Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu

Aktualizacja: 27-06-2023

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Zapraszamy na studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie:
 Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla nauczycieli,
 Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla pedagogów specjalnych.

Są to studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu surdopedagoga* pracującego z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami słuchu.
Absolwent studiów podyplomowych Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu wyposażony będzie w wiedzę teoretyczną, umiejętności diagnostyczne, metodyczno-terapeutyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia zajęć z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi.
Absolwent nabędzie wiedzę z zakresu terminologii, teorii, metodyki, procedur i oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych stosowanych w ramach surdopedagogiki, obejmującą anatomię, fizjologię i patologię narządu słuchu, działanie i zastosowanie protez słuchowych oraz technicznych środków korekcyjnych wspomagających słyszenie, a także psychologiczno-pedagogicznych i lingwistycznych uwarunkowań funkcjonowania osób z wadą słuchu.

Absolwent pozna metody i narzędzia diagnozy dzieci i młodzieży z wadą słuchu, a także zostanie wyposażony w umiejętności doboru metod rehabilitacji, adekwatnych do indywidualnych potrzeb osób z uszkodzonym słuchem. Zaplanowane w programie studiów zajęcia z Polskiego Języka Migowego oraz fonogestów rozszerzą wachlarz możliwości zaspokajania potrzeb dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami słuchu w obszarze komunikowania się i wyposażą Absolwenta w narzędzia kształtowania umiejętności komunikacyjnych i językowych osób z wadą słuchu.
Ponadto Absolwent będzie przygotowany do integrowania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w celu planowania procesu terapeutyczno-dydaktycznego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Umiejętność organizowania i współkoordynowania działań w zakresie wspierania osób z zaburzeniami słuchu, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych pozwoli Absolwentowi wykorzystywać swoje kompetencje w różnych formach kształcenia.

Studia trwają 3 semestry w terminie od października 2023 do marca 2025 i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) będą odbywać się w soboty i niedziele raz w miesiącu. Po uzgodnieniu ze Słuchaczami część wykładów może być przeprowadzona zdalnie. Liczba godzin, którą będą realizować Słuchacze jest następująca:
 Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla nauczycieli - 450 godzin,
 Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla pedagogów specjalnych - 390 godzin.
W programie studiów przewidziano realizację kursu Fonogestów zakończonego uzyskaniem certyfikatu (bez dodatkowych opłat).

Procedura rekrutacyjna:
Aby rozpocząć studia podyplomowe:
 Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla nauczycieli
 Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla pedagogów specjalnych
należy przejść procedurę rekrutacyjną znajdującą się w podanym linku:

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

 

*Kod zawodu: 235201 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 18-05-2023