SOU - Ekologia - Etyka

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników stawia sobie za cel promowanie i zachowanie etosu akademickiego, w jakim mieści się utrzymywanie wzor­ców dobrych obyczajów w życiu akademickim. Przygotowując młodych ludzi do pracy w zawodach określanych jako zawody zaufania społecznego – pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia, dbamy o zachowanie najwyższych standardów etyki zarówno w procesie kształcenia, w pracy badawczej, w obszarze wsparcia administracyjnego działania Uczelni, jak i relacjach interpersonalnych wszystkich członkiń i członków Społeczności Akademii.

Angażujemy się również w działalność z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju. Naszą najnowszą ekologiczną inicjatywą było zbudowanie i umiejscowienie domku dla jeży na kampusie APS, zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie - link >>

Poniżej prezentujemy obowiązujące naszą Społeczność uregulowania związane z etycznym postępowaniem i zasadami zachowania w przypadku naruszenia obowiązujących standardów:

 • Kodeks etyki pracownika naukowego – pobierz w wersji: polskiej >> , angielskiej >>
 • Kodeks etyki doktoranta – pobierz >>
 • Kodeks etyki studentów – pobierz >> 
 • Kodeks etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - str. 23-27, p. 5.5.2, Księga Zarządzania Jakością - pobierz >>
 • Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji - pobierz >>
 • Rzecznicy dyscyplinarni – zobacz >>

 Dowiedz się więcej

 • Misja Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - zobacz >>
 • Strategia rozwoju Uczelni na lata 2021-2030 - pobierz >>
 • Plan Równości Płci - pobierz >>

Rada Konsultacyjna ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni - LINK >>

Do zadań Rady należą w szczególności:

 1. posiadanie głosu doradczego dla Kolegium Rektorskiego;
 2. inicjowanie działań na rzecz współpracy z otoczeniem;
 3. formułowanie wniosków, rekomendacji, kierowanie apeli;
 4. doradzanie w zakresie działań rozwojowych, promocyjnych oraz działań na rzecz współpracy;
 5. aktywne poszukiwanie strategicznych inicjatyw zw. z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 6. poszukiwanie rozwiązań naprawczych w obszarach wymagających działań interwencyjnych.

W skład Rady wchodzą:

 1. Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca Rady;
 2. Dr Agnieszka Wrońska, Wiceprzewodnicząca;
 3. Katarzyno Dubno, Wiceprzewodnicząca;
 4. Michael Dembiński, Chief Advisor, BPCC British Polish Chamber of Commerce;
 5. dr Alicja Jagielska-Burduk, Sekretarz Generalna Polski Komitet ds. UNESCO;
 6. Małgorzata Połowniak-Dąbrowska, Manager Projektów Edukacyjnych, UNICEF Polska;
 7. Tadeusz Wojciechowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+;
 8. Dr Paweł Trzciński, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota;
 9. Dr Marcin Zakrzewski, Dyrektor Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota;
 10. Mateusz Prucnal, Prezes Fundacji Fundacja "Inspirator";
 11. Włodzimierz Karpiński, Sekretarz Miasta St. Warszawa;
 12. Karolina Zdrodowska, Miasto Stołeczne Warszawa;
 13. Katarzyna Teter, Bank Santander;
 14. Izabela Kowalczyk-Dudek, Polityka.

Zespół ds. Równości 

Pracuje nad planami równościowymi wykraczającymi poza kwestie równości płci, obejmując intersekcjonalne aspekty naszej różnorodności. Do zadań zespołu należą:

 1. opracowanie planu równościowego (Equality Plan);
 2. stworzenie, przystosowanie i przetestowanie narzędzi pozyskiwania danych dotyczących polityki równościowej oraz samopoczucia w tym zakresie pracowników i studentów APS;
 3. inicjowanie, monitorowanie, sprawozdawanie, przygotowanie raportów na temat realizowanych zadań;
 4. współpraca z Radą Konsultacyjną ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i Kolegium Rektorskim w zakresie realizowanych zadań;
 5. redakcja informacji na stronę internetową APS dotyczących realizowanych zadań;
 6. poszukiwanie strategicznych inicjatyw zw. z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 7. przygotowywanie rozwiązań naprawczych w obszarach wymagających działań interwencyjnych, w ramach realizowanych zadań.

