przypadku wycofania wniosku po powołaniu komisji habilitacyjnej:

1) ten sam wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego w innym podmiocie habilitującym;

2) wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
przez okres 2 lat.

§ 37 [Odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego]


1. Od decyzji Senatu o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje
odwołanie do RDN. Tryb wniesienia i rozpatrzenia odwołania określa Ustawa.

2. W przypadku utrzymania w mocy decyzji, osoba ubiegająca się o stopień doktora
habilitowanego może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w
sprawie jego nadania po upływie co najmniej 2 lat. Okres ten może zostać skrócony do 12
miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego lub artystycznego.

3. Osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego składa do RDN wniosek o
wyrażenie zgody na skrócenie okresu na wystąpienie z ponownym wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawie nadania tego stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi
znaczne zwiększenie dorobku naukowego lub artystycznego.

4. W terminie 8 tygodni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie zgody na skrócenie okresu
na wystąpienie z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego RDN wydaje w tej sprawie postanowienie. Na
postanowienie RDN nie przysługuje zażalenie.

5. Do wznowienia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz do
stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu tego stopnia stosuje się odpowiednio przepisy
art. 194 i art. 195 ustawy.

 

§ 38 [Nabycie uprawnień równoważnych]

 

1. Osoba, która uzyskała stopień doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, może
nabyć uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora
habilitowanego w danej dyscyplinie, jeżeli podczas pracy w innym państwie przez co
najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi, posiada znaczące
osiągnięcia naukowe oraz jest zatrudniona w podmiocie habilitującym posiadającym
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie na
stanowisku profesora uczelni albo profesora instytutu w instytucie PAN lub instytucie
badawczym, albo profesora w instytucie międzynarodowym.

2. Decyzję w sprawie nabycia uprawnień wydaje w stosunku do osoby zatrudnionej Rektor.

3. Organ, o którym mowa w ust. 2, przekazuje RDN decyzję wraz z opisem kariery zawodowej
i wykazem osiągnięć danej osoby.

4. Nabycie uprawnień następuje po upływie 4 miesięcy od dnia otrzymania przez RDN
decyzji, o której mowa w ust. 2, jeżeli w tym okresie RDN w drodze decyzji
administracyjnej nie wyrazi sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji.

5. Na decyzję RDN przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

6. Osobie, która nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania
stopnia doktora habilitowanego przysługują uprawnienia doktora habilitowanego
wynikające z ustawy.

 

PORADNIK RADY DOSKONAŁOŚCI NUKOWEJ


 

KONTAKT - BIURO DS. OBSŁUGI PROCEDUR AWANSOWYCH