REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH UCZELNI

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH UCZELNI
Klubu Uczelnianego AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 z późn. zm.).

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Na terenie obiektów sportowych Uczelni kategorycznie zabrania się:
 2. Na salę gimnastyczną ćwiczący studenci wchodzą bez biżuterii, zegarków oraz telefonów komórkowych.
 3. Za zniszczenie sprzętu lub szkody powstałe na terenie obiektów sportowych Uczelni odpowiedzialność materialną ponosi student, który je spowodował.
 4. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących studentów w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener bądź instruktor.
 5. Studenci ćwiczący w sali gimnastycznej zobowiązani są przestrzegać poleceń osoby prowadzącej zajęcia sportowe, w szczególności dotyczących porządku i dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 6. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy po zakończonych zajęciach należy odłożyć w określonych miejscach, wskazanych przez osobę prowadzącą zajęcia.
 7. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej zajęcia sportowe w sposób bezpieczny, z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt. Wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.
 9. Studenci przebierają się w szatni, pozostawiają obuwie i ubranie w należytym porządku. W czasie przebywania studentów w sali gimnastycznej szatnia jest zamknięta.
 10. Wszystkich ćwiczących studentów obowiązuje strój sportowy – koszulka, spodenki lub dres oraz obuwie sportowe na miękkiej i jasnej podeszwie. Obuwie sportowe musi być zmieniane na czas trwania zajęć sportowych.
 11. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń oraz sprzętu sportowego oraz wietrzenie pomieszczeń stanowi podstawowy warunek ich korzystania.
 12. Korzystanie z obiektów sportowych Uczelni dozwolone jest tylko w obecności osób prowadzących zajęcia sportowe Klubu.
 13. Wszystkie osoby korzystające z obiektów sportowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP oraz p. poż..
  • palenia tytoniu, picia alkoholu, spożywania posiłków,
  • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
  • wchodzenia w niesportowym obuwiu,
  • korzystania z urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  • zaśmiecania sali i pomieszczeń towarzyszących,
  • wchodzenia osobom nieupoważnionym.
 14. Skargi lub wnioski należy zgłaszać do Prezesa Klubu.

 REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć sportowych.
 2. Zajęcia sportowe odbywają się tylko pod opieką trenera bądź instruktora.
 3. Wszystkie zajęcia w sali gimnastycznej odbywają się w sposób zorganizowany, zgodnie z grafikiem zajęć sportowych Klubu.
 4. Za bezpieczeństwo studentów ćwiczących podczas zajęć odpowiada osoba prowadząca zajęcia sportowe.
 5. Za porządek, stan sali oraz sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada osoba prowadząca zajęcia sportowe.
 6. Wszystkich ćwiczących studentów obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie sportowe.
 7. Trenerzy, instruktorzy, sędziowie, obsługa medyczna oraz personel techniczny w trakcie zawodów wchodzą na salę gimnastyczną w obuwiu sportowym.
 8. Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia oraz napojów gazowanych.
 9. Na salę gimnastyczną można wnosić wyłącznie wodę, którą student zobowiązany jest zabrać po zakończonych zajęciach sportowych.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I NATRYSKÓW

 1. Studenci korzystają z szatni zgodnie z grafikiem zajęć sportowych organizowanych przez Klub.
 2. Za porządek w szatni, pod natryskami, w WC odpowiadają studenci. Ostatni student opuszczający szatnię, przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do zgaszenia światła we wszystkich pomieszczeniach (szatnia, natryski, WC), zamknięcia okien oraz zamknięcia drzwi na klucz.
 3. Na czas trwania zajęć szatnia jest zamykana na klucz, który pozostaje pod pieczą osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 5. Studenci po zakończeniu zajęć mogą korzystać z natrysków.
 6. Za ład i porządek w szatni po zakończonych zajęciach odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU SPORTOWEGO

 1. Sprzęt oraz urządzenia sportowe stanowią własność Uczelni.
 2. Opiekę nad sprzętem oraz urządzeniami w czasie zajęć sportowych sprawuje osoba prowadząca zajęcia.
 3. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 4. Prowadzący zajęcia o uszkodzeniach sprzętu informuje Prezesa Klubu.