STATUT KLUBU

STATUT KLUBU AZS

 

 STATUT
Klubu Uczelnianego AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

 

               Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

 § 1

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, zwany dalej „Klubem” jest jednostką organizacyjną Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2

Klub działa na terenie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w środowisku akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej i pracowników uczelni wyższych.

 § 3

Siedzibą Klubu jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40.

 § 4

Klub działa w oparciu o Statut ZG AZS oraz posiada własny zarejestrowany Statut.

 § 5

1. Klub używa godła, barw flagi i znaków organizacyjnych AZS.

2. Klub używa pieczęci podłużnej z nazwą oraz adresem Klubu.

Rozdział II

Cel i środki działania

 § 6

Celem Klubu jest:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej środowiska warszawskiego.

2. Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim.

3. Zwiększanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego Klubu, Uczelni wyższej oraz środowiska.

4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Klubu zgodnie z tradycjami AZS.

5. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

6. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

7. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.

8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

9. Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się,

11. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 § 7

Klub realizuje swoje cele przez:

1. Organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki.

2. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą.

3. Współdziałanie w organizowaniu szkoleń i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji.

4. Organizowanie obozów sportowych, adaptacyjnych, integracyjnych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych.

5. Tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych.

6. Promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.

7. Współdziałanie z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi.

8. Współpracę z jednostkami Uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej.

9. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi.

10. Utrzymywanie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 8

  1. Członkowie Klubu dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      uczestników,

c)      honorowych,

d)     wspierających.

 § 9

1. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający (poprzez swoich przedstawicieli) mają prawo:

a)      wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,

b)      wyrażać opinię i zgłaszać postulaty do władz Klubu oraz domagać się ich rozpatrzenia przez odpowiednie instancje,

c)      korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu w sposób i w granicach unormowanych odpowiednimi regulaminami,

d)     nosić odznakę AZS,

e)      korzystać z przywilejów wynikających ze statutu AZS,

f)       uczestniczyć w zawodach, imprezach i obozach organizowanych przez Klub.

2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 § 10

Członkowie Klubu mają obowiązek:

1. Chronić dobre imię AZS-u, Klubu i Uczelni wyższej, zachować nienaganną postawę obywatelską.

2. Przestrzegać Statutu oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Akademickiego Związku Sportowego.

3. Brać udział w innych pracach podejmowanych przez Klub mając na względzie jego dobro.

 § 11

     Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań.

2. Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.

 Rozdział IV

Władze Klubu

 § 12

1. Władzami Klub są:

a)      Walne Zebranie,

b)      Zarząd Klubu,

c)      Prezydium Zarządu,

d)     Sąd Koleżeński,

e)      Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz Klubu trwa 2 lata.

§ 13

1. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nieujętych w Statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

2. Uchwały wszystkich władz Klubu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie

 § 14

1. Najwyższą Władzą Klubu jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie może być zwołane, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 30 dni przed Zebraniem.

 § 15

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się:

a)      na podstawie uchwały Zarządu Klubu,

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)      na wniosek Zarządu Głównego AZS,

d)     na wniosek Organizacji Środowiskowej AZS

e)      na wniosek 1/3 członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16

W Walnym Zebraniu udział biorą:

a)      z głosem decydującym: członkowie Klubu / delegaci sekcji według klucza ustalonego przez Zarząd Klubu,

b)      z głosem doradczym: członkowie ustępujących władz, członkowie honorowi, osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

 § 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie założeń polityki finansowej oraz programu działalności Klubu,

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

3. Dokonywanie oceny działalności Klub oraz uchwalanie absolutorium Zarządowi Klubu,

4. Wybór Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego, delegatów na Walne Zebranie Organizacji Środowiskowej AZS oraz na Zjazd AZS,

5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub członków Klubu,

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

7. Uchwalanie Statutu Klubu oraz jego zmian,

8. Nadawanie godności członków honorowych Klubu.

 Zarząd

 § 18

1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie oraz sekretarz powołany przez Zarząd na wniosek Prezesa.

