Projekty finansowane ze środków statutowych 2022

Aktualizacja: 21-04-2023

Projekty zespołowe i indywidualne w roku 2022

Projekty zespołowe:

 

Identyfikacja możliwości wsparcia artystów z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Rezultaty treningu wokalnego prowadzonego według autorskiej metody NOVA-Vox u dzieci w wieku 8-11 lat

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS

Jednostka: Instytut Wspomagania Człowieka i Edukacji


Kapitał społeczny w procesie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

Kierownik projektu: dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kim jesteśmy i jak robimy tu różne rzeczy ? Portrety kultur szkół „innych niż wszystkie”

Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki


Praktyki nauczycieli: wzmacnianie zaangażowania w uczenie się i/versus dyscyplinowanie uczniów?

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Konieczna, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Rola pedagogicznej uczelni wyższej w sieci współpracy międzyinstytucjonalnej - studium socjo-pedagogiczne

Kierownik projektu: dr Marta Kulesza

Jednostka: Instytut Pedagogiki


Jakość życia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uwarunkowania psychospołeczne

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii


Jak wypoczywać, aby wypocząć? Efektywne zarządzanie czasem wolnym w ujęciu teorii autodeterminacji i jego konsekwencje dla dobrostanu psychicznego

Kierownik projektu: dr Michał Szulawski

Jednostka: Instytut Psychologii


W stronę kultury umiaru. Czy potrafimy się ograniczyć?

Kierownik projektu: dr Mateusz Kucz

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii


Biała Izba

Kierownik projektu: dr hab. Stefan Paruch, prof. APS

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej


 

Projekty Indywidualne:

 

Agresja pomiędzy rodzeństwem: Skala zjawiska, uwarunkowania i przejawy w badaniach adolescentów.

Autor projektu: dr Magdalena Poraj-Weder

Jednostka: Instytut Psychologii

Orientacje życiowe kobiet skazanych na kary długoterminowe w Republice Czeskiej

Autor projektu: dr Katarzyna Nawrocka

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Doświadczenia socjalizacyjne młodzieży nieprzystosowanej społecznie a ich kreatywność

Autor projektu: dr Joanna Moleda

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Ocena interakcji w małych grupach rozmawiających na różne tematy metodą sędziów kompetentnych

Autor projektu: dr Karolina Ziembowicz

Jednostka: Instytut Psychologii

Poziom funkcji wzrokowo-przestrzennych w zakresie rotacji mentalnych a poziom aktywności fizycznej u zdrowych mężczyzn w średniej i późnej dorosłości

Autor projektu: dr Natalia Gawron

Jednostka: Instytut Psychologii

Postrzeganie i ocena edukacji na wybranych kierunkach społecznych przez zagraniczną młodzież akademicką studiującą w Polsce

Autor projektu: dr Jarosław Korczak, dr Edyta Zawadzka

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Jakość przymierza terapeutycznego na różnych etapach procesu psychoterapii. Badanie longitudinalne

Autor projektu: dr Tomasz Prusiński

Jednostka: Instytut Psychologii

Kompetencje dzieci przedszkolnych w zakresie budowania z klocków nieczepnych

Autor projektu: dr hab. Jan Amos Jelinek

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Edukacja tanatologiczna w recepcji rodziców: atrybucja znaczeń i ich wybrane predyktory

Autor projektu: dr Agnieszka Zamarian

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Uwarunkowania agresji i depresji z perspektywy doświadczeń socjalizacyjnych: mediująca rola wrażliwości na odrzucenie i myśli ruminacyjnych

Autor projektu: dr Monika Dominiak-Kochanek

Jednostka: Instytut Psychologii

Poznawcza kontrola emocji jako mechanizm leżący u podstaw wpływu nieadaptacyjnych form ekspresji złości na rozwój symptomów depresyjnych – badanie podłużne.

