REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN KLUBU AZS

 

 REGULAMIN
Klubu Uczelnianego AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

 

Postanowienia ogólne

§ 1   

1. Upowszechnianiem i rozwojem wychowania fizycznego i sportu w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zajmują się: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Pedagogiki Specjalnej (KU AZS APS).

2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  jest jednostką pomocniczą zajmującą się działalnością dydaktyczną w dziedzinie wychowania fizycznego.

3. Klub Uczelniany AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej jest studencką organizacją sportu akademickiego działającą na terenie Uczelni. Na działalność Klubu na terenie Uczelni wymagana jest zgoda władz Uczelni.

4. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zadania oraz ustala porządek wewnętrzny Klubu Uczelnianego AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

§ 2

Władzami Klubu Uczelnianego AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej są:

a)      Walne Zebranie Klubu,

b)      Zarząd Klubu,

2. Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.

Walne Zebranie Klubu

§ 3

1. Walne zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i do jego kompetencji należy:

a)      uchwalanie programu działania Klubu,

b)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu Klubu oraz przyjmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi w całości lub poszczególnym jego członkom,

c)      wybór prezesa i zarządu Klubu,

d)     rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez zarząd Klubu oraz członków Klubu.

2. W Walnym zebraniu Klubu biorą udział wszyscy członkowie. Jeżeli liczba członków Klubu przekracza sto osób, w walnym zebraniu biorą udział delegaci według klucza wyborczego ustalonego przez zarząd Klubu.

3. Zarząd Klubu zawiadamia członków (delegatów) o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania, co najmniej na czternaście dni przed terminem.

Zarząd Klubu

§ 4

Zarząd Klubu składa się z członków w liczbie ustalonej przez Walne zebranie Klubu, spośród których wybiera się 1–3 wiceprezesów. W skład zarządu Klubu wchodzi także prezes oraz sekretarz.

§ 5

1. Zarząd Klubu ma prawo:

a)      zwoływania nadzwyczajnego Walnego zebrania Klubu,

b)      w zależności od potrzeb żądania informacji oraz wyjaśnień od trenerów i kierowników sekcji działających w Klubie we wszystkich sprawach związanych z działalnością sportową i organizacyjną Uczelni,

c)      powoływania i rozwiązywania sekcji,

d)     zgłaszania zespołów sportowych do rozgrywek sportowych,

e)      przyznawania wyróżnień określonych w § 27 Statutu KU AZS APS,

f)       ustalania wysokości składki członkowskiej,

g)      dokooptowania w miejsce ustępujących nowych członków zarządu Klubu.

§ 6

1. Do obowiązków zarządu Klubu należy w szczególności:

a)      organizowanie życia sportowego Uczelni w ścisłym współdziałaniu z władzami Uczelni wyższej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Samorządem Studenckim działającym na terenie Uczelni,

b)      kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

c)      reprezentowanie Klubu wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz,

d)     wykonywanie uchwał władz nadrzędnych oraz Walnego zebrania Klubu,

e)      dysponowanie środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego budżetu
i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f)       organizowanie rozgrywek uczelnianych i międzyuczelnianych, zawodów sportowych, obozów oraz imprez rekreacyjnych i turystycznych oraz innych form ruchu i czynnego wypoczynku dla studentów Uczelni,

g)      systematyczne informowanie władz Uczelni o swojej działalności organizacyjnej,

h)      współdziałanie z innymi klubami AZS w zakresie sportu i działalności organizacyjnej,

i)        opracowanie programu działania Klubu, kalendarza sportowego i rocznego planu finansowego,

j)        dokonywanie oceny działalności sekcji sportowych organizowanych przez Klub,

k)      wykonywanie innych zadań zleconych przez nadrzędne władze AZS,

l)        określenie ordynacji wyborczej walnego zebrania.

§ 7

1. Członkowie zarządu Klubu są zobowiązani do:

a)      aktywnego udziału w pracach zarządu,

b)      czuwania nad przestrzeganiem zasad praworządności,

c)      udzielania pomocy sekcjom sportowym i innym jednostkom Klubu,

d)     informowania zarządu o zauważonych nieprawidłowościach związanych
z działalnością Klubu w Uczelni,

e)      zgłaszania wniosków w sprawach mających na celu dobro i rozwój Klubu,

f)       aktywnego działania w pracach powierzonych im przez Walne Zebranie Klubu.

§ 8

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Ponadto posiedzenia zarządu Klubu mogą być zwołane:

a)      na wniosek jednostki nadrzędnej,

b)      na wniosek władz Uczelni, 

c)      na pisemne żądanie 1/3 liczby członków Klubu.

3. Posiedzenia zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

4. Porządek obrad powinien obejmować sprawy wynikające z programu działania.

5. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia podejmowane są w drodze uchwał.

§ 9

Uchwały zarządu mogą być zawieszone przez władze Uczelni, władze nadrzędne AZS
w przypadku niezgodności tych uchwał ze Statutem ZG AZS bądź Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

2. Protokół powinien zawierać:

a)      kolejny numer posiedzenia,

b)      datę i miejsce posiedzenia,

c)      imienną listę obecności,

d)     porządek obrad,

e)      krótkie streszczenie wypowiedzi,

f)       pełną treść podjętych uchwał oraz przyjętych wniosków i postulatów.

3. Protokół podpisują Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes oraz protokolant w następnym protokole.

4. Ewentualne poprawki wniesione do protokołu powinny być uwidocznione

§ 11

1. Protokół po podpisaniu włącza się do dokumentacji protokołów posiedzeń Zarządu Klubu.

2. Protokół udostępnia się do wglądu członkom Zarządu oraz osobom upoważnionym do kontroli działalności Klubu. 

Sekcje Klubu

§ 12

1. Klub prowadzi swoją działalność w sekcjach sportowych i turystycznych w oparciu o wytyczne Walnego zebrania Klubu, Zarządu Klubu, zarządu organizacji środowiskowej i Zarządu Głównego AZS.

2. Sekcje sportowe są jednostkami organizacyjnymi Klubu i działają zgodnie ze Statutem Klubu Uczelnianego AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

3. Sekcje tworzone są w celu umożliwienia studentom podnoszenia poziomu i rozwoju kultury fizycznej poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych.

4. Przez dyscyplinę sportu rozumie się formę sportu uregulowaną odpowiednimi przepisami i normami, zarejestrowaną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Celem działalności sekcji sportowej Klubu jest:

a)      udział w zawodach sportowych i uzyskiwanie jak najlepszych wyników,

b)      reprezentowanie i promowanie Uczelni na zawodach i innych imprezach sportowych,

c)      popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim,

d)     podnoszenie poziomu sportowego i zdrowotnego studentów Uczelni,

e)      organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych na terenie Uczelni,

f)       integracja środowiska akademickiego przez sport.

6. W zajęciach sportowych sekcji mogą uczestniczyć tylko członkowie Klubu.

7. Sekcja może podjąć formalną działalność po dokonaniu rejestracji.

8. Organem rejestrującym sekcje sportowe jest Zarząd Klubu, który podejmuje decyzję w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

9. Warunkiem rejestracji sekcji sportowej w Klubie jest:

a)      reprezentowanie przez sekcję dyscypliny sportowej, 

b)      liczba członków pozwalająca na utworzenie sekcji (minimum 10 członków),

c)      złożenie wniosku o rejestrację sekcji do Zarządu Klubu.

10. Sekcja jest powoływana, zawieszana, czy też likwidowana uchwałą Zarządu Klubu.

11. Rozwiązanie sekcji następuje w trybie natychmiastowym w drodze:

a)      decyzji sekcji zaopiniowanej przez jej trenera lub instruktora,

b)      decyzji władz Uczelni, jeżeli działalność sekcji uporczywie lub rażąco narusza przepisy prawa, dobre imię Uczelni, uczucia religijne lub godzi  w poczucie moralności.

12. Sekcje Klubu, które reprezentują dyscypliny określone w Regulaminie Ogólnym Akademickich Mistrzostw Polski mają obowiązek udziału w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza (AMWiM).

13. Sekcja Klubu powinna posiadać własne źródło wymiany informacji (np.: strona internetowa, forum, grupa mailowa, tablica ogłoszeń).