2. Zarząd wybiera ze swojego grona 1-5 wiceprezesów.

3. Obsługę administracyjną Klubu zapewnia biuro, którym kieruje Sekretarz Klubu.

 § 19

Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Klub na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Klubu do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz ustalanie zasad współpracy z zagranicą,

3. Uchwalanie planów działania i budżetu oraz zarządzanie majątkiem oraz funduszami Klubu,

4. Powoływanie sekcji sportowych Klubu,

5. Powoływanie organów społecznych o charakterze doradczym i uchwalanie regulaminów ich funkcjonowania, 

6. Nadzór nad pracą biura kierowanego przez Sekretarza,

7. Przyjmowanie członków oraz skreślanie z listy członków Klubu,

8. Ustalanie przepisów wewnętrznych,

9. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Klubu,

10. Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania,

11. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do innych władz.

 § 20

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz nadrzędnych AZS oraz zaproszeni goście.

3. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji.

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony do tego Wiceprezes. 

5. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes.

6. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes lub upoważniony do tego Wiceprezes Zarządu.

 § 21

1. W skład Prezydium Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz oraz dodatkowo w zależności od potrzeb do 3 osób wybranych przez Zarząd.

2. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

 Komisja Rewizyjna

 § 22

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klub.

 § 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Klubu.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu oraz jego Prezydium.

5. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną AZS.

 § 24

Do zadań Komisji należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu,

2. Przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,

3. Opiniowanie sprawozdania finansowego Klubu,

4. Przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Sąd Koleżeński

 § 25

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza. 

3. Szczegółowy tryb postępowania przed sądami koleżeńskimi określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński AZS.

 § 26

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

1. Orzekanie w sprawach przewinień koleżeńskich popełnionych przez członków Klubu,

2. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Klubu,

3. Podejmowanie działań ugruntowujących poszanowanie przez członków Klubu postanowień Statutu, zasad etyki oraz współżycia społecznego w działalności AZS, jak również działań zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób szkodę dobremu imieniu AZS.

  Rozdział VI

Wyróżnienia i kary

 § 27

1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę na rzecz Klubu, Zarząd może przyznać członkom następujące wyróżnienia:

a)      pochwałę,

b)      dyplom,

c)      nagrody,

d)     odznakę honorową Klubu.

2. Zarząd może wystąpić do władz nadrzędnych AZS, władz państwowych oraz innych instytucji i organizacji o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami i regulaminami.

 § 28

1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz zarządzeń władz Klubu, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę AZS stanowią przewinienia koleżeńskie.

2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sąd Koleżeński i może wymierzać następujące kary:

a)      upomnienie,

b)      nagana,

c)      zawieszenie w prawach członkowskich,

d)      zakaz pełnienia funkcji we władzach AZS wszystkich szczebli na czas określony,

e)      wykluczenie z grona członków AZS.

3. Szczegółowe zasady postępowania przed sądami koleżeńskimi AZS określa Statut ZG AZS.

 § 29

W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmian barw klubowych orzeka Zarząd Klubu w oparciu o obowiązujące przepisy.

 Rozdział VII

Majątek i fundusze Klubu

 § 30

1. Na fundusze Klubu składają się:

a)      budżet Uczelni,

b)      składki członkowskie,

c)      dochody z imprez,

d)     dotacje,

e)      darowizny i zapisy,

f)       inne wpływy.

2. Zbywanie, likwidacja i obciążanie majątku Klubu wymaga zgody Zarządu Głównego AZS. Szczegółowe zasady określa uchwała Zarządu Głównego AZS.

3. Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b)      przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)      wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wykorzystanie majątku wynika bezpośrednio ze statutowych celów określonych w niniejszym Statucie;

d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 31

Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu Klubu wymagany jest podpis dwóch osób spośród następujących: Prezes, upoważniony do tego Wiceprezes lub Sekretarz.

 Rozdział VIII

Sprawy organizacyjne

§ 32

1. W czasie trwania kadencji, władze Klubu mogą odwołać ze swojego grona członków (z wyjątkiem Prezesa), którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub swoim postępowaniem naruszyli Statut lub dobre imię AZS.

2. W przypadku powstania wakatu w składzie organów władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pierwotnej liczby członków.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz o więcej niż 1/3 pierwotnej liczby członków, należy w terminie do trzech miesięcy dokonać ponownego wyboru na Walnym Zebraniu.

4. W przypadku ustąpienia, zawieszenia lub niemożności pełnienia funkcji w Zarządzie, organ ten powierza pełnienie funkcji innemu członkowi, na czas do następnych wyborów do władz.

Rozdział IX

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

 § 33

Zmiana Statutu Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 § 34

1. Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, majątek Klubu pozostaje majątkiem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.