Autor projektu: dr Izabela Kaźmierczak

Jednostka: Instytut Psychologii

Symptomy autystyczne i depresyjne u matek a rodzaj więzi z dzieckiem w obliczu różnych doświadczeń okołoporodowych

Autor projektu: dr Magdalena Kruk-Rogucka

Jednostka: Instytut Psychologii

wydanie monografii - Postawy nauczycieli wobec uczniów z dysleksją rozwojową i ich wybrane uwarunkowania

Autor projektu: dr Urszula Gosk-Sobańska, dr Izabella Kucharczyk

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

wydanie monografii - W cieniu pandemii. Gotowość do agresji i tendencje prospołeczne uczniów mających różne doświadczenia z przemocą rówieśniczą

Autor projektu: dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki

wydanie monografii - Drogi i bezdroża kształtowania wiedzy astronomicznej u dzieci od czasów Jana Amosa Komeńskiego

Autor projektu: dr hab. Jan Amos Jelinek

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

wydanie monografii - Paradygmaty badań nad agresją interpersonalną

Autor projektu: dr Magdalena Poraj-Weder

Jednostka: Instytut Psychologii

Recepcja rzeźby sakralnej obecnej w przestrzeni publicznej w medium fotograficznym. Studium przypadku. Etap I

Autor projektu: dr hab. Maciej Zychowicz, prof. APS

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Wydanie monografii - Asceta w świecie wartości

Autor projektu: dr Katarzyna Łukaszewska

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

wydanie monografii - Wartości urzeczywistniane w twórczości JG w okresie "kultury czynnej" a problem zmiany w kulturze

Autor projektu: dr Przemysław Radwański

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Melius

Autor projektu: mgr Anna Wójcik

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Wybrane zasoby osobiste a motywacja osiągnięć młodzieży z dysleksją rozwojową. Badania porównawcze

Autor projektu: dr Izabella Kucharczyk

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

wydanie monografii - Pedagogika lingwistyczna. Wychowanie a język i komunikacja językowa

Autor projektu: dr hab. Sławomir Śniatkowski

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

wydanie monografii - Konstruowanie codzienności szkolnej przez uczniów klas I-III w czasie edukacji zdalnej

Autor projektu: prof. dr hab. Józefa Bałachowicz

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Pokój nauczycielski. Hommage à Maria Grzegorzewska. Opracowanie materiałów do publikacji

Autor projektu: dr Magdalena Durda-Dmitra

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Zmiany w kształceniu zawodowym w szkołach ponadpodstawowych wynikające z reformy systemu oświaty z 2017 roku w świetle opinii nauczycieli techników i szkół branżowych

Autor projektu: mgr Emilia Palankiewicz-Mitrut

Jednostka: Studia Doktoranckie

Osobowość, stres rodzicielski a jakość życia rodziny z perspektywy matek zastępczych

Autor projektu: mgr Anna Mitrowska

Jednostka: Studia Doktoranckie

Wpływ podwyższonego stanu gniewu na rozumienie ironii werbalnej - moderacyjna rola elastyczności poznawczej

Autor projektu: mgr Izabela Chrabąszczewska

Jednostka: Studia Doktoranckie

Motywacje i praktyki Polaków związane ze stosowaniem diety wegańskiej i wegetariańskiej

Autor projektu: mgr Agnieszka Potocka

Jednostka: Studia Doktoranckie

Paradygmat Naruszenia Wrogich Oczekiwań jako nowe podejście w badaniu związku Wrogich Atrybucji i Depresji. Badanie z użyciem potencjałów wywołanych (ERP)

Autor projektu: mgr Adrianna Jakubowska

Jednostka: Studia Doktoranckie

Psychologiczne i egzystencjalne uwarunkowania jakości życia osób cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna

Autor projektu: mgr Dominika Saad

Jednostka: Studia Doktoranckie

Psychologiczne i ewolucyjne korelaty przekonań konspiracyjnych

Autor projektu: mgr Anna Zarazińska

Jednostka: Studia Doktoranckie

Trema u dzieci - wpływ psychopedagogicznego treningu głosu na poziom tremy; analiza relacji między tremą, lękiem, neurotycznością i sposobami radzenia sobie w sytuacji trudnej u dzieci w wieku 8-11 lat

Autor projektu: mgr Kamil Jaros

Jednostka: Studia Doktoranckie

Uwarunkowania społeczno-kulturowe wyboru nazwiska przez kobiety po zawarciu związku małżeńskiego w perspektywie pedagogiki społecznej i krytycznej

Autor projektu: mgr Joanna Pawłowska

Jednostka: Studia Doktoranckie

Walka o zieleń i walka z zielenią na przykładzie konfliktów w małych i średnich miastach

Autor projektu: mgr Karolina Kehl

Jednostka: Studia Doktoranckie

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 05-12-2022