Skład zespołu w kadencji do końca sierpnia 2024:

 1. dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek prof. APS – Przewodnicząca;
 2. prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska – Wiceprzewodnicząca; 
 3. Aleksandra Borycka-Dziekańska - koordynator administracyjny; 
 4. dr Małgorzata Korko - koordynator statystyczny; 
 5. dr hab. Ilona Matysiak prof. APS; 
 6. dr hab. Danuta Uryga prof.APS; 
 7. dr hab. Stefan Paruch prof. APS; 
 8. dr Adam Buczkowski; 
 9. dr Krystyna Heland-Kurzak; 
 10. dr Beata Rola; 
 11. dr Filip Rola; 
 12. dr Michał Szulawski; 
 13. dr Hubert Iwanicki; 
 14. dr Monika Zima-Parjaszewska; 
 15. Daniel Rumiancew; 
 16. Barbara Mroczkowska; 
 17. Wojciech Polak; 
 18. Piotr Grzybowski;
 19. Ewa Stoecker - Szkoła doktorska APS;
 20. Kamil Jaros - Szkoła doktorska APS;
 21. Joanna Gierzyńska - wspólnota studentów APS;
 22. Monika Matczak - wspólnota studentów APS.

Zespół ds. Ekologii

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

 1. opracowanie propozycji działań pro-ekologicznych, służących szerzeniu świadomości ekologicznej wśród studentów, pracowników i społeczności akademickiej APS;
 2. przystosowanie narzędzi uzyskiwania danych dotyczących działań proekologicznych;
 3. inicjowanie, monitorowanie, sprawozdawanie, przygotowanie raportów na temat realizowanych zadań;
 4. współpraca z Radą Konsultacyjną ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i Kolegium Rektorskim w zakresie realizowanych zadań;
 5. gromadzenie danych o aktywności publikacyjnej, naukowej i dydaktycznej pracowników,
 6. redakcja informacji na stronę internetową APS dotyczących realizowanych zadań;
 7. poszukiwanie strategicznych inicjatyw zw. z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 8. przygotowywanie rozwiązań naprawczych w obszarach wymagających działań interwencyjnych, w ramach realizowanych zadań.

Skład Zespołu:

 1. dr hab. Ligia Tuszyńska prof. APS – Przewodnicząca;
 2. prof. dr hab. Józefa Bałachowicz – Wiceprzewodnicząca;
 3. dr Ewa Lewandowska - koordynator administracyjny;
 4. dr Ewa Duda - koordynator statystyczny;
 5. dr hab. Agnieszka Olechowska prof. APS;
 6. dr Anna Mikler-Chwastek;
 7. dr Monika Czyżewska;
 8. dr Magdalena Lejzerowicz;
 9. dr Piotr Rosół;
 10. dr Anna Zielińska.

Zespół zostaje powołany na okres kadencji Rektora tj. do 30 sierpnia 2024 r.

 

Pełnomocnik Rektora ds. wsparcia Osób z niepełnosprawnościami - LINK >>

Poradnia psychologiczna - LINK >>

Poradnia prawna - LINK >>

Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej - LINK >>

Uczelnia wspiera sieć Katedr UNESCO UniTwin - LINK >>

Grupa Robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni - LINK >>

Ranking międzynarodowy Green Metric University - LINK >>

Projekty z obszaru Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni - LINK >>

Rzecznik Praw i Wartości Akademickich - Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
(Uchwała nr 303/2022 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 stycznia 2022r.), pobierz >>

Rzecznik Praw i Wartości Akademickich, stoi na straży praw i wartości akademickich wynikających z prawa powszechnie obowiązującego i aktów wewnętrznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, a także w szczególności z  tradycji i zwyczajów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Rzecznik w swojej działalności kieruje się zasadami niezależności, bezstronności i poufności oraz dąży do polubownego rozwiązywania sporów wewnątrz wspólnoty uczelni.

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

 1. monitorowanie naruszeń praw i wartości akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
 2. podejmowanie działań w sytuacjach naruszeń, o których mowa w pkt 1, zwłaszcza poprzez
  a. informowanie osób i podmiotów dotkniętych takim naruszeniem o ich uprawnieniach i działaniach możliwych do podjęcia;
  b. wsparcie tych osób i podmiotów w dochodzeniu ich praw przed właściwymi organami lub innymi podmiotami działającymi Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
  c. stosowanie metod koncyliacyjnych dla rozwiązania sporów i łagodzenia napięć;
 3. podejmowanie działań zapobiegających zachowaniom naruszającym prawa i wartości akademickie;
 4. współpraca z podmiotami powołanymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej do ochrony praw i wartości akademickich.

p. o. Koordynatorka ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i Zrównoważonego Rozwoju
mgr Katarzyna Soszyńska

kontakt mailowy: ksoszynska@aps.edu.pl 
godziny dyżurowania w biurze: poniedziałek - wtorek 8.00-15.00 p. 1110 bud. A.