14. Kierownictwo nad sekcją sportową sprawuje kierownik sekcji wybrany przez Zarząd Klubu po konsultacji z trenerem lub instruktorem sekcji sportowej.

§ 13

1. Do obowiązków kierownika sekcji sportowej należy:

a)      troska o właściwą pracę sportowo – wychowawczą w sekcji,

b)      zapewnienie przy pomocy Zarządu Klubu oraz władz Uczelni warunków treningowych i organizowania zawodów, w tym instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia sportowe z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi bądź trenerskimi w danej dyscyplinie sportowej,

c)      prowadzenie spraw organizacyjnych sekcji związanych z przyjmowaniem nowych członków, zgłoszeniami do zawodów oraz udziałem w zawodach sportowych,

d)     nadzór nad zbieraniem składek członkowskich,

e)      opracowywanie wspólnie z trenerem lub instruktorem planów zaopatrzeniowych w sprzęt sportowy,

f)       pomoc przy wynajmie obiektów sportowych na potrzeby sekcji,

g)      organizowanie wewnętrznego życia sekcji i integrowanie członków sekcji,

h)      udział w zebraniach organizowanych przez Zarząd Klubu,

i)      ścisła współpraca z Zarządem Klubu oraz władzami Uczelni we wszystkich kwestiach związanych z działalnością sportową sekcji,

j)        zorganizowanie wyborów nowego kierownika sekcji w przypadku własnej rezygnacji z tej funkcji.

2. Kierownik sekcji na czas swojej nieobecności wyznacza zastępcę pełniącego obowiązki kierownika sekcji.

§ 14

1. Trenera, instruktora sekcji zatrudnia Klub Uczelniany AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

2. Trener, instruktor sekcji zobowiązany jest do przedłożenia Zarządowi Klubu dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z danej dyscypliny sportowej.

§ 15

1. Zawodnik sekcji sportowej zobowiązany jest posiadać ważną legitymację członkowską Klubu ISIC AZS.

2. Zawodnik Klubu zobowiązuje się do uczęszczania na treningi sekcji sportowe i podporządkowania się regułom treningowym wskazanym przez trenera bądź instruktora sekcji.

3. Zawodnik Klubu zobowiązany jest do frekwencji na poziomie minimum 75% w ciągu miesiąca. Niedopełnienie obowiązku zawodnika skutkuje zawieszeniem w prawach zawodnika na okres dwóch tygodni.

4. Każdy zawodnik Klubu może być trzykrotnie zawieszonym w prawach zawodnika. Kolejne zawieszenie w prawach zawodnika skutkuje wykluczeniem zawodnika z Klubu.

5. Zawodnik Klubu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportowej. Wszelkie ograniczenia w uczestniczeniu w treningach wymagają zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza specjalistę.

6. Zawodnik Klubu zobowiązany jest do udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Klub minimum dwa razy w ciągu roku, zgodnie z  § 10 pkt. 3 Statutu Klubu Uczelnianego AZS APS.

7. Zawodnik Klubu zobowiązany jest do godnego reprezentowania barw Klubu. W przypadku braku możliwości startu w zawodach (np. z powodów losowych), zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie trenera bądź instruktora sekcji.

8. Zawodnik sekcji sportowej zobowiązuje się nie używać niedozwolonych środków farmakologicznych. Zawodnicy Klubu, u których stwierdzono stosowanie niedozwolonych środków farmakologicznych, pokrywają wszelkie koszty związane z opłaceniem kary nałożonej na Klub oraz ponoszą wszelkie konsekwencje związane z zawieszeniem zawodnika.

9. Zawodnik może wystartować w zawodach i reprezentować Klub tylko i wyłącznie za zgodą trenera bądź instruktora sekcji sportowej oraz Zarządu Klubu.

10. Zawodnik wypożycza strój sportowy będący własnością Klubu na czas trwania rozgrywek, a następnie zobowiązany jest do oddania stroju reprezentacyjnego po zakończeniu zawodów.

11. Zgłoszenia zawodnika na zawody dokonuje Prezes Klubu.