Akty prawne wewnętrzne i zewnętrzne

Akty prawne wewnętrzne

   
Zarządzenie nr 136/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie finansowania projektów badawczych, monografii i innych zadań badawczych z subwencji corocznie przyznawanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej link do pliku
Załącznik nr 1 link do pliku
Załącznik nr 2 link do pliku
   
Zarządzenie nr 137/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie trybu oceny projektów badawczych i monografii finansowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z subwencji link do pliku
Załącznik nr 1 link do pliku
Załącznik nr 2 link do pliku
   
Zarządzenie nr 229/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie trybu oceny projektów badawczych, realizowanych przez zespoły badawcze, finansowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z corocznie przyznawanej subwencji. link do pliku
Załącznik nr 1 link do pliku
   
Zarządzenie nr 230/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie finansowania projektów badawczych, realizowanych przez zespoły badawcze, powoływane w ramach ewaluowanych dyscyplin i interdyscyplinarnych zespołów badawczych finansowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z corocznie przyznawanej subwencji link do pliku
Załącznik nr 1 link do pliku
   
Zarządzenia 444/2023 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 24 lutego. 2023 r. w sprawie Regulaminu Zarządzania Projektami Naukowymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej link do pliku
więcej informacji tutaj  
   
Zarządzenie nr 491/2023 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zasad przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej link do pliku
   
Zarządzenie nr 17/ 2016 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz sposobu ich rozliczania link do pliku
   
Uchwała nr 142/2019 Senatu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii  Grzegorzewskiej link do pliku
Regulamin warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie link do pliku
Załącznik nr 1 link do pliku
Załącznik nr 2 link do pliku
Załącznik nr 4 link do pliku
   
Zarządzenie nr 358/2022 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów dotyczących zamówień publicznych
link do pliku
Zarządzenie nr 515/2023 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł netto w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  link do pliku
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł netto link do pliku
Regulamin zamówień publicznych o szacunkowej wartości od 130 000 zł netto link do pliku
Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego link do pliku
   
Zarządzenie nr 492/2023 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania świadczeń w formie rzeczowej stanowiących przychód dla osób biorących udział w badaniach oraz eksperymentach prowadzonych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz ich rozliczania link do pliku
Załącznik do Zarządzenia Nr 492/2023 -Procedura przekazywania wynagrodzeń świadczeń w formie rzeczowej dla stanowiących przychód osób biorących udział w badaniach oraz eksperymentach prowadzonych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz ich rozliczania link do pliku

 

Akty prawne zewnętrzne

 

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

link do pliku

 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

link do pliku

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

link do pliku

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

link do pliku

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

link do pliku

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie współczynników kosztochłonności

link do pliku

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

link do pliku

 • Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

link do pliku

 • Scalony wykaz czasopism i materiałów z konferencji naukowych

link do pliku

 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

link do pliku

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

link do pliku

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

link do